abandon+s abandons abase+s abases abash+s abashes abate+s abates abbreviate+s abbreviates abdicate+s abdicates abduct+s abducts abet+s abets abhor+s abhors abide+s abides abjure+s abjures abnegate+s abnegates abolish+s abolishes abominate+s abominates abort+s aborts abound+s abounds abrade+s abrades abridge+s abridges abrogate+s abrogates abscond+s absconds absent+s absents absolve+s absolves absorb+s absorbs abstain+s abstains abstract+s abstracts abstract+s abstracts abuse+s abuses accede+s accedes accelerate+s accelerates accent+s accents accentuate+s accentuates accept+s accepts acclaim+s acclaims acclimate+s acclimates acclimatise+s acclimatises accommodate+s accommodates accompany+s accompanies accomplish+s accomplishes accord+s accords accost+s accosts account+s accounts accredit+s accredits accrete+s accretes accrue+s accrues accumulate+s accumulates accuse+s accuses accustom+s accustoms ache+s aches achieve+s achieves acidify+s acidifies acidulate+s acidulates acknowledge+s acknowledges acquiesce+s acquiesces acquire+s acquires acquit+s acquits activate+s activates act+s acts actuate+s actuates adapt+s adapts addict+s addicts addle+s addles address+s addresses add+s adds adduce+s adduces adhere+s adheres adjoin+s adjoins adjourn+s adjourns adjudge+s adjudges adjudicate+s adjudicates adjure+s adjures adjust+s adjusts administer+s administers admire+s admires admit+s admits admix+s admixes admonish+s admonishes adopt+s adopts adore+s adores adorn+s adorns adulate+s adulates adulterate+s adulterates adumbrate+s adumbrates advance+s advances advantage+s advantages adventure+s adventures advertise+s advertises advise+s advises advocate+s advocates aerate+s aerates affect+s affects affiance+s affiances affiliate+s affiliates affirm+s affirms affix+s affixes afflict+s afflicts afford+s affords afforest+s afforests affranchise+s affranchises affront+s affronts age+s ages agglomerate+s agglomerates agglutinate+s agglutinates aggrandise+s aggrandises aggravate+s aggravates aggregate+s aggregates aggress+s aggresses aggrieve+s aggrieves agitate+s agitates agonise+s agonises agree+s agrees aid+s aids ail+s ails aim+s aims airdrop+s airdrops airlift+s airlifts air+s airs alarm+s alarms alert+s alerts alienate+s alienates alight+s alights align+s aligns allay+s allays allege+s alleges alleviate+s alleviates ally+s allies alliterate+s alliterates allocate+s allocates allot+s allots allow+s allows alloy+s alloys allure+s allures altercate+s altercates alternate+s alternates alter+s alters amalgamate+s amalgamates amass+s amasses amaze+s amazes amble+s ambles ambuscade+s ambuscades ambush+s ambushes ameliorate+s ameliorates amend+s amends americanise+s americanises ammoniate+s ammoniates amortise+s amortises amplify+s amplifies amputate+s amputates amuse+s amuses anaesthetise+s anaesthetises analogise+s analogises analyse+s analyses anathematise+s anathematises anchor+s anchors anger+s angers angle+s angles anglicise+s anglicises animadvert+s animadverts animate+s animates anneal+s anneals annex+s annexes annihilate+s annihilates annotate+s annotates announce+s announces annoy+s annoys annul+s annuls annunciate+s annunciates anoint+s anoints answer+s answers antagonise+s antagonises antecede+s antecedes antedate+s antedates ante+s antes anthologise+s anthologises anticipate+s anticipates antiquate+s antiquates ape+s apes apologise+s apologises apostatise+s apostatises apostrophise+s apostrophises appal+s appalls apparel+s apparels appeal+s appeals appear+s appears appease+s appeases append+s appends applaud+s applauds apply+s applies applique+s appliques appoint+s appoints apportion+s apportions appose+s apposes appraise+s appraises appreciate+s appreciates apprehend+s apprehends apprentice+s apprentices apprise+s apprises approach+s approaches approbate+s approbates appropriate+s appropriates approve+s approves approximate+s approximates aquaplane+s aquaplanes arbitrate+s arbitrates arch+s arches arc+s arcs argue+s argues arise+s arises arm+s arms arouse+s arouses arraign+s arraigns arrange+s arranges array+s arrays arrest+s arrests arrive+s arrives arrogate+s arrogates article+s articles articulate+s articulates ascend+s ascends ascertain+s ascertains ask+s asks asperse+s asperses asphalt+s asphalts asphyxiate+s asphyxiates aspirate+s aspirates aspire+s aspires assail+s assails assassinate+s assassinates assault+s assaults assay+s assays assemble+s assembles assent+s assents assert+s asserts assess+s assesses asseverate+s asseverates assign+s assigns assimilate+s assimilates assist+s assists associate+s associates assort+s assorts assuage+s assuages assume+s assumes assure+s assures asterisk+s asterisks astonish+s astonishes astound+s astounds atomise+s atomises atone+s atones atrophy+s atrophies attach+s attaches attack+s attacks attain+s attains attempt+s attempts attend+s attends attenuate+s attenuates attest+s attests attire+s attires attitudinise+s attitudinises attorn+s attorns attract+s attracts auction+s auctions audition+s auditions audit+s audits augment+s augments augur+s augurs auscultate+s auscultates authenticate+s authenticates authorise+s authorises autograph+s autographs automate+s automates avail+s avails avenge+s avenges average+s averages aver+s avers avert+s averts avoid+s avoids avouch+s avouches avow+s avows await+s awaits awaken+s awakens awake+s awakes award+s awards awe+s awes ax+s axes baa+s baas babble+s babbles baby+s babies backbite+s backbites backcomb+s backcombs backdate+s backdates backfire+s backfires backpedal+s backpedals back+s backs backslide+s backslides backspace+s backspaces backtrack+s backtracks badger+s badgers baffle+s baffles bag+s bags bail+s bails bait+s baits bake+s bakes balance+s balances balk+s balks ballast+s ballasts balloon+s balloons ballot+s ballots bamboozle+s bamboozles bandage+s bandages bandy+s bandies band+s bands bang+s bangs banish+s banishes bankrupt+s bankrupts bank+s banks banquet+s banquets ban+s bans banter+s banters baptise+s baptises barbarise+s barbarises barbecue+s barbecues bare+s bares bargain+s bargains barge+s barges bark+s barks bark+s barks barnstorm+s barnstorms barrack+s barracks barrage+s barrages barrel+s barrels barricade+s barricades bar+s bars barter+s barters bash+s bashes bask+s basks bastardise+s bastardises baste+s bastes bastinado+s bastinados bate+s bates bathe+s bathes bath+s baths bat+s bats batter+s batters battle+s battles bawl+s bawls bayonet+s bayonets bay+s bays beach+s beaches bead+s beads beam+s beams beard+s beards bear+s bears beatify+s beatifies beat+s beats beautify+s beautifies beckon+s beckons become+s becomes bedaub+s bedaubs bedeck+s bedecks bedevil+s bedevils bedew+s bedews bed+s beds beef+s beefs beeswax+s beeswaxes beetle+s beetles befall+s befalls befit+s befits befog+s befogs befoul+s befouls befriend+s befriends befuddle+s befuddles beget+s begets beggar+s beggars begin+s begins begrime+s begrimes begrudge+s begrudges beg+s begs beguile+s beguiles behave+s behaves behead+s beheads behold+s beholds behoove+s behooves bejewel+s bejewels belabor+s belabors belay+s belays belch+s belches beleaguer+s beleaguers belie+s belies believe+s believes belittle+s belittles bellow+s bellows belong+s belongs belt+s belts bemoan+s bemoans bemuse+s bemuses bend+s bends benefice+s benefices benefit+s benefits bequeath+s bequeaths berate+s berates bereave+s bereaves berth+s berths beseech+s beseeches beseem+s beseems beset+s besets besiege+s besieges besmear+s besmears besmirch+s besmirches bespeak+s bespeaks bestir+s bestirs bestow+s bestows bestrew+s bestrews bestride+s bestrides best+s bests betake+s betakes bethink+s bethinks betoken+s betokens betray+s betrays betroth+s betroths bet+s bets better+s betters bevel+s bevels bewail+s bewails bewilder+s bewilders bewitch+s bewitches bias+s biases bib+s bibs bicker+s bickers bicycle+s bicycles bid+s bids bid+s bids biff+s biffs bifurcate+s bifurcates bike+s bikes bilk+s bilks billet+s billets billow+s billows bill+s bills bind+s binds birch+s birches bisect+s bisects bitch+s bitches bite+s bites bivouac+s bivouacs blabber+s blabbers blab+s blabs blackball+s blackballs blacken+s blackens blackguard+s blackguards blackleg+s blacklegs blacklist+s blacklists blackmail+s blackmails black+s blacks blame+s blames blanch+s blanches blandish+s blandishes blanket+s blankets blare+s blares blaspheme+s blasphemes blast+s blasts blather+s blathers blaze+s blazes blaze+s blazes blazon+s blazons bleach+s bleaches bleat+s bleats bleed+s bleeds bleep+s bleeps blemish+s blemishes blench+s blenches blend+s blends bless+s blesses blether+s blethers blight+s blights blindfold+s blindfolds blind+s blinds blink+s blinks blister+s blisters blitz+s blitzes bloat+s bloats blockade+s blockades block+s blocks blood+s bloods bloom+s blooms blossom+s blossoms blot+s blots blow+s blows blubber+s blubbers bludgeon+s bludgeons blue+s blues bluff+s bluffs blunder+s blunders blunt+s blunts blur+s blurs blush+s blushes bluster+s blusters board+s boards boast+s boasts boat+s boats bob+s bobs bobsled+s bobsleds bobsleigh+s bobsleighs bode+s bodes bogey+s bogeys boggle+s boggles boil+s boils bolster+s bolsters bolt+s bolts bombard+s bombards bomb+s bombs bond+s bonds bone+s bones boob+s boobs boohoo+s boohoos book+s books boomerang+s boomerangs boom+s booms boo+s boos boost+s boosts bootleg+s bootlegs boot+s boots booze+s boozes bop+s bops border+s borders bore+s bores borrow+s borrows boss+s bosses botanise+s botanises botch+s botches bother+s bothers bottle+s bottles bounce+s bounces bound+s bounds bowdlerise+s bowdlerises bowl+s bowls bow+s bows bow+s bows bow+s bows box+s boxes box+s boxes boycott+s boycotts brace+s braces bracket+s brackets brag+s brags braid+s braids brain+s brains brainwash+s brainwashes braise+s braises brake+s brakes branch+s branches brandy+s brandies brandish+s brandishes brand+s brands brave+s braves brawl+s brawls bray+s brays braze+s brazes breach+s breaches breakfast+s breakfasts break+s breaks breast+s breasts breathalyse+s breathalyses breathe+s breathes breed+s breeds breeze+s breezes brew+s brews bribe+s bribes bridge+s bridges bridle+s bridles brief+s briefs brighten+s brightens brim+s brims bring+s brings bristle+s bristles broach+s broaches broadcast+s broadcasts broaden+s broadens brocade+s brocades broil+s broils bronze+s bronzes brood+s broods brook+s brooks browbeat+s browbeats brown+s browns browse+s browses bruise+s bruises brush+s brushes brutalise+s brutalises bubble+s bubbles bucket+s buckets buckle+s buckles buck+s bucks budge+s budges budget+s budgets bud+s buds buffer+s buffers buffet+s buffets buff+s buffs bugger+s buggers bugle+s bugles bug+s bugs build+s builds bulge+s bulges bulldoze+s bulldozes bully+s bullies bull+s bulls bullshit+s bullshits bumble+s bumbles bump+s bumps bum+s bums bunch+s bunches bundle+s bundles bungle+s bungles bung+s bungs bunker+s bunkers bunk+s bunks buoy+s buoys burble+s burbles burden+s burdens burgeon+s burgeons burglarise+s burglarises burgle+s burgles bury+s buries burke+s burkes burlesque+s burlesques burnish+s burnishes burn+s burns burp+s burps burrow+s burrows burr+s burrs burst+s bursts burthen+s burthens bus+s buses bushwhack+s bushwhacks busy+s busies busk+s busks bustle+s bustles bust+s busts butcher+s butchers butter+s butters buttonhole+s buttonholes button+s buttons buttress+s buttresses butt+s butts buy+s buys buzz+s buzzes cable+s cables cache+s caches cackle+s cackles caddie+s caddies cadge+s cadges cage+s cages cajole+s cajoles cake+s cakes calcify+s calcifies calcine+s calcines calculate+s calculates calender+s calenders calibrate+s calibrates calk+s calks calk+s calks call+s calls calm+s calms calumniate+s calumniates calve+s calves camber+s cambers camouflage+s camouflages campaign+s campaigns camphorate+s camphorates camp+s camps canalise+s canalises cancel+s cancels candy+s candies cane+s canes canker+s cankers cannibalise+s cannibalises cannon+s cannons canoe+s canoes canonise+s canonises canoodle+s canoodles can+s cans canter+s canters canton+s cantons cant+s cants canvas+s canvases caparison+s caparisons caper+s capers capitalise+s capitalises capitulate+s capitulates cap+s caps capsise+s capsises captain+s captains captivate+s captivates capture+s captures caravan+s caravans carbonate+s carbonates carbonise+s carbonises carburet+s carburets card+s cards careen+s careens career+s careers care+s cares caress+s caresses caricature+s caricatures carol+s carols carouse+s carouses carpet+s carpets carp+s carps carry+s carries cartoon+s cartoons cart+s carts cartwheel+s cartwheels carve+s carves cascade+s cascades case+s cases cash+s cashes cashier+s cashiers castigate+s castigates castle+s castles castrate+s castrates cast+s casts catalog+s catalogs catapult+s catapults catcall+s catcalls catch+s catches catechise+s catechises categorise+s categorises cater+s caters caterwaul+s caterwauls caucus+s caucuses cause+s causes cauterise+s cauterises caution+s cautions cavil+s cavils cavort+s cavorts caw+s caws cease+s ceases cede+s cedes celebrate+s celebrates cement+s cements cense+s censes censor+s censors censure+s censures centralise+s centralises center+s centers cerebrate+s cerebrates certificate+s certificates certify+s certifies chafe+s chafes chaff+s chaffs chagrin+s chagrins chain+s chains chair+s chairs chalk+s chalks challenge+s challenges champion+s champions champ+s champs chance+s chances change+s changes channel+s channels chant+s chants chaperon+s chaperones chap+s chaps characterise+s characterises charge+s charges charm+s charms char+s chars char+s chars charter+s charters chart+s charts chase+s chases chasten+s chastens chastise+s chastises chat+s chats chatter+s chatters chauffeur+s chauffeurs chaw+s chaws cheapen+s cheapens cheat+s cheats checkmate+s checkmates check+s checks cheek+s cheeks cheep+s cheeps cheer+s cheers checker+s checkers cherish+s cherishes chew+s chews chicane+s chicanes chide+s chides chill+s chills chime+s chimes chink+s chinks chip+s chips chirp+s chirps chirrup+s chirrups chisel+s chisels chevvy+s chevies chlorinate+s chlorinates chloroform+s chloroforms chock+s chocks choke+s chokes chomp+s chomps choose+s chooses chop+s chops chortle+s chortles chorus+s choruses christen+s christens chronicle+s chronicles chuckle+s chuckles chuck+s chucks chug+s chugs chum+s chums church+s churches churn+s churns cinch+s cinches cipher+s ciphers circle+s circles circularise+s circularises circulate+s circulates circumcise+s circumcises circumnavigate+s circumnavigates circumscribe+s circumscribes circumvent+s circumvents cite+s cites civilise+s civilises clack+s clacks claim+s claims clamber+s clambers clamor+s clamors clamp+s clamps clam+s clams clang+s clangs clank+s clanks clap+s claps clarify+s clarifies clash+s clashes clasp+s clasps class+s classes classify+s classifies clatter+s clatters claw+s claws clean+s cleans cleanse+s cleanses clear+s clears cleave+s cleaves clench+s clenches clerk+s clerks clew+s clews click+s clicks climax+s climaxes climb+s climbs clinch+s clinches cling+s clings clink+s clinks clip+s clips clip+s clips cloak+s cloaks clobber+s clobbers clock+s clocks clog+s clogs cloister+s cloisters clop+s clops close+s closes closet+s closets clothe+s clothes clot+s clots cloud+s clouds clout+s clouts clown+s clowns cloy+s cloys club+s clubs cluck+s clucks clump+s clumps clunk+s clunks cluster+s clusters clutch+s clutches clutter+s clutters coach+s coaches coagulate+s coagulates coalesce+s coalesces coal+s coals coarsen+s coarsens coast+s coasts coat+s coats coax+s coaxes cobble+s cobbles cobble+s cobbles cock+s cocks cocoon+s cocoons coddle+s coddles code+s codes codify+s codifies cod+s cods coerce+s coerces coexist+s coexists cogitate+s cogitates cognise+s cognises cohabit+s cohabits cohere+s coheres coil+s coils coincide+s coincides coin+s coins coke+s cokes collaborate+s collaborates collapse+s collapses collar+s collars collate+s collates collectivise+s collectivises collect+s collects collide+s collides collocate+s collocates collude+s colludes colonise+s colonises color+s colors combat+s combats combine+s combines comb+s combs combust+s combusts come+s comes comfort+s comforts commandeer+s commandeers command+s commands commemorate+s commemorates commence+s commences commend+s commends commentate+s commentates comment+s comments commercialise+s commercialises commingle+s commingles commission+s commissions commit+s commits commune+s communes communicate+s communicates commutate+s commutates commute+s commutes compact+s compacts compare+s compares compartmentalise+s compartmentalises compass+s compasses compel+s compels compensate+s compensates compere+s comperes compete+s competes compile+s compiles complain+s complains complement+s complements complete+s completes complicate+s complicates comply+s complies compliment+s compliments comport+s comports compose+s composes compost+s composts compound+s compounds comprehend+s comprehends compress+s compresses comprise+s comprises compromise+s compromises computerise+s computerises compute+s computes concatenate+s concatenates conceal+s conceals concede+s concedes conceive+s conceives concentrate+s concentrates conceptualise+s conceptualises concern+s concerns concertina+s concertinas concert+s concerts conciliate+s conciliates conclude+s concludes concoct+s concocts concrete+s concretes concur+s concurs concuss+s concusses condemn+s condemns condense+s condenses condescend+s condescends condition+s conditions condone+s condones conduct+s conducts confab+s confabs confabulate+s confabulates confederate+s confederates confer+s confers confess+s confesses confide+s confides confine+s confines confirm+s confirms confiscate+s confiscates conflate+s conflates conflict+s conflicts conform+s conforms confound+s confounds confront+s confronts confuse+s confuses confute+s confutes congeal+s congeals congest+s congests conglomerate+s conglomerates congratulate+s congratulates congregate+s congregates conjecture+s conjectures conjoin+s conjoins conjugate+s conjugates conjure+s conjures conjure+s conjures conk+s conks connect+s connects connive+s connives connote+s connotes conquer+s conquers con+s cons con+s cons conscript+s conscripts consecrate+s consecrates consent+s consents conserve+s conserves consider+s considers consign+s consigns console+s consoles consolidate+s consolidates conspire+s conspires constellate+s constellates consternate+s consternates constipate+s constipates constitute+s constitutes constitutionalise+s constitutionalises constrain+s constrains constrict+s constricts construct+s constructs construe+s construes consubstantiate+s consubstantiates consult+s consults consume+s consumes consummate+s consummates contact+s contacts containerise+s containerises contain+s contains contaminate+s contaminates contemn+s contemns contemplate+s contemplates contend+s contends content+s contents contest+s contests continue+s continues contort+s contorts contour+s contours contract+s contracts contradict+s contradicts contradistinguish+s contradistinguishes contraindicate+s contraindicates contrast+s contrasts contravene+s contravenes contribute+s contributes contrive+s contrives control+s controls controvert+s controverts contuse+s contuses convalesce+s convalesces convene+s convenes converge+s converges converse+s converses convert+s converts convey+s conveys convict+s convicts convince+s convinces convoke+s convokes convolute+s convolutes convolve+s convolves convoy+s convoys convulse+s convulses cook+s cooks cool+s cools coo+s coos cope+s copes copy+s copies copper+s coppers cop+s cops copulate+s copulates copyright+s copyrights cord+s cords core+s cores cork+s corks corner+s corners corn+s corns corral+s corrals correct+s corrects corelate+s corelates correspond+s corresponds corroborate+s corroborates corrode+s corrodes corrugate+s corrugates corrupt+s corrupts coruscate+s coruscates cosh+s coshes cosset+s cossets cost+s costs couch+s couches cough+s coughs counsel+s counsels countenance+s countenances counteract+s counteracts counterbalance+s counterbalances counterfeit+s counterfeits countermand+s countermands countermarch+s countermarches countermine+s countermines counterplot+s counterplots counterpoise+s counterpoises counter+s counters countersign+s countersigns countersink+s countersinks countervail+s countervails count+s counts couple+s couples course+s courses court+s courts covenant+s covenants cover+s covers covet+s covets cower+s cowers cowl+s cowls cow+s cows cox+s coxes coxswain+s coxswains crab+s crabs crackle+s crackles crack+s cracks cradle+s cradles craft+s crafts cramp+s cramps cram+s crams crane+s cranes crank+s cranks crap+s craps crash+s crashes crate+s crates crave+s craves crawl+s crawls crayon+s crayons craze+s crazes creak+s creaks cream+s creams crease+s creases create+s creates credit+s credits creep+s creeps cremate+s cremates crenelate+s crenelates creosote+s creosotes crepitate+s crepitates crest+s crests crew+s crews crib+s cribs crick+s cricks cry+s cries crime+s crimes crimp+s crimps crimson+s crimsons cringe+s cringes crinkle+s crinkles cripple+s cripples crisp+s crisps crisscross+s crisscrosses criticise+s criticises croak+s croaks crochet+s crochets crock+s crocks crook+s crooks croon+s croons crop+s crops crossbreed+s crossbreeds cross+s crosses crouch+s crouches crowd+s crowds crown+s crowns crow+s crows crucify+s crucifies cruise+s cruises crumble+s crumbles crumple+s crumples crunch+s crunches crusade+s crusades crush+s crushes crystallise+s crystallises cube+s cubes cuckold+s cuckolds cuddle+s cuddles cudgel+s cudgels cuff+s cuffs cull+s culls cultivate+s cultivates cumber+s cumbers cup+s cups curb+s curbs curdle+s curdles cure+s cures curet+s curets curl+s curls curry+s curries curry+s curries curse+s curses curtail+s curtails curtain+s curtains curtsey+s curtseys curve+s curves cushion+s cushions cuss+s cusses cut+s cuts cycle+s cycles cyclostyle+s cyclostyles dabble+s dabbles dab+s dabs dally+s dallies damage+s damages damascene+s damascenes damn+s damns dampen+s dampens damp+s damps dam+s dams dance+s dances dandify+s dandifies dandle+s dandles dangle+s dangles dapple+s dapples dare+s dares darken+s darkens darn+s darns dart+s darts dash+s dashes date+s dates daub+s daubs daunt+s daunts dawdle+s dawdles dawn+s dawns daze+s dazes dazzle+s dazzles deaden+s deadens deafen+s deafens deal+s deals debag+s debags debark+s debarks debase+s debases debate+s debates debauch+s debauches debilitate+s debilitates debit+s debits debone+s debones debouch+s debouches debrief+s debriefs debug+s debugs debunk+s debunks debut+s debuts decamp+s decamps decant+s decants decapitate+s decapitates decarbonise+s decarbonises decay+s decays decease+s deceases deceive+s deceives decelerate+s decelerates decentralise+s decentralises decide+s decides decimalise+s decimalises decimate+s decimates decipher+s deciphers deck+s decks declaim+s declaims declare+s declares declassify+s declassifies decline+s declines declutch+s declutches decode+s decodes decoke+s decokes decolonise+s decolonises decompose+s decomposes decompress+s decompresses decontaminate+s decontaminates decontrol+s decontrols decorate+s decorates decoy+s decoys decrease+s decreases decree+s decrees decry+s decries dedicate+s dedicates deduce+s deduces deduct+s deducts deem+s deems deepen+s deepens deface+s defaces defalcate+s defalcates defame+s defames default+s defaults defeat+s defeats defecate+s defecates defect+s defects defend+s defends defer+s defers defy+s defies defile+s defiles define+s defines deflate+s deflates deflect+s deflects deflower+s deflowers defoliate+s defoliates deforest+s deforests deform+s deforms defraud+s defrauds defray+s defrays defrock+s defrocks defrost+s defrosts defuse+s defuses degauss+s degausses degenerate+s degenerates degrade+s degrades dehumanise+s dehumanises dehydrate+s dehydrates deify+s deifies deign+s deigns deject+s dejects delay+s delays delegate+s delegates delete+s deletes deliberate+s deliberates delight+s delights delimitate+s delimitates delimit+s delimits delineate+s delineates deliquesce+s deliquesces deliver+s delivers delouse+s delouses delude+s deludes deluge+s deluges delve+s delves demagnetise+s demagnetises demand+s demands demarcate+s demarcates demean+s demeans dement+s dements demilitarise+s demilitarises demist+s demists demobilise+s demobilises demob+s demobs democratise+s democratises demolish+s demolishes demonetise+s demonetises demonstrate+s demonstrates demoralise+s demoralises demote+s demotes demur+s demurs demystify+s demystifies denationalise+s denationalises deny+s denies denigrate+s denigrates denominate+s denominates denote+s denotes denounce+s denounces dent+s dents denude+s denudes denunciate+s denunciates deodorise+s deodorises depart+s departs depict+s depicts deplane+s deplanes deplete+s depletes deplore+s deplores deploy+s deploys depopulate+s depopulates deport+s deports depose+s deposes deposit+s deposits deprave+s depraves deprecate+s deprecates depreciate+s depreciates depredate+s depredates depress+s depresses depute+s deputes deputise+s deputises derail+s derails derange+s deranges derate+s derates derequisition+s derequisitions derestrict+s derestricts deride+s derides derogate+s derogates desalinate+s desalinates desalinise+s desalinises desalt+s desalts descale+s descales descend+s descends describe+s describes descry+s descries desecrate+s desecrates desegregate+s desegregates desensitise+s desensitises desert+s deserts deserve+s deserves desiccate+s desiccates designate+s designates design+s designs desire+s desires desist+s desists desolate+s desolates despair+s despairs despise+s despises despoil+s despoils despond+s desponds destine+s destines destroy+s destroys destruct+s destructs detach+s detaches detail+s details detain+s detains detect+s detects deteriorate+s deteriorates determine+s determines deter+s deters detest+s detests dethrone+s dethrones detonate+s detonates detour+s detours detrain+s detrains detribalise+s detribalises devaluate+s devaluates devalue+s devalues devastate+s devastates develop+s develops deviate+s deviates devil+s devils devise+s devises devitalise+s devitalises devour+s devours diagnose+s diagnoses dial+s dials dibble+s dibbles dib+s dibs dice+s dices dicker+s dickers dictate+s dictates diddle+s diddles die+s dies diet+s diets differentiate+s differentiates differ+s differs diffract+s diffracts diffuse+s diffuses digest+s digests dignify+s dignifies digress+s digresses dig+s digs dike+s dikes dilapidate+s dilapidates dilate+s dilates dilute+s dilutes diminish+s diminishes dimple+s dimples dim+s dims dine+s dines din+s dins dip+s dips direct+s directs dirty+s dirties disable+s disables disabuse+s disabuses disaffect+s disaffects disaffiliate+s disaffiliates disafforest+s disafforests disagree+s disagrees disallow+s disallows disappear+s disappears disappoint+s disappoints disapprove+s disapproves disarm+s disarms disarrange+s disarranges disarray+s disarrays disassociate+s disassociates disavow+s disavows disband+s disbands disbar+s disbars disbelieve+s disbelieves disbud+s disbuds disburden+s disburdens disburse+s disburses discard+s discards discern+s discerns discharge+s discharges discipline+s disciplines disclaim+s disclaims disclose+s discloses discolor+s discolors discomfit+s discomfits discommode+s discommodes discompose+s discomposes disconcert+s disconcerts disconnect+s disconnects discontent+s discontents discontinue+s discontinues discountenance+s discountenances discount+s discounts discourage+s discourages discover+s discovers discredit+s discredits discriminate+s discriminates discuss+s discusses disdain+s disdains disembark+s disembarks disembody+s disembodies disembowel+s disembowels disembroil+s disembroils disenchant+s disenchants disencumber+s disencumbers disendow+s disendows disenfranchise+s disenfranchises disengage+s disengages disentangle+s disentangles disestablish+s disestablishes disfavor+s disfavors disfigure+s disfigures disforest+s disforests disfranchise+s disfranchises disfrock+s disfrocks disgorge+s disgorges disgrace+s disgraces disgruntle+s disgruntles disguise+s disguises disgust+s disgusts dishearten+s disheartens dish+s dishes dishonor+s dishonors dishorn+s dishorns disillusion+s disillusions disincline+s disinclines disinfect+s disinfects disinfest+s disinfests disinherit+s disinherits disintegrate+s disintegrates disinter+s disinters disjoint+s disjoints dislike+s dislikes dislocate+s dislocates dislodge+s dislodges dismantle+s dismantles dismast+s dismasts dismay+s dismays dismember+s dismembers dismiss+s dismisses dismount+s dismounts disobey+s disobeys disoblige+s disobliges disorder+s disorders disorganise+s disorganises disorientate+s disorientates disorient+s disorients disown+s disowns disparage+s disparages despatch+s despatches dispel+s dispels dispense+s dispenses disperse+s disperses dispirit+s dispirits displace+s displaces display+s displays displease+s displeases disport+s disports dispose+s disposes dispossess+s dispossesses disprove+s disproves dispute+s disputes disqualify+s disqualifies disquiet+s disquiets disregard+s disregards disrelish+s disrelishes disremember+s disremembers disrobe+s disrobes disrupt+s disrupts dissatisfy+s dissatisfies dissect+s dissects dissemble+s dissembles disseminate+s disseminates dissent+s dissents dissever+s dissevers dissimulate+s dissimulates dissipate+s dissipates dissociate+s dissociates dissolve+s dissolves dissuade+s dissuades distance+s distances distemper+s distempers distend+s distends distil+s distills distinguish+s distinguishes distort+s distorts distract+s distracts distrain+s distrains distress+s distresses distribute+s distributes distrust+s distrusts disturb+s disturbs disunite+s disunites ditch+s ditches dither+s dithers divagate+s divagates diverge+s diverges diversify+s diversifies divert+s diverts dive+s dives divide+s divides divine+s divines divorce+s divorces divulge+s divulges divvy+s divvies dizzy+s dizzies docket+s dockets dock+s docks dock+s docks doctor+s doctors document+s documents dodder+s dodders dodge+s dodges do+s does doff+s doffs dogmatise+s dogmatises dog+s dogs domesticate+s domesticates domicile+s domiciles dominate+s dominates domineer+s domineers donate+s donates don+s dons doodle+s doodles doom+s dooms dope+s dopes dose+s doses dot+s dots double+s doubles doubt+s doubts douse+s douses dovetail+s dovetails dower+s dowers downgrade+s downgrades down+s downs dowse+s dowses doze+s dozes draft+s drafts draggle+s draggles drag+s drags drain+s drains dramatise+s dramatises drape+s drapes drat+s drats drawl+s drawls draw+s draws dread+s dreads dream+s dreams dredge+s dredges dredge+s dredges drench+s drenches dress+s dresses dribble+s dribbles dry+s dries drift+s drifts drill+s drills drink+s drinks drip+s drips drivel+s drivels drive+s drives drizzle+s drizzles drone+s drones drool+s drools droop+s droops dropkick+s dropkicks drop+s drops drown+s drowns drowse+s drowses drub+s drubs drudge+s drudges drug+s drugs drum+s drums dubbin+s dubbins dub+s dubs duck+s ducks duel+s duels dull+s dulls dumbfound+s dumbfounds dump+s dumps dunk+s dunks dun+s duns dupe+s dupes duplicate+s duplicates dust+s dusts dwarf+s dwarfs dwell+s dwells dwindle+s dwindles dye+s dyes dynamite+s dynamites earmark+s earmarks earn+s earns earth+s earths ease+s eases eat+s eats eavesdrop+s eavesdrops ebb+s ebbs echo+s echoes eclipse+s eclipses economise+s economises eddy+s eddies edge+s edges edify+s edifies editorialise+s editorialises edit+s edits educate+s educates educe+s educes efface+s effaces effect+s effects effectuate+s effectuates effervesce+s effervesces effloresce+s effloresces eff+s effs effuse+s effuses egotrip+s egotrips ejaculate+s ejaculates eject+s ejects elaborate+s elaborates elapse+s elapses elate+s elates elbow+s elbows electioneer+s electioneers electrify+s electrifies electrocute+s electrocutes electroplate+s electroplates elect+s elects elevate+s elevates elicit+s elicits elide+s elides eliminate+s eliminates elongate+s elongates elope+s elopes elucidate+s elucidates elude+s eludes emaciate+s emaciates emancipate+s emancipates emasculate+s emasculates embalm+s embalms embank+s embanks embargo+s embargos embark+s embarks embarrass+s embarrasses embed+s embeds embellish+s embellishes embezzle+s embezzles embitter+s embitters emblazon+s emblazons embody+s embodies embolden+s emboldens emboss+s embosses embrace+s embraces embrocate+s embrocates embroider+s embroiders embroil+s embroils emcee+s emcees emend+s emends emerge+s emerges emigrate+s emigrates emit+s emits emote+s emotes empanel+s empanels emphasise+s emphasises emplane+s emplanes employ+s employs empower+s empowers empty+s empties emulate+s emulates emulsify+s emulsifies emulsion+s emulsions enable+s enables enact+s enacts enamel+s enamels enamor+s enamors encamp+s encamps encapsulate+s encapsulates encase+s encases enchain+s enchains enchant+s enchants encipher+s enciphers encircle+s encircles enclose+s encloses encode+s encodes encompass+s encompasses encore+s encores encounter+s encounters encourage+s encourages encroach+s encroaches encrust+s encrusts encumber+s encumbers endanger+s endangers endeavor+s endeavors endorse+s endorses endow+s endows end+s ends endue+s endues endure+s endures energise+s energises enervate+s enervates enfeeble+s enfeebles enfilade+s enfilades enfold+s enfolds enforce+s enforces enfranchise+s enfranchises engage+s engages engender+s engenders engineer+s engineers engraft+s engrafts engrave+s engraves engross+s engrosses engulf+s engulfs enhance+s enhances enjoin+s enjoins enjoy+s enjoys enkindle+s enkindles enlarge+s enlarges enlighten+s enlightens enlist+s enlists enliven+s enlivens enmesh+s enmeshes ennoble+s ennobles enounce+s enounces enplane+s enplanes enrage+s enrages enrapture+s enraptures enrich+s enriches enrol+s enrolls ensanguine+s ensanguines ensconce+s ensconces enshrine+s enshrines enshroud+s enshrouds ensile+s ensiles enslave+s enslaves ensnare+s ensnares ensue+s ensues ensure+s ensures entail+s entails entangle+s entangles enter+s enters entertain+s entertains enthral+s enthralls enthrone+s enthrones enthuse+s enthuses entice+s entices entitle+s entitles entomb+s entombs entrain+s entrains entrance+s entrances entrap+s entraps entreat+s entreats entrench+s entrenches entrust+s entrusts entwine+s entwines enumerate+s enumerates enunciate+s enunciates envelop+s envelops envenom+s envenoms envy+s envies environ+s environs envisage+s envisages envision+s envisions enwrap+s enwraps epitomise+s epitomises equalise+s equalises equal+s equals equate+s equates equip+s equips equivocate+s equivocates eradicate+s eradicates erase+s erases erect+s erects erode+s erodes err+s errs eructate+s eructates erupt+s erupts escalate+s escalates escape+s escapes escarp+s escarps eschew+s eschews escort+s escorts espy+s espies espouse+s espouses essay+s essays establish+s establishes esteem+s esteems estimate+s estimates estrange+s estranges etch+s etches etiolate+s etiolates eulogise+s eulogises evacuate+s evacuates evade+s evades evaluate+s evaluates evanesce+s evanesces evangelise+s evangelises evaporate+s evaporates even+s evens evict+s evicts evidence+s evidences evince+s evinces eviscerate+s eviscerates evoke+s evokes evolve+s evolves exacerbate+s exacerbates exact+s exacts exaggerate+s exaggerates exalt+s exalts examine+s examines exasperate+s exasperates excavate+s excavates exceed+s exceeds excel+s excels except+s excepts exchange+s exchanges excise+s excises excite+s excites exclaim+s exclaims exclude+s excludes excogitate+s excogitates excommunicate+s excommunicates excoriate+s excoriates excrete+s excretes excruciate+s excruciates exculpate+s exculpates excuse+s excuses execrate+s execrates execute+s executes exemplify+s exemplifies exempt+s exempts exercise+s exercises exert+s exerts exhale+s exhales exhaust+s exhausts exhibit+s exhibits exhilarate+s exhilarates exhort+s exhorts exhume+s exhumes exile+s exiles exist+s exists exit+s exits exonerate+s exonerates exorcise+s exorcises expand+s expands expatiate+s expatiates expatriate+s expatriates expectorate+s expectorates expect+s expects expedite+s expedites expel+s expels expend+s expends experience+s experiences experiment+s experiments expiate+s expiates expire+s expires explain+s explains explicate+s explicates explode+s explodes exploit+s exploits explore+s explores export+s exports expose+s exposes expostulate+s expostulates expound+s expounds express+s expresses expropriate+s expropriates expunge+s expunges expurgate+s expurgates extemporise+s extemporises extend+s extends extenuate+s extenuates exteriorise+s exteriorises exterminate+s exterminates externalise+s externalises extinguish+s extinguishes extirpate+s extirpates extol+s extolls extract+s extracts extradite+s extradites extrapolate+s extrapolates extricate+s extricates extrude+s extrudes exude+s exudes exult+s exults eye+s eyes fabricate+s fabricates face+s faces facilitate+s facilitates factorise+s factorises factor+s factors fade+s fades fag+s fags fail+s fails faint+s faints fake+s fakes fall+s falls falsify+s falsifies falter+s falters familiarise+s familiarises famish+s famishes fancy+s fancies fan+s fans fare+s fares farm+s farms farrow+s farrows fart+s farts fascinate+s fascinates fashion+s fashions fasten+s fastens fast+s fasts fate+s fates father+s fathers fathom+s fathoms fatigue+s fatigues fat+s fats fatten+s fattens fault+s faults favor+s favors fawn+s fawns faze+s fazes fear+s fears feast+s feasts feather+s feathers feature+s features federate+s federates feed+s feeds feel+s feels fee+s fees feign+s feigns feint+s feints felicitate+s felicitates fell+s fells fence+s fences ferment+s ferments ferret+s ferrets ferry+s ferries fertilise+s fertilises fester+s festers festoon+s festoons fetch+s fetches fete+s fetes fetter+s fetters feud+s feuds fib+s fibs fictionalise+s fictionalises fiddle+s fiddles fidget+s fidgets field+s fields fight+s fights figure+s figures filch+s filches file+s files filibuster+s filibusters fillet+s fillets fill+s fills film+s films filter+s filters filtrate+s filtrates finalise+s finalises finance+s finances find+s finds fine+s fines fingerprint+s fingerprints finger+s fingers finish+s finishes fireproof+s fireproofs fire+s fires firm+s firms fish+s fishes fit+s fits fixate+s fixates fix+s fixes fizz+s fizzes fizzle+s fizzles flabbergast+s flabbergasts flagellate+s flagellates flag+s flags flail+s flails flake+s flakes flame+s flames flank+s flanks flannel+s flannels flap+s flaps flare+s flares flash+s flashes flatten+s flattens flatter+s flatters flaunt+s flaunts flavor+s flavors flaw+s flaws flay+s flays fleck+s flecks fledge+s fledges fleece+s fleeces flee+s flees fleet+s fleets flex+s flexes flicker+s flickers flick+s flicks fly+s flies flight+s flights flinch+s flinches fling+s flings flip+s flips flirt+s flirts flit+s flits float+s floats flock+s flocks flog+s flogs floodlight+s floodlights flood+s floods floor+s floors flop+s flops flounce+s flounces flounce+s flounces flounder+s flounders flourish+s flourishes flour+s flours flout+s flouts flower+s flowers flow+s flows fluctuate+s fluctuates fluff+s fluffs flummox+s flummoxes flunk+s flunks fluoresce+s fluoresces fluoridate+s fluoridates fluoridise+s fluoridises flurry+s flurries flush+s flushes fluster+s flusters flute+s flutes flutter+s flutters flyblow+s flyblows foal+s foals foam+s foams focus+s focuses fog+s fogs foil+s foils fold+s folds foliate+s foliates follow+s follows foment+s foments fondle+s fondles fool+s fools footle+s footles footnote+s footnotes foot+s foots forage+s forages foray+s forays forbear+s forbears forbid+s forbids force+s forces ford+s fords forearm+s forearms forebode+s forebodes forecast+s forecasts foreclose+s forecloses foredoom+s foredooms foreknow+s foreknows foreordain+s foreordains foresee+s foresees foreshadow+s foreshadows foreshorten+s foreshortens forestall+s forestalls foretell+s foretells forewarn+s forewarns forfeit+s forfeits foregather+s foregathers forge+s forges forget+s forgets forgive+s forgives forego+s foregoes fork+s forks formalise+s formalises form+s forms formulate+s formulates fornicate+s fornicates forsake+s forsakes foreswear+s foreswears fortify+s fortifies forward+s forwards fossilise+s fossilises foster+s fosters foul+s fouls founder+s founders found+s founds fowl+s fowls fox+s foxes foxhunt+s foxhunts foxtrot+s foxtrots fracture+s fractures fragment+s fragments frame+s frames frank+s franks fraternise+s fraternises fray+s frays freak+s freaks freckle+s freckles freelance+s freelances freeload+s freeloads free+s frees freeze+s freezes freight+s freights frequent+s frequents fresco+s frescos freshen+s freshens fret+s frets fricassee+s fricassees fry+s fries frighten+s frightens fright+s frights fringe+s fringes frisk+s frisks frivol+s frivols frizz+s frizzes frizzle+s frizzles frogmarch+s frogmarches frolic+s frolics front+s fronts frost+s frosts froth+s froths frown+s frowns frowst+s frowsts fructify+s fructifies fruit+s fruits frustrate+s frustrates fuck+s fucks fuddle+s fuddles fudge+s fudges fuel+s fuels fulfil+s fulfills full+s fulls fulminate+s fulminates fumble+s fumbles fume+s fumes fumigate+s fumigates function+s functions fund+s funds funk+s funks funnel+s funnels furbish+s furbishes furl+s furls furnish+s furnishes furrow+s furrows fur+s furs further+s furthers fuse+s fuses fuss+s fusses gabble+s gabbles gaff+s gaffs gage+s gages gag+s gags gain+s gains gainsay+s gainsays galivant+s galivants gallop+s gallops gall+s galls galumph+s galumphs galvanise+s galvanises gamble+s gambles gambol+s gambols game+s games gangrene+s gangrenes gape+s gapes garage+s garages garble+s garbles garb+s garbs garden+s gardens gargle+s gargles garland+s garlands garner+s garners garnish+s garnishes garrison+s garrisons garotte+s garottes gash+s gashes gasify+s gasifies gasp+s gasps gas+s gasses gatecrash+s gatecrashes gate+s gates gather+s gathers gage+s gages gawk+s gawks gawp+s gawps gaze+s gazes gazette+s gazettes gazump+s gazumps gear+s gears geld+s gelds gel+s gels generalise+s generalises generate+s generates genuflect+s genuflects germinate+s germinates gerrymander+s gerrymanders gesticulate+s gesticulates gesture+s gestures get+s gets ghost+s ghosts gibber+s gibbers gibbet+s gibbets gibe+s gibes gift+s gifts giggle+s giggles gild+s gilds gin+s gins girdle+s girdles gird+s girds give+s gives gladden+s gladdens glamorise+s glamorises glance+s glances glare+s glares glaze+s glazes gleam+s gleams glean+s gleans glide+s glides glimmer+s glimmers glimpse+s glimpses glint+s glints glissade+s glissades glisten+s glistens glister+s glisters glitter+s glitters gloat+s gloats glorify+s glorifies gloss+s glosses glower+s glowers glow+s glows glue+s glues glut+s gluts gnash+s gnashes gnaw+s gnaws goad+s goads gobble+s gobbles go+s goes goggle+s goggles golf+s golfs gong+s gongs goof+s goofs goose+s gooses gore+s gores gorge+s gorges gormandise+s gormandises gossip+s gossips gouge+s gouges govern+s governs gown+s gowns grab+s grabs grace+s graces grade+s grades graduate+s graduates graft+s grafts grant+s grants granulate+s granulates graph+s graphs grapple+s grapples grasp+s grasps grass+s grasses grate+s grates gratify+s gratifies gravel+s gravels graze+s grazes grease+s greases greet+s greets gray+s grays grieve+s grieves grill+s grills grimace+s grimaces grime+s grimes grind+s grinds grin+s grins gripe+s gripes grip+s grips grizzle+s grizzles groan+s groans groin+s groins groom+s grooms groove+s grooves grope+s gropes gross+s grosses grouch+s grouches ground+s grounds group+s groups grouse+s grouses grovel+s grovels growl+s growls grow+s grows grub+s grubs grudge+s grudges grumble+s grumbles grunt+s grunts guarantee+s guarantees guard+s guards guess+s guesses guest+s guests guffaw+s guffaws guide+s guides guillotine+s guillotines gull+s gulls gulp+s gulps gum+s gums gurgle+s gurgles gush+s gushes gut+s guts gutter+s gutters guy+s guys guzzle+s guzzles gybe+s gybes gyp+s gyps gyrate+s gyrates habilitate+s habilitates habit+s habits habituate+s habituates hack+s hacks haggle+s haggles hail+s hails hail+s hails hallmark+s hallmarks halloo+s halloos hallow+s hallows hallucinate+s hallucinates halt+s halts halve+s halves hammer+s hammers hamper+s hampers ham+s hams hamstring+s hamstrings handcuff+s handcuffs handicap+s handicaps handle+s handles handpick+s handpicks hand+s hands hang+s hangs hang+s hangs happen+s happens harangue+s harangues harass+s harasses harbor+s harbors harden+s hardens hair+s hairs hark+s harks harmonise+s harmonises harm+s harms harness+s harnesses harpoon+s harpoons harry+s harries harrow+s harrows harvest+s harvests hash+s hashes hassle+s hassles hasten+s hastens hatch+s hatches hate+s hates haul+s hauls haunt+s haunts haver+s havers hawk+s hawks haw+s haws hazard+s hazards haze+s hazes haze+s hazes headline+s headlines head+s heads heal+s heals heap+s heaps hearken+s hearkens hear+s hears hearten+s heartens heat+s heats heave+s heaves heave+s heaves heckle+s heckles hector+s hectors hedge+s hedges heed+s heeds heel+s heels heighten+s heightens heliograph+s heliographs help+s helps hem+s hems hem+s hems hemstitch+s hemstitches herald+s heralds herd+s herds hesitate+s hesitates hew+s hews hex+s hexes hibernate+s hibernates hiccough+s hiccoughs hide+s hides hie+s hies highlight+s highlights highjack+s highjacks hike+s hikes hinder+s hinders hinge+s hinges hint+s hints hire+s hires hiss+s hisses hitch+s hitches hitchhike+s hitchhikes hit+s hits hive+s hives hoard+s hoards hoax+s hoaxes hobble+s hobbles hobnob+s hobnobs hock+s hocks hoe+s hoes hog+s hogs hoist+s hoists hold+s holds hole+s holes holiday+s holidays holler+s hollers holystone+s holystones home+s homes homogenise+s homogenises hone+s hones honeycomb+s honeycombs honeymoon+s honeymoons honk+s honks honor+s honors hoodoo+s hoodoos hood+s hoods hoodwink+s hoodwinks hook+s hooks hoop+s hoops hoot+s hoots Hoover+s Hoovers hope+s hopes hop+s hops horrify+s horrifies horsewhip+s horsewhips hose+s hoses hospitalise+s hospitalises host+s hosts hound+s hounds house+s houses hover+s hovers howl+s howls huddle+s huddles huff+s huffs hug+s hugs hull+s hulls humanise+s humanises humble+s humbles humbug+s humbugs humidify+s humidifies humiliate+s humiliates humor+s humors hump+s humps hum+s hums hunch+s hunches hunger+s hungers hunt+s hunts hurdle+s hurdles hurl+s hurls hurrah+s hurrahs hurry+s hurries hurtle+s hurtles hurt+s hurts husband+s husbands hush+s hushes husk+s husks hustle+s hustles hut+s huts hybridise+s hybridises hydrate+s hydrates hymn+s hymns hyphenate+s hyphenates hyphen+s hyphens hypnotise+s hypnotises hypothecate+s hypothecates ice+s ices idealise+s idealises identify+s identifies idle+s idles idolise+s idolises ignite+s ignites ignore+s ignores illume+s illumes illuminate+s illuminates illumine+s illumines illustrate+s illustrates image+s images imagine+s imagines imbibe+s imbibes imitate+s imitates immerse+s immerses immigrate+s immigrates immobilise+s immobilises immolate+s immolates immortalise+s immortalises immunise+s immunises immure+s immures impact+s impacts impair+s impairs empale+s empales impart+s imparts impassion+s impassions impeach+s impeaches impede+s impedes impel+s impels impend+s impends imperil+s imperils impersonate+s impersonates implant+s implants implement+s implements implicate+s implicates imply+s implies implode+s implodes implore+s implores import+s imports importune+s importunes impose+s imposes impound+s impounds impoverish+s impoverishes imprecate+s imprecates impregnate+s impregnates impress+s impresses imprint+s imprints imprison+s imprisons improve+s improves improvise+s improvises impugn+s impugns inactivate+s inactivates inaugurate+s inaugurates inbreed+s inbreeds incapacitate+s incapacitates incarcerate+s incarcerates incarnate+s incarnates incense+s incenses inch+s inches incinerate+s incinerates incise+s incises incite+s incites incline+s inclines include+s includes incommode+s incommodes inconvenience+s inconveniences incorporate+s incorporates increase+s increases incriminate+s incriminates incubate+s incubates inculcate+s inculcates inculpate+s inculpates incur+s incurs indemnify+s indemnifies indent+s indents indenture+s indentures index+s indexes indicate+s indicates indict+s indicts individualise+s individualises indoctrinate+s indoctrinates induce+s induces induct+s inducts indulge+s indulges industrialise+s industrialises indwell+s indwells inebriate+s inebriates infatuate+s infatuates infect+s infects infer+s infers infest+s infests infiltrate+s infiltrates inflame+s inflames inflate+s inflates inflect+s inflects influence+s influences inform+s informs infract+s infracts infringe+s infringes infuriate+s infuriates infuse+s infuses ingest+s ingests ingrain+s ingrains ingratiate+s ingratiates inhabit+s inhabits inhale+s inhales inherit+s inherits inhibit+s inhibits initial+s initials initiate+s initiates inject+s injects injure+s injures ink+s inks inlay+s inlays innovate+s innovates inoculate+s inoculates enquire+s enquires inscribe+s inscribes inseminate+s inseminates insert+s inserts inset+s insets insinuate+s insinuates insist+s insists inspan+s inspans inspect+s inspects inspire+s inspires instal+s installs instance+s instances instate+s instates instigate+s instigates instil+s instills institute+s institutes institutionalise+s institutionalises instruct+s instructs instrument+s instruments insulate+s insulates insult+s insults insure+s insures integrate+s integrates intend+s intends intensify+s intensifies interact+s interacts interbreed+s interbreeds intercalate+s intercalates intercede+s intercedes intercept+s intercepts interchange+s interchanges intercommunicate+s intercommunicates interdict+s interdicts interest+s interests interfere+s interferes interject+s interjects interlace+s interlaces interlard+s interlards interleave+s interleaves interlink+s interlinks interlock+s interlocks interlope+s interlopes intermarry+s intermarries intermediate+s intermediates intermingle+s intermingles intermit+s intermits intermix+s intermixes internalise+s internalises internationalise+s internationalises intern+s interns interpellate+s interpellates interpolate+s interpolates interpose+s interposes interpret+s interprets interrelate+s interrelates interrogate+s interrogates interrupt+s interrupts inter+s inters intersect+s intersects intersperse+s intersperses intertwine+s intertwines intervene+s intervenes interview+s interviews interweave+s interweaves intimate+s intimates intimidate+s intimidates intone+s intones intoxicate+s intoxicates intrigue+s intrigues introduce+s introduces introspect+s introspects introvert+s introverts intrude+s intrudes intuit+s intuits intumesce+s intumesces inundate+s inundates invade+s invades invalidate+s invalidates inventory+s inventories invent+s invents invert+s inverts investigate+s investigates invest+s invests invigilate+s invigilates invigorate+s invigorates invite+s invites invoice+s invoices invoke+s invokes involve+s involves iodise+s iodises ionise+s ionises irk+s irks iron+s irons irradiate+s irradiates irrigate+s irrigates irritate+s irritates isolate+s isolates issue+s issues italicise+s italicises itch+s itches itemise+s itemises iterate+s iterates itinerate+s itinerates jabber+s jabbers jab+s jabs jag+s jags gaol+s gaols jam+s jams jangle+s jangles japan+s japans jar+s jars jaundice+s jaundices jaunt+s jaunts jaw+s jaws jazz+s jazzes jeer+s jeers jelly+s jellies jemmy+s jemmies jeopardise+s jeopardises jerk+s jerks jest+s jests jet+s jets jettison+s jettisons jewel+s jewels jib+s jibs jiggle+s jiggles jig+s jigs jilt+s jilts jimmy+s jimmies jingle+s jingles jinx+s jinxes jive+s jives job+s jobs jockey+s jockeys joggle+s joggles jog+s jogs join+s joins joint+s joints joke+s jokes jolly+s jollies jollify+s jollifies jolt+s jolts josh+s joshes jostle+s jostles jot+s jots journey+s journeys joust+s jousts jubilate+s jubilates judder+s judders judge+s judges juggle+s juggles jug+s jugs juice+s juices jumble+s jumbles jump+s jumps junket+s junkets junk+s junks justify+s justifies juxtapose+s juxtaposes keelhaul+s keelhauls keen+s keens keep+s keeps kennel+s kennels ken+s kens keyboard+s keyboards keynote+s keynotes key+s keys kick+s kicks kidnap+s kidnaps kid+s kids kill+s kills kindle+s kindles kink+s kinks kip+s kips kiss+s kisses knap+s knaps knead+s kneads kneecap+s kneecaps kneel+s kneels knee+s knees knife+s knifes knight+s knights knit+s knits knock+s knocks knot+s knots know+s knows KO+s KO's kotow+s kotows kowtow+s kowtows label+s labels labor+s labors lacerate+s lacerates lace+s laces lack+s lacks lacquer+s lacquers lactate+s lactates ladder+s ladders lade+s lades ladle+s ladles lag+s lags laicise+s laicises lambaste+s lambastes lambast+s lambasts lamb+s lambs lament+s laments lame+s lames laminate+s laminates lampoon+s lampoons lam+s lams lance+s lances land+s lands landscape+s landscapes languish+s languishes lap+s laps lapse+s lapses lard+s lards larrup+s larrups lash+s lashes lasso+s lassoes last+s lasts latch+s latches lather+s lathers Latinize+s Latinizes laud+s lauds laugh+s laughs launch+s launches launder+s launders lave+s laves layer+s layers lay+s lays laze+s lazes leach+s leaches lead+s leads leaf+s leafs league+s leagues leak+s leaks lean+s leans leap+s leaps learn+s learns lease+s leases leather+s leathers leaven+s leavens leave+s leaves lech+s leches lecture+s lectures leer+s leers legalise+s legalises legislate+s legislates legitimatise+s legitimatises legitimise+s legitimises leg+s legs lend+s lends lengthen+s lengthens lessen+s lessens let+s lets letter+s letters leucotomise+s leucotomises levant+s levants level+s levels lever+s levers levy+s levies levitate+s levitates liaise+s liaises libel+s libels liberalise+s liberalises liberate+s liberates license+s licenses lick+s licks lie+s lies lie+s lies lift+s lifts ligate+s ligates lighten+s lightens lighter+s lighters light+s lights light+s lights like+s likes lilt+s lilts limber+s limbers lime+s limes limit+s limits limn+s limns limp+s limps line+s lines linger+s lingers link+s links lionise+s lionises liquefy+s liquefies liquesce+s liquesces liquidate+s liquidates liquidise+s liquidises lisp+s lisps listen+s listens list+s lists list+s lists lithograph+s lithographs litigate+s litigates litter+s litters live+s lives load+s loads loaf+s loafs loan+s loans loathe+s loathes lobby+s lobbies lob+s lobs localise+s localises locate+s locates lock+s locks lodge+s lodges loft+s lofts log+s logs loiter+s loiters lollop+s lollops loll+s lolls long+s longs look+s looks loom+s looms loop+s loops loosen+s loosens loose+s looses loot+s loots lope+s lopes lop+s lops lose+s loses lounge+s lounges lour+s lours love+s loves lower+s lowers low+s lows lubricate+s lubricates luff+s luffs lug+s lugs lull+s lulls lumber+s lumbers lump+s lumps lunch+s lunches lunge+s lunges lurch+s lurches lure+s lures lurk+s lurks lute+s lutes lynch+s lynches macadamise+s macadamises macerate+s macerates machinate+s machinates machine+s machines madden+s maddens maffick+s mafficks magnetise+s magnetises magnify+s magnifies mail+s mails maim+s maims mainline+s mainlines maintain+s maintains make+s makes malfunction+s malfunctions malign+s maligns malinger+s malingers maltreat+s maltreats malt+s malts manacle+s manacles manage+s manages mandate+s mandates mangle+s mangles mangle+s mangles manicure+s manicures manifest+s manifests manifold+s manifolds manipulate+s manipulates maneuver+s maneuvers man+s mans mantle+s mantles manufacture+s manufactures manumit+s manumits manure+s manures map+s maps maraud+s marauds march+s marches marinade+s marinades marinate+s marinates market+s markets mark+s marks maroon+s maroons marry+s marries mar+s mars marshal+s marshals martyr+s martyrs marvel+s marvels mash+s mashes mask+s masks masquerade+s masquerades massacre+s massacres massage+s massages mass+s masses master+s masters masticate+s masticates masturbate+s masturbates match+s matches materialise+s materialises mate+s mates matriculate+s matriculates mat+s mats matter+s matters maturate+s maturates mature+s matures maul+s mauls maunder+s maunders maximise+s maximises meander+s meanders mean+s means measure+s measures mechanise+s mechanises meddle+s meddles mediate+s mediates medicate+s medicates meditate+s meditates meet+s meets meld+s melds meliorate+s meliorates mellow+s mellows melt+s melts memorialise+s memorialises memorise+s memorises menace+s menaces mend+s mends menstruate+s menstruates mention+s mentions mercerise+s mercerises merchandise+s merchandises merge+s merges merit+s merits mesh+s meshes mesmerise+s mesmerises mess+s messes metabolise+s metabolises metal+s metals metamorphose+s metamorphoses methylate+s methylates metricate+s metricates metricise+s metricises mew+s mews miaou+s miaous meow+s meows microfilm+s microfilms middle+s middles miff+s miffs migrate+s migrates mildew+s mildews militarise+s militarises milk+s milks mill+s mills mimeograph+s mimeographs mime+s mimes mimic+s mimics mince+s minces mind+s minds mine+s mines mingle+s mingles minimise+s minimises mint+s mints minute+s minutes mire+s mires mirror+s mirrors misadvise+s misadvises misapply+s misapplies misapprehend+s misapprehends misappropriate+s misappropriates misbehave+s misbehaves miscalculate+s miscalculates miscall+s miscalls miscarry+s miscarries miscast+s miscasts misconceive+s misconceives misconduct+s misconducts misconstrue+s misconstrues miscount+s miscounts miscue+s miscues misdate+s misdates misdeal+s misdeals misdemean+s misdemeans misdirect+s misdirects misfire+s misfires misgive+s misgives misgovern+s misgoverns misguide+s misguides mishandle+s mishandles mishear+s mishears mishit+s mishits misinform+s misinforms misinterpret+s misinterprets misjudge+s misjudges mislay+s mislays mislead+s misleads mismanage+s mismanages mismatch+s mismatches misname+s misnames misplace+s misplaces misprint+s misprints mispronounce+s mispronounces misquote+s misquotes misread+s misreads misreport+s misreports misrepresent+s misrepresents misrule+s misrules miss+s misses misspell+s misspells misspend+s misspends misstate+s misstates mistake+s mistakes mistime+s mistimes mistranslate+s mistranslates mistrust+s mistrusts mist+s mists misunderstand+s misunderstands misuse+s misuses mitigate+s mitigates mix+s mixes mizzle+s mizzles moan+s moans mobilise+s mobilises mob+s mobs mock+s mocks model+s models moderate+s moderates modernise+s modernises modify+s modifies modulate+s modulates moil+s moils moisten+s moistens moisturise+s moisturises molest+s molests mollify+s mollifies mollycoddle+s mollycoddles monetise+s monetises monitor+s monitors monopolise+s monopolises mooch+s mooches moonlight+s moonlights moor+s moors moo+s moos moot+s moots mope+s mopes mop+s mops moralise+s moralises mortar+s mortars mortgage+s mortgages mortify+s mortifies mortice+s mortices mosey+s moseys mother+s mothers motion+s motions motivate+s motivates motorise+s motorises motor+s motors mottle+s mottles molder+s molders mold+s molds molt+s molts mountaineer+s mountaineers mount+s mounts mourn+s mourns mouse+s mouses mouth+s mouths move+s moves mow+s mows muckrake+s muckrakes muck+s mucks muddy+s muddies muddle+s muddles mud+s muds muffle+s muffles muff+s muffs mug+s mugs mulch+s mulches mulct+s mulcts mull+s mulls multiply+s multiplies mumble+s mumbles mummify+s mummifies mum+s mums munch+s munches munition+s munitions murder+s murders murmur+s murmurs muse+s muses mushroom+s mushrooms muss+s musses muster+s musters mutate+s mutates mute+s mutes mutilate+s mutilates mutiny+s mutinies mutter+s mutters muzzle+s muzzles mystify+s mystifies nab+s nabs nag+s nags nail+s nails name+s names nap+s naps nark+s narks narrate+s narrates narrow+s narrows nasalise+s nasalises nationalise+s nationalises natter+s natters naturalise+s naturalises nauseate+s nauseates navigate+s navigates near+s nears necessitate+s necessitates neck+s necks needle+s needles need+s needs negate+s negates negative+s negatives neglect+s neglects negotiate+s negotiates neigh+s neighs nerve+s nerves nestle+s nestles nest+s nests net+s nets nettle+s nettles nett+s netts neuter+s neuters neutralise+s neutralises nibble+s nibbles nickel+s nickels nickname+s nicknames nick+s nicks niggle+s niggles nip+s nips nitpick+s nitpicks nix+s nixes nobble+s nobbles nod+s nods nominate+s nominates nonplus+s nonplusses noose+s nooses normalise+s normalises nosedive+s nosedives nose+s noses nosh+s noshes notarise+s notarises notate+s notates notch+s notches note+s notes notice+s notices notify+s notifies nourish+s nourishes nuance+s nuances nudge+s nudges nullify+s nullifies number+s numbers numb+s numbs numerate+s numerates nurse+s nurses nurture+s nurtures nuzzle+s nuzzles obey+s obeys obfuscate+s obfuscates object+s objects objurgate+s objurgates obligate+s obligates oblige+s obliges obliterate+s obliterates obscure+s obscures observe+s observes obsess+s obsesses obsolesce+s obsolesces obstruct+s obstructs obtain+s obtains obtrude+s obtrudes obviate+s obviates occasion+s occasions occupy+s occupies occur+s occurs offend+s offends offer+s offers officiate+s officiates offset+s offsets ogle+s ogles oil+s oils oink+s oinks OK+s OKs omen+s omens omit+s omits ooze+s oozes opalesce+s opalesces open+s opens operate+s operates opine+s opines oppose+s opposes oppress+s oppresses oppugn+s oppugns orate+s orates orbit+s orbits orchestrate+s orchestrates ordain+s ordains order+s orders organise+s organises orientate+s orientates orient+s orients originate+s originates ornament+s ornaments orphan+s orphans oscillate+s oscillates osculate+s osculates ossify+s ossifies ostracise+s ostracises oust+s ousts outbalance+s outbalances outbid+s outbids outbrave+s outbraves outclass+s outclasses outdate+s outdates outdistance+s outdistances outdo+s outdoes outface+s outfaces outfight+s outfights outfit+s outfits outflank+s outflanks outfox+s outfoxes outgeneral+s outgenerals outgo+s outgoes outgrow+s outgrows outlast+s outlasts outlaw+s outlaws outlay+s outlays outline+s outlines outlive+s outlives outmaneuver+s outmaneuvers outmarch+s outmarches outmatch+s outmatches outnumber+s outnumbers outplay+s outplays outpoint+s outpoints outrage+s outrages outrange+s outranges outrank+s outranks outride+s outrides outrival+s outrivals outrun+s outruns out+s outs outsail+s outsails outsell+s outsells outshine+s outshines outsmart+s outsmarts outspan+s outspans outstay+s outstays outstrip+s outstrips outtalk+s outtalks outvie+s outvies outvote+s outvotes outwear+s outwears outweigh+s outweighs outwit+s outwits overact+s overacts overarch+s overarches overawe+s overawes overbalance+s overbalances overbear+s overbears overbid+s overbids overcall+s overcalls overcapitalise+s overcapitalises overcharge+s overcharges overcloud+s overclouds overcome+s overcomes overcompensate+s overcompensates overcrop+s overcrops overcrowd+s overcrowds overdevelop+s overdevelops overdo+s overdoes overdraw+s overdraws overdress+s overdresses overexpose+s overexposes overfly+s overflies overflow+s overflows overhang+s overhangs overhaul+s overhauls overhear+s overhears overjoy+s overjoys overlap+s overlaps overlay+s overlays overleap+s overleaps overleap+s overleaps overlie+s overlies overload+s overloads overlook+s overlooks overman+s overmans overmaster+s overmasters overpay+s overpays overplay+s overplays overpower+s overpowers overprint+s overprints overrate+s overrates overreach+s overreaches override+s overrides overrule+s overrules overrun+s overruns oversee+s oversees oversell+s oversells overshadow+s overshadows overshoot+s overshoots oversleep+s oversleeps overstate+s overstates overstay+s overstays oversteer+s oversteers overstep+s oversteps overstock+s overstocks overtake+s overtakes overtax+s overtaxes overthrow+s overthrows overtop+s overtops overtrump+s overtrumps overturn+s overturns overweight+s overweights overwhelm+s overwhelms overwork+s overworks ovulate+s ovulates owe+s owes own+s owns oxidise+s oxidises oxygenate+s oxygenates oxygenise+s oxygenises pace+s paces pacify+s pacifies package+s packages pack+s packs paddle+s paddles padlock+s padlocks pad+s pads page+s pages paginate+s paginates pain+s pains paint+s paints pair+s pairs palatalise+s palatalises palaver+s palavers pale+s pales palisade+s palisades palliate+s palliates pall+s palls palm+s palms palpate+s palpates palpitate+s palpitates palsy+s palsies pamper+s pampers pancake+s pancakes pander+s panders panel+s panels panhandle+s panhandles panic+s panics pan+s pans pant+s pants paper+s papers parachute+s parachutes parade+s parades paragraph+s paragraphs parallel+s parallels paralyse+s paralyses paraphrase+s paraphrases parboil+s parboils parch+s parches pardon+s pardons pare+s pares park+s parks parley+s parleys parody+s parodies parole+s paroles parry+s parries parrot+s parrots par+s pars parse+s parses partake+s partakes participate+s participates particularise+s particularises partition+s partitions partner+s partners part+s parts pass+s passes passivise+s passivises paste+s pastes pasteurise+s pasteurises pasture+s pastures patch+s patches patent+s patents patrol+s patrols patronise+s patronises pat+s pats pattern+s patterns patter+s patters pauperise+s pauperises pause+s pauses pave+s paves pawn+s pawns paw+s paws pay+s pays peach+s peaches peak+s peaks peal+s peals pearl+s pearls peck+s pecks peculate+s peculates pedal+s pedals peddle+s peddles peek+s peeks peel+s peels peep+s peeps peer+s peers pee+s pees peeve+s peeves peg+s pegs pelt+s pelts penalise+s penalises pencil+s pencils penetrate+s penetrates pen+s pens people+s peoples pepper+s peppers perambulate+s perambulates perceive+s perceives perch+s perches percolate+s percolates peregrinate+s peregrinates perfect+s perfects perforate+s perforates perform+s performs perfume+s perfumes perish+s perishes perjure+s perjures perk+s perks permeate+s permeates permit+s permits perm+s perms permute+s permutes perorate+s perorates perpetrate+s perpetrates perpetuate+s perpetuates perplex+s perplexes persecute+s persecutes persevere+s perseveres persist+s persists personalise+s personalises personate+s personates personify+s personifies perspire+s perspires persuade+s persuades perturb+s perturbs peruse+s peruses pervade+s pervades pervert+s perverts pester+s pesters pestle+s pestles petition+s petitions petrify+s petrifies pet+s pets pettifog+s pettifogs phase+s phases philander+s philanders philosophise+s philosophises phone+s phones phosphoresce+s phosphoresces photocopy+s photocopies photograph+s photographs photosensitise+s photosensitises photostat+s photostats phrase+s phrases picket+s pickets pickle+s pickles pick+s picks picnic+s picnics picture+s pictures piddle+s piddles piece+s pieces pierce+s pierces piffle+s piffles pigeonhole+s pigeonholes pike+s pikes pile+s piles pilfer+s pilfers pillage+s pillages pillory+s pillories pillow+s pillows pilot+s pilots pimp+s pimps pinch+s pinches pine+s pines ping+s pings pinion+s pinions pink+s pinks pinnacle+s pinnacles pin+s pins pioneer+s pioneers pipe+s pipes pip+s pips pique+s piques pirate+s pirates pirouette+s pirouettes piss+s pisses pitch+s pitches pitchfork+s pitchforks pity+s pities pit+s pits pivot+s pivots placard+s placards placate+s placates place+s places plagiarise+s plagiarises plague+s plagues plain+s plains plait+s plaits plane+s planes plank+s planks plan+s plans plant+s plants plash+s plashes plaster+s plasters plate+s plates play+s plays pleach+s pleaches plead+s pleads please+s pleases pleat+s pleats pledge+s pledges plenish+s plenishes ply+s plies plight+s plights plod+s plods plonk+s plonks plop+s plops plot+s plots plough+s ploughs pluck+s plucks plug+s plugs plumb+s plumbs plume+s plumes plummet+s plummets plump+s plumps plunder+s plunders plunge+s plunges plunk+s plunks poach+s poaches pocket+s pockets pod+s pods point+s points poise+s poises poison+s poisons poke+s pokes polarise+s polarises pole+s poles police+s polices polish+s polishes politicalise+s politicalises politicise+s politicises pollard+s pollards pollinate+s pollinates poll+s polls pollute+s pollutes pomade+s pomades pommel+s pommels ponder+s ponders pong+s pongs poniard+s poniards pontificate+s pontificates pool+s pools pop+s pops popularise+s popularises populate+s populates portend+s portends portray+s portrays pose+s poses position+s positions posit+s posits possess+s possesses postdate+s postdates postmark+s postmarks postpone+s postpones post+s posts postulate+s postulates posture+s postures pot+s pots potter+s potters pouch+s pouches poultice+s poultices pounce+s pounces pound+s pounds pour+s pours pout+s pouts powder+s powders power+s powers powwow+s powwows practice+s practices praise+s praises prance+s prances prattle+s prattles prawn+s prawns pray+s prays preach+s preaches preachify+s preachifies prearrange+s prearranges precede+s precedes precipitate+s precipitates precis+s precises preclude+s precludes preconceive+s preconceives precook+s precooks predecease+s predeceases predestinate+s predestinates predestine+s predestines predetermine+s predetermines predicate+s predicates predict+s predicts predispose+s predisposes predominate+s predominates preen+s preens prefabricate+s prefabricates preface+s prefaces prefer+s prefers prefigure+s prefigures prefix+s prefixes preheat+s preheats prejudge+s prejudges prejudice+s prejudices prelude+s preludes premeditate+s premeditates premiere+s premieres premise+s premises preoccupy+s preoccupies preordain+s preordains prepackage+s prepackages prepack+s prepacks prepare+s prepares prepay+s prepays preponderate+s preponderates prepossess+s prepossesses prerecord+s prerecords presage+s presages prescribe+s prescribes present+s presents preserve+s preserves preset+s presets preside+s presides press+s presses pressgang+s pressgangs pressure+s pressures pressurise+s pressurises presume+s presumes presuppose+s presupposes pretend+s pretends prettify+s prettifies prevail+s prevails prevaricate+s prevaricates prevent+s prevents preview+s previews prey+s preys price+s prices prickle+s prickles prick+s pricks pry+s pries prime+s primes primp+s primps prim+s prims prink+s prinks print+s prints prize+s prizes prise+s prises probate+s probates probe+s probes proceed+s proceeds process+s processes process+s processes proclaim+s proclaims procrastinate+s procrastinates procreate+s procreates procure+s procures prod+s prods produce+s produces profane+s profanes profess+s professes proffer+s proffers profile+s profiles profiteer+s profiteers profit+s profits prognosticate+s prognosticates program+s programmes progress+s progresses prohibit+s prohibits project+s projects prolapse+s prolapses proliferate+s proliferates prolong+s prolongs promenade+s promenades promise+s promises promote+s promotes prompt+s prompts promulgate+s promulgates prong+s prongs pronounce+s pronounces proof+s proofs propagandise+s propagandises propagate+s propagates propel+s propels prophesy+s prophesies propitiate+s propitiates proportion+s proportions propose+s proposes proposition+s propositions propound+s propounds prop+s props prorogue+s prorogues proscribe+s proscribes prosecute+s prosecutes proselytise+s proselytises prospect+s prospects prosper+s prospers prostitute+s prostitutes prostrate+s prostrates protect+s protects protest+s protests protract+s protracts protrude+s protrudes protuberate+s protuberates prove+s proves provide+s provides provision+s provisions provoke+s provokes prowl+s prowls prune+s prunes publicise+s publicises publish+s publishes pucker+s puckers puddle+s puddles puff+s puffs pug+s pugs puke+s pukes pule+s pules pull+s pulls pullulate+s pullulates pulp+s pulps pulsate+s pulsates pulse+s pulses pulverise+s pulverises pump+s pumps punch+s punches punctuate+s punctuates puncture+s punctures punish+s punishes pun+s puns punt+s punts pupate+s pupates pup+s pups purchase+s purchases puree+s purees purge+s purges purify+s purifies purloin+s purloins purl+s purls purport+s purports purpose+s purposes purr+s purrs purse+s purses pursue+s pursues purvey+s purveys push+s pushes pussyfoot+s pussyfoots putrefy+s putrefies put+s puts putter+s putters putty+s putties putt+s putts puzzle+s puzzles quack+s quacks quadruple+s quadruples quadruplicate+s quadruplicates quaff+s quaffs quail+s quails quake+s quakes qualify+s qualifies quantify+s quantifies quarantine+s quarantines quarrel+s quarrels quarry+s quarries quarter+s quarters quash+s quashes quaver+s quavers queen+s queens queer+s queers quell+s quells quench+s quenches query+s queries question+s questions quest+s quests queue+s queues quibble+s quibbles quicken+s quickens quieten+s quietens quiet+s quiets quilt+s quilts quip+s quips quit+s quits quiver+s quivers quiz+s quizzes quote+s quotes rabbit+s rabbits race+s races racketeer+s racketeers racket+s rackets rack+s racks radiate+s radiates radicalise+s radicalises radio+s radios raffle+s raffles raft+s rafts rage+s rages rag+s rags raid+s raids railroad+s railroads rail+s rails rain+s rains raise+s raises rake+s rakes rally+s rallies ramble+s rambles ramify+s ramifies rampage+s rampages ram+s rams range+s ranges rankle+s rankles rank+s ranks ransack+s ransacks ransom+s ransoms rant+s rants rape+s rapes rap+s raps rarefy+s rarefies rasp+s rasps rate+s rates ratify+s ratifies ratiocinate+s ratiocinates rationalise+s rationalises ration+s rations rat+s rats rattle+s rattles ravage+s ravages ravel+s ravels raven+s ravens rave+s raves ravish+s ravishes ray+s rays rase+s rases razor+s razors reach+s reaches reactivate+s reactivates react+s reacts ready+s readies readjust+s readjusts read+s reads reaffirm+s reaffirms realign+s realigns realise+s realises reanimate+s reanimates reappear+s reappears reap+s reaps rearm+s rearms rearrange+s rearranges rear+s rears reason+s reasons reassure+s reassures rebel+s rebels rebind+s rebinds rebound+s rebounds rebuff+s rebuffs rebuild+s rebuilds rebuke+s rebukes rebut+s rebuts recall+s recalls recant+s recants recapitulate+s recapitulates recap+s recaps recap+s recaps recapture+s recaptures recast+s recasts recede+s recedes receipt+s receipts receive+s receives recess+s recesses recharge+s recharges reciprocate+s reciprocates recite+s recites reckon+s reckons reclaim+s reclaims recline+s reclines recognise+s recognises recoil+s recoils recollect+s recollects recommend+s recommends recompense+s recompenses reconcile+s reconciles recondition+s reconditions reconnoiter+s reconnoiters reconsider+s reconsiders reconstitute+s reconstitutes reconstruct+s reconstructs record+s records recount+s recounts recoup+s recoups recover+s recovers recreate+s recreates recriminate+s recriminates recruit+s recruits rectify+s rectifies recuperate+s recuperates recur+s recurs recurve+s recurves recycle+s recycles redact+s redacts redden+s reddens redecorate+s redecorates redeem+s redeems redeploy+s redeploys redirect+s redirects redistribute+s redistributes redo+s redoes redouble+s redoubles redress+s redresses reduce+s reduces reduplicate+s reduplicates reeducate+s reeducates reef+s reefs reek+s reeks reel+s reels reface+s refaces refashion+s refashions referee+s referees refill+s refills refine+s refines refit+s refits reflate+s reflates reflect+s reflects refloat+s refloats refoot+s refoots reforest+s reforests reform+s reforms refract+s refracts refrain+s refrains refresh+s refreshes refrigerate+s refrigerates refuel+s refuels refund+s refunds refurbish+s refurbishes refuse+s refuses refute+s refutes regain+s regains regard+s regards regenerate+s regenerates regiment+s regiments register+s registers regress+s regresses regret+s regrets regroup+s regroups regularise+s regularises regulate+s regulates regurgitate+s regurgitates rehabilitate+s rehabilitates rehash+s rehashes rehear+s rehears rehearse+s rehearses rehouse+s rehouses reify+s reifies reign+s reigns reimburse+s reimburses reincarnate+s reincarnates reinforce+s reinforces rein+s reins reinstate+s reinstates reinsure+s reinsures reissue+s reissues reiterate+s reiterates reject+s rejects rejig+s rejigs rejoice+s rejoices rejoin+s rejoins rejuvenate+s rejuvenates rekindle+s rekindles relapse+s relapses relate+s relates relax+s relaxes relay+s relays relay+s relays release+s releases relegate+s relegates relent+s relents relieve+s relieves reline+s relines relinquish+s relinquishes relish+s relishes relive+s relives reload+s reloads relocate+s relocates remainder+s remainders remain+s remains remake+s remakes remand+s remands remark+s remarks remarry+s remarries remedy+s remedies remember+s remembers remilitarise+s remilitarises remind+s reminds reminisce+s reminisces remit+s remits remodel+s remodels remonstrate+s remonstrates remold+s remolds remount+s remounts remove+s removes remunerate+s remunerates rename+s renames render+s renders rend+s rends renegade+s renegades renege+s reneges renew+s renews renounce+s renounces renovate+s renovates rent+s rents reopen+s reopens reorganise+s reorganises reorientate+s reorientates reorient+s reorients repaint+s repaints repair+s repairs repatriate+s repatriates repay+s repays repeal+s repeals repeat+s repeats repel+s repels repent+s repents repine+s repines replace+s replaces replay+s replays replenish+s replenishes replicate+s replicates reply+s replies repoint+s repoints report+s reports repose+s reposes repossess+s repossesses repot+s repots reprehend+s reprehends represent+s represents repress+s represses reprieve+s reprieves reprimand+s reprimands reprint+s reprints reproach+s reproaches reprobate+s reprobates reproduce+s reproduces reproof+s reproofs reprove+s reproves repudiate+s repudiates repulse+s repulses repute+s reputes request+s requests require+s requires requisition+s requisitions requite+s requites rerun+s reruns rescind+s rescinds rescue+s rescues research+s researches reseat+s reseats resemble+s resembles resent+s resents reserve+s reserves reset+s resets resettle+s resettles reshuffle+s reshuffles reside+s resides resign+s resigns resinate+s resinates resist+s resists resole+s resoles resolve+s resolves resonate+s resonates resort+s resorts resound+s resounds respect+s respects respire+s respires respite+s respites respond+s responds restage+s restages restate+s restates restock+s restocks restore+s restores restrain+s restrains restrict+s restricts restructure+s restructures rest+s rests result+s results resume+s resumes resurface+s resurfaces resurrect+s resurrects resuscitate+s resuscitates retail+s retails retail+s retails retain+s retains retake+s retakes retaliate+s retaliates retard+s retards retch+s retches retell+s retells rethink+s rethinks reticulate+s reticulates retire+s retires retool+s retools retort+s retorts retouch+s retouches retrace+s retraces retract+s retracts retread+s retreads retreat+s retreats retrench+s retrenches retrieve+s retrieves retrograde+s retrogrades retrogress+s retrogresses ret+s rets return+s returns reunite+s reunites reuse+s reuses revalue+s revalues revamp+s revamps reveal+s reveals revel+s revels revenge+s revenges reverberate+s reverberates reverence+s reverences revere+s reveres reverse+s reverses review+s reviews revile+s reviles revise+s revises revitalise+s revitalises revive+s revives revivify+s revivifies revoke+s revokes revolt+s revolts revolutionise+s revolutionises revolve+s revolves rev+s revs reward+s rewards rewire+s rewires reword+s rewords rewrite+s rewrites rhapsodise+s rhapsodises rhyme+s rhymes rib+s ribs rick+s ricks ricochet+s ricochets riddle+s riddles ride+s rides ridge+s ridges ridicule+s ridicules riffle+s riffles rifle+s rifles right+s rights rig+s rigs rile+s riles rim+s rims ring+s rings ring+s rings rinse+s rinses riot+s riots ripen+s ripens riposte+s ripostes ripple+s ripples rip+s rips rise+s rises risk+s risks rival+s rivals rive+s rives rivet+s rivets roam+s roams roar+s roars roast+s roasts robe+s robes rob+s robs rocket+s rockets rock+s rocks rollick+s rollicks roll+s rolls romance+s romances romanticise+s romanticises romp+s romps Roneo+s Roneos roof+s roofs rook+s rooks room+s rooms roost+s roosts rootle+s rootles root+s roots rope+s ropes rosin+s rosins rotate+s rotates rot+s rots rouge+s rouges roughen+s roughens rough+s roughs round+s rounds rouse+s rouses route+s routes rout+s routs rove+s roves row+s rows row+s rows rubberise+s rubberises rubber+s rubbers rubbish+s rubbishes rub+s rubs ruck+s rucks ruddle+s ruddles rue+s rues ruffle+s ruffles ruff+s ruffs ruin+s ruins rule+s rules rumble+s rumbles ruminate+s ruminates rummage+s rummages rumor+s rumors rumple+s rumples run+s runs rupture+s ruptures rush+s rushes rusticate+s rusticates rustle+s rustles rustproof+s rustproofs rust+s rusts rut+s ruts sabotage+s sabotages saber+s sabers sack+s sacks sacrifice+s sacrifices sadden+s saddens saddle+s saddles safeguard+s safeguards sag+s sags sail+s sails salaam+s salaams salify+s salifies salivate+s salivates sallow+s sallows salt+s salts salute+s salutes salvage+s salvages salve+s salves sample+s samples sanctify+s sanctifies sanction+s sanctions sandbag+s sandbags sandpaper+s sandpapers sand+s sands sandwich+s sandwiches sap+s saps sashay+s sashays sass+s sasses sate+s sates satiate+s satiates satirise+s satirises satisfy+s satisfies saturate+s saturates sauce+s sauces saunter+s saunters saute+s sautes savage+s savages save+s saves savor+s savors savvy+s savvies saw+s saws say+s says scab+s scabs scald+s scalds scale+s scales scallop+s scallops scalp+s scalps scamper+s scampers scamp+s scamps scandalise+s scandalises scan+s scans scant+s scants scare+s scares scarify+s scarifies scarper+s scarpers scar+s scars scat+s scats scatter+s scatters scavenge+s scavenges scent+s scents schedule+s schedules schematise+s schematises scheme+s schemes school+s schools scintillate+s scintillates scissor+s scissors scoff+s scoffs scold+s scolds scoop+s scoops scoot+s scoots scorch+s scorches score+s scores scorn+s scorns scotch+s scotches scourge+s scourges scour+s scours scout+s scouts scowl+s scowls scrabble+s scrabbles scrag+s scrags scramble+s scrambles scram+s scrams scrape+s scrapes scrap+s scraps scratch+s scratches scrawl+s scrawls scream+s screams screech+s screeches screen+s screens screw+s screws scribble+s scribbles scribe+s scribes scrimmage+s scrimmages scrimp+s scrimps scrimshank+s scrimshanks scrounge+s scrounges scrub+s scrubs scrummage+s scrummages scrunch+s scrunches scruple+s scruples scrutinise+s scrutinises scud+s scuds scuffle+s scuffles scuff+s scuffs scull+s sculls sculpt+s sculpts sculpture+s sculptures scupper+s scuppers scurry+s scurries scuttle+s scuttles scythe+s scythes seal+s seals seam+s seams search+s searches sear+s sears season+s seasons seat+s seats secede+s secedes seclude+s secludes second+s seconds second+s seconds secrete+s secretes section+s sections secularise+s secularises secure+s secures sedate+s sedates seduce+s seduces seed+s seeds seek+s seeks seem+s seems seep+s seeps see+s sees seesaw+s seesaws seethe+s seethes segment+s segments segregate+s segregates seine+s seines seize+s seizes select+s selects sellotape+s sellotapes sell+s sells semaphore+s semaphores send+s sends sense+s senses sensitise+s sensitises sentence+s sentences sentimentalise+s sentimentalises separate+s separates sequester+s sequesters sequestrate+s sequestrates serenade+s serenades serialise+s serialises sermonise+s sermonises serrate+s serrates serve+s serves service+s services set+s sets settle+s settles sever+s severs sew+s sews sex+s sexes shackle+s shackles shade+s shades shadowbox+s shadowboxes shadow+s shadows shaft+s shafts shag+s shags shake+s shakes shallow+s shallows shamble+s shambles shame+s shames shampoo+s shampoos sham+s shams shanghai+s shanghais shape+s shapes share+s shares sharpen+s sharpens shatter+s shatters shave+s shaves shear+s shears sheathe+s sheathes shed+s sheds sheer+s sheers shellac+s shellacs shell+s shells shelter+s shelters shelve+s shelves shepherd+s shepherds shew+s shews shield+s shields shy+s shies shift+s shifts shimmer+s shimmers shine+s shines shine+s shines shingle+s shingles shinny+s shinnies shin+s shins ship+s ships shipwreck+s shipwrecks shirk+s shirks shirr+s shirrs shit+s shits shiver+s shivers shoal+s shoals shock+s shocks shoe+s shoes shoo+s shoos shoot+s shoots shop+s shops shore+s shores shorten+s shortens short+s shorts shoulder+s shoulders shout+s shouts shovel+s shovels shove+s shoves shower+s showers show+s shows shred+s shreds shriek+s shrieks shrill+s shrills shrimp+s shrimps shrine+s shrines shrink+s shrinks shrivel+s shrivels shrive+s shrives shroud+s shrouds shrug+s shrugs shuck+s shucks shudder+s shudders shuffle+s shuffles shun+s shuns shunt+s shunts shush+s shushes shut+s shuts shutter+s shutters shuttle+s shuttles sibilate+s sibilates sicken+s sickens side+s sides sidestep+s sidesteps sideswipe+s sideswipes sidle+s sidles sieve+s sieves sift+s sifts sigh+s sighs sight+s sights sightsee+s sightsees signalise+s signalises signal+s signals signify+s signifies signpost+s signposts sign+s signs silence+s silences silhouette+s silhouettes silver+s silvers simmer+s simmers simper+s simpers simplify+s simplifies simulate+s simulates singe+s singes sing+s sings singularise+s singularises sink+s sinks sin+s sins siphon+s siphons sip+s sips sire+s sires site+s sites sit+s sits situate+s situates size+s sizes sizzle+s sizzles skateboard+s skateboards skate+s skates skedaddle+s skedaddles sketch+s sketches skewer+s skewers skid+s skids sky+s skies skimp+s skimps skim+s skims skin+s skins skipper+s skippers skip+s skips skirmish+s skirmishes skirt+s skirts ski+s skis skitter+s skitters skive+s skives skivvy+s skivvies skulk+s skulks skunk+s skunks skyjack+s skyjacks skylark+s skylarks slacken+s slackens slack+s slacks slake+s slakes slam+s slams slander+s slanders slang+s slangs slant+s slants slap+s slaps slash+s slashes slate+s slates slaughter+s slaughters slaver+s slavers slave+s slaves slay+s slays sledge+s sledges sled+s sleds sleek+s sleeks sleep+s sleeps sleepwalk+s sleepwalks sleet+s sleets sleigh+s sleighs slenderise+s slenderises slew+s slews slice+s slices slide+s slides slight+s slights slim+s slims sling+s slings slink+s slinks slip+s slips slither+s slithers slit+s slits sliver+s slivers slobber+s slobbers slog+s slogs slope+s slopes slop+s slops slosh+s sloshes slot+s slots slouch+s slouches slow+s slows slug+s slugs sluice+s sluices slumber+s slumbers slump+s slumps slum+s slums slurp+s slurps slur+s slurs smack+s smacks smart+s smarts smash+s smashes smear+s smears smell+s smells smelt+s smelts smile+s smiles smirch+s smirches smirk+s smirks smite+s smites smoke+s smokes smooch+s smooches smooth+s smooths smother+s smothers smolder+s smolders smudge+s smudges smuggle+s smuggles smut+s smuts snack+s snacks snaffle+s snaffles snag+s snags snake+s snakes snap+s snaps snare+s snares snarl+s snarls snatch+s snatches sneak+s sneaks sneer+s sneers sneeze+s sneezes snicker+s snickers snick+s snicks sniffle+s sniffles sniff+s sniffs snigger+s sniggers snipe+s snipes snip+s snips snitch+s snitches snivel+s snivels snog+s snogs snooker+s snookers snoop+s snoops snooze+s snoozes snore+s snores snort+s snorts snowball+s snowballs snow+s snows snub+s snubs snuffle+s snuffles snuff+s snuffs snuggle+s snuggles snug+s snugs soak+s soaks soap+s soaps soar+s soars sober+s sobers sob+s sobs socialise+s socialises sock+s socks soften+s softens softland+s softlands soil+s soils sojourn+s sojourns solace+s solaces solder+s solders soldier+s soldiers solemnise+s solemnises sole+s soles solicit+s solicits solidify+s solidifies soliloquise+s soliloquises solo+s solos solve+s solves somersault+s somersaults somnambulate+s somnambulates soothe+s soothes soot+s soots sophisticate+s sophisticates sop+s sops sorrow+s sorrows sort+s sorts sough+s soughs soundproof+s soundproofs sound+s sounds sour+s sours souse+s souses sovietise+s sovietises sow+s sows space+s spaces spade+s spades spangle+s spangles spank+s spanks span+s spans spare+s spares sparkle+s sparkles spark+s sparks spar+s spars spatchcock+s spatchcocks spatter+s spatters spawn+s spawns spay+s spays speak+s speaks spearhead+s spearheads spear+s spears specialise+s specialises specify+s specifies speculate+s speculates speechify+s speechifies speed+s speeds spellbind+s spellbinds spell+s spells spell+s spells spend+s spends spew+s spews spice+s spices spiel+s spiels spy+s spies spike+s spikes spill+s spills spin+s spins spiral+s spirals spirit+s spirits spiritualise+s spiritualises spite+s spites spit+s spits spit+s spits splash+s splashes splatter+s splatters splay+s splays splice+s splices splinter+s splinters split+s splits splodge+s splodges splotch+s splotches splurge+s splurges splutter+s splutters spoil+s spoils spoil+s spoils spoliate+s spoliates sponge+s sponges sponsor+s sponsors spoof+s spoofs spook+s spooks spoon+s spoons sport+s sports spotlight+s spotlights spot+s spots spout+s spouts sprain+s sprains sprawl+s sprawls spray+s sprays spread+s spreads spring+s springs sprinkle+s sprinkles sprint+s sprints sprout+s sprouts spruce+s spruces spurn+s spurns spur+s spurs spurt+s spurts spirt+s spirts sputter+s sputters squabble+s squabbles squall+s squalls squander+s squanders square+s squares squash+s squashes squat+s squats squawk+s squawks squeak+s squeaks squeal+s squeals squeegee+s squeegees squeeze+s squeezes squelch+s squelches squint+s squints squire+s squires squirm+s squirms squirt+s squirts stabilise+s stabilises stable+s stables stab+s stabs stack+s stacks staff+s staffs stage+s stages stagger+s staggers stagnate+s stagnates stain+s stains stake+s stakes stalemate+s stalemates stale+s stales stalk+s stalks stall+s stalls stammer+s stammers stampede+s stampedes stamp+s stamps stanch+s stanches standardise+s standardises stand+s stands staple+s staples starboard+s starboards starch+s starches stare+s stares star+s stars startle+s startles start+s starts starve+s starves stash+s stashes state+s states station+s stations staunch+s staunches stay+s stays steady+s steadies steal+s steals steam+s steams steel+s steels steepen+s steepens steep+s steeps steer+s steers stem+s stems stencil+s stencils step+s steps stereotype+s stereotypes sterilise+s sterilises stet+s stets steward+s stewards stew+s stews stickle+s stickles stick+s sticks stiffen+s stiffens stifle+s stifles stigmatise+s stigmatises still+s stills stimulate+s stimulates sting+s stings stink+s stinks stint+s stints stipple+s stipples stipulate+s stipulates stir+s stirs stitch+s stitches stockade+s stockades stockpile+s stockpiles stock+s stocks stoke+s stokes stomach+s stomachs stomp+s stomps stone+s stones stooge+s stooges stoop+s stoops stop+s stops store+s stores storm+s storms stow+s stows straddle+s straddles strafe+s strafes straggle+s straggles straighten+s straightens strain+s strains straiten+s straitens strand+s strands strangle+s strangles strangulate+s strangulates strap+s straps stratify+s stratifies straw+s straws stray+s strays streak+s streaks streamline+s streamlines stream+s streams strengthen+s strengthens stress+s stresses stretch+s stretches strew+s strews striate+s striates stride+s strides stridulate+s stridulates strike+s strikes string+s strings strip+s strips strive+s strives stroke+s strokes stroll+s strolls strop+s strops structure+s structures struggle+s struggles strum+s strums strut+s struts stub+s stubs stucco+s stuccos study+s studies stud+s studs stuff+s stuffs stultify+s stultifies stumble+s stumbles stump+s stumps stun+s stuns stunt+s stunts stupefy+s stupefies stutter+s stutters style+s styles stylise+s stylises stymie+s stymies subcontract+s subcontracts subdivide+s subdivides subdue+s subdues subedit+s subedits subject+s subjects subjoin+s subjoins subjugate+s subjugates sublease+s subleases sublet+s sublets sublimate+s sublimates submerge+s submerges submerse+s submerses submit+s submits subordinate+s subordinates suborn+s suborns subpoena+s subpoenas sub+s subs subscribe+s subscribes subserve+s subserves subside+s subsides subsidise+s subsidises subsist+s subsists substantiate+s substantiates substitute+s substitutes subsume+s subsumes subtend+s subtends subtract+s subtracts subvert+s subverts succeed+s succeeds succor+s succors succumb+s succumbs suckle+s suckles suck+s sucks sue+s sues suffer+s suffers suffice+s suffices suffocate+s suffocates suffuse+s suffuses sugar+s sugars suggest+s suggests suit+s suits sulk+s sulks sully+s sullies sulfuret+s sulfurets summarise+s summarises summer+s summers summon+s summons summons+s summonses sunbathe+s sunbathes sunder+s sunders sun+s suns superabound+s superabounds superannuate+s superannuates superimpose+s superimposes superintend+s superintends superscribe+s superscribes supersede+s supersedes supervene+s supervenes supervise+s supervises supplant+s supplants supplement+s supplements supplicate+s supplicates supply+s supplies support+s supports suppose+s supposes suppress+s suppresses suppurate+s suppurates sup+s sups surcharge+s surcharges surface+s surfaces surfeit+s surfeits surf+s surfs surge+s surges surmise+s surmises surmount+s surmounts surpass+s surpasses surprise+s surprises surrender+s surrenders surround+s surrounds surtax+s surtaxes survey+s surveys survive+s survives suspect+s suspects suspend+s suspends sustain+s sustains swab+s swabs swaddle+s swaddles swagger+s swaggers swag+s swags swallow+s swallows swamp+s swamps swank+s swanks swan+s swans swap+s swaps swarm+s swarms swash+s swashes swathe+s swathes swat+s swats sway+s sways swear+s swears sweat+s sweats sweep+s sweeps sweeten+s sweetens swell+s swells swelter+s swelters swerve+s swerves swig+s swigs swill+s swills swim+s swims swindle+s swindles swinge+s swinges swing+s swings swipe+s swipes swirl+s swirls swish+s swishes switch+s switches swivel+s swivels swoon+s swoons swoop+s swoops swot+s swots syllabicate+s syllabicates syllabify+s syllabifies syllabise+s syllabises symbolise+s symbolises sympathise+s sympathises synchronise+s synchronises syncopate+s syncopates syndicate+s syndicates synthesise+s synthesises syringe+s syringes systematise+s systematises table+s tables taboo+s taboos tabulate+s tabulates tackle+s tackles tack+s tacks tag+s tags tailor+s tailors tail+s tails taint+s taints take+s takes talk+s talks tally+s tallies tame+s tames tamp+s tamps tangle+s tangles tango+s tangos tan+s tans tantalise+s tantalises taper+s tapers tape+s tapes tap+s taps tap+s taps tarmacadam+s tarmacadams tarmac+s tarmacs tarnish+s tarnishes tarry+s tarries tar+s tars task+s tasks taste+s tastes tat+s tats tattle+s tattles tattoo+s tattoos taunt+s taunts tax+s taxes taxi+s taxis teach+s teaches tear+s tears tease+s teases teem+s teems tee+s tees teeter+s teeters teethe+s teethes telecast+s telecasts telegraph+s telegraphs telephone+s telephones telescope+s telescopes televise+s televises telex+s telexes tell+s tells temper+s tempers temporise+s temporises tempt+s tempts tenant+s tenants tenderise+s tenderises tender+s tenders tender+s tenders tend+s tends tense+s tenses tergiversate+s tergiversates terminate+s terminates term+s terms terrace+s terraces terrify+s terrifies terrorise+s terrorises tesselate+s tesselates testify+s testifies test+s tests tether+s tethers thank+s thanks thatch+s thatches thaw+s thaws theorise+s theorises thicken+s thickens thieve+s thieves think+s thinks thin+s thins thirst+s thirsts thrash+s thrashes thread+s threads threaten+s threatens thresh+s threshes thrill+s thrills thrive+s thrives throb+s throbs throng+s throngs throttle+s throttles throw+s throws thrum+s thrums thrust+s thrusts thud+s thuds thumb+s thumbs thump+s thumps thunder+s thunders thwack+s thwacks thwart+s thwarts ticket+s tickets tickle+s tickles tick+s ticks tidy+s tidies tie+s ties tighten+s tightens tile+s tiles till+s tills tilt+s tilts time+s times timetable+s timetables tincture+s tinctures tinge+s tinges tingle+s tingles ting+s tings tinker+s tinkers tinkle+s tinkles tin+s tins tinsel+s tinsels tint+s tints tipple+s tipples tip+s tips tiptoe+s tiptoes tire+s tires titillate+s titillates titivate+s titivates titter+s titters toady+s toadies toast+s toasts toboggan+s toboggans toddle+s toddles toil+s toils token+s tokens tolerate+s tolerates toll+s tolls tomahawk+s tomahawks tone+s tones tonsure+s tonsures tool+s tools tootle+s tootles toot+s toots tope+s topes topple+s topples top+s tops torment+s torments torpedo+s torpedos torture+s tortures toss+s tosses totalise+s totalises total+s totals tote+s totes totter+s totters touch+s touches toughen+s toughens tour+s tours tousle+s tousles tout+s touts towel+s towels tower+s towers tow+s tows trace+s traces track+s tracks trade+s trades traduce+s traduces traffic+s traffics trail+s trails train+s trains traipse+s traipses trammel+s trammels trample+s tramples tramp+s tramps tranquilize+s tranquilizes transact+s transacts transcend+s transcends transcribe+s transcribes transfer+s transfers transfigure+s transfigures transfix+s transfixes transform+s transforms transfuse+s transfuses transgress+s transgresses transistorise+s transistorises translate+s translates transliterate+s transliterates transmigrate+s transmigrates transmit+s transmits transmogrify+s transmogrifies transmute+s transmutes transpire+s transpires transplant+s transplants transport+s transports transpose+s transposes tranship+s tranships transubstantiate+s transubstantiates trap+s traps travel+s travels traverse+s traverses travesty+s travesties trawl+s trawls treadle+s treadles tread+s treads treasure+s treasures treat+s treats treble+s trebles tree+s trees trek+s treks trellis+s trellises tremble+s trembles trench+s trenches trend+s trends trepan+s trepans trephine+s trephines trespass+s trespasses trickle+s trickles trick+s tricks try+s tries trigger+s triggers trill+s trills trim+s trims triple+s triples triplicate+s triplicates trip+s trips trisect+s trisects triumph+s triumphs trivialise+s trivialises troll+s trolls troop+s troops trot+s trots trouble+s troubles trounce+s trounces trudge+s trudges trumpet+s trumpets trump+s trumps truncate+s truncates trundle+s trundles truss+s trusses trust+s trusts tube+s tubes tuck+s tucks tug+s tugs tumble+s tumbles tune+s tunes tunnel+s tunnels turf+s turfs turn+s turns tussle+s tussles tutor+s tutors tut+s tuts twaddle+s twaddles twang+s twangs tweak+s tweaks tweet+s tweets twiddle+s twiddles twig+s twigs twine+s twines twinkle+s twinkles twin+s twins twirl+s twirls twist+s twists twitch+s twitches twit+s twits twitter+s twitters typecast+s typecasts type+s types typeset+s typesets typewrite+s typewrites typify+s typifies tyrannise+s tyrannises uglify+s uglifies ulcerate+s ulcerates ululate+s ululates umpire+s umpires unarm+s unarms unbalance+s unbalances unbar+s unbars unbend+s unbends unbind+s unbinds unbosom+s unbosoms unbuckle+s unbuckles unburden+s unburdens uncork+s uncorks uncouple+s uncouples uncover+s uncovers undeceive+s undeceives underact+s underacts underbid+s underbids undercharge+s undercharges undercut+s undercuts underestimate+s underestimates underexpose+s underexposes undergo+s undergoes underlie+s underlies underline+s underlines undermine+s undermines undernourish+s undernourishes underpay+s underpays underpin+s underpins underplay+s underplays underquote+s underquotes underrate+s underrates underscore+s underscores undersell+s undersells undershoot+s undershoots undersign+s undersigns understand+s understands understate+s understates understock+s understocks understudy+s understudies undertake+s undertakes undervalue+s undervalues underwrite+s underwrites undock+s undocks undo+s undoes undress+s undresses undulate+s undulates unearth+s unearths unfold+s unfolds unfrock+s unfrocks unfurl+s unfurls unhand+s unhands unhinge+s unhinges unhook+s unhooks unhorse+s unhorses unify+s unifies unionise+s unionises unite+s unites unlearn+s unlearns unleash+s unleashes unload+s unloads unlock+s unlocks unloosen+s unloosens unloose+s unlooses unman+s unmans unmask+s unmasks unnerve+s unnerves unpack+s unpacks unpick+s unpicks unravel+s unravels unrip+s unrips unroll+s unrolls unsaddle+s unsaddles unsay+s unsays unscramble+s unscrambles unscrew+s unscrews unseat+s unseats unsettle+s unsettles unsex+s unsexes unstop+s unstops unstring+s unstrings untangle+s untangles unveil+s unveils unwind+s unwinds unzip+s unzips upbraid+s upbraids update+s updates upend+s upends upgrade+s upgrades uphold+s upholds upholster+s upholsters uplift+s uplifts uprise+s uprises uproot+s uproots up+s ups upset+s upsets upstage+s upstages urbanise+s urbanises urge+s urges urinate+s urinates use+s uses usher+s ushers usurp+s usurps utilise+s utilises utter+s utters vacate+s vacates vacation+s vacations vaccinate+s vaccinates vacillate+s vacillates vacuum+s vacuums valet+s valets validate+s validates value+s values vamoose+s vamooses vamp+s vamps vandalise+s vandalises vanish+s vanishes vanquish+s vanquishes vaporise+s vaporises variegate+s variegates vary+s varies varnish+s varnishes vault+s vaults vaunt+s vaunts veer+s veers vegetate+s vegetates veil+s veils velarise+s velarises vend+s vends veneer+s veneers venerate+s venerates venge+s venges ventilate+s ventilates vent+s vents venture+s ventures verbalise+s verbalises verify+s verifies versify+s versifies vest+s vests vesture+s vestures veto+s vetos vet+s vets vex+s vexes vibrate+s vibrates victimise+s victimises victual+s victuals videotape+s videotapes vide+s vides vie+s vies view+s views vilify+s vilifies vindicate+s vindicates violate+s violates visa+s visas visit+s visits visualise+s visualises vitalise+s vitalises vitiate+s vitiates vitrify+s vitrifies vituperate+s vituperates vivify+s vivifies vivisect+s vivisects vocalise+s vocalises vociferate+s vociferates voice+s voices void+s voids volley+s volleys volunteer+s volunteers vomit+s vomits vote+s votes vouchsafe+s vouchsafes vow+s vows voyage+s voyages vulcanise+s vulcanises vulgarise+s vulgarises waddle+s waddles wade+s wades wad+s wads waffle+s waffles waft+s wafts wager+s wagers wage+s wages waggle+s waggles wag+s wags wail+s wails wait+s waits waive+s waives waken+s wakens wake+s wakes walk+s walks wallop+s wallops wallow+s wallows wallpaper+s wallpapers wall+s walls waltz+s waltzes wander+s wanders wane+s wanes wangle+s wangles wank+s wanks wanton+s wantons want+s wants warble+s warbles warm+s warms warn+s warns warp+s warps warrant+s warrants war+s wars wash+s washes waste+s wastes watch+s watches waterproof+s waterproofs water+s waters waver+s wavers wave+s waves wax+s waxes waylay+s waylays weaken+s weakens wean+s weans weary+s wearies wear+s wears weatherproof+s weatherproofs weather+s weathers weave+s weaves weave+s weaves web+s webs wedge+s wedges wed+s weds weed+s weeds weekend+s weekends weep+s weeps wee+s wees weigh+s weighs weight+s weights welcome+s welcomes weld+s welds well+s wells welch+s welches welter+s welters wench+s wenches westernise+s westernises wet+s wets whack+s whacks whale+s whales whang+s whangs wheedle+s wheedles wheel+s wheels wheeze+s wheezes whelp+s whelps whet+s whets whiff+s whiffs whimper+s whimpers whine+s whines whinny+s whinnies whip+s whips whirl+s whirls whir+s whirrs whisk+s whisks whisper+s whispers whistle+s whistles whiten+s whitens whitewash+s whitewashes whittle+s whittles whiz+s whizzes whoop+s whoops whop+s whops widen+s widens wield+s wields wiggle+s wiggles wig+s wigs will+s wills wilt+s wilts wince+s winces winch+s winches wind+s winds wind+s winds wind+s winds wing+s wings wink+s winks winnow+s winnows win+s wins winter+s winters wipe+s wipes wire+s wires wiretap+s wiretaps wisecrack+s wisecracks wish+s wishes withdraw+s withdraws wither+s withers withhold+s withholds withstand+s withstands witness+s witnesses wizen+s wizens wobble+s wobbles wolf+s wolfs womanise+s womanises wonder+s wonders woolgather+s woolgathers woo+s woos word+s words work+s works worm+s worms worry+s worries worsen+s worsens worship+s worships worst+s worsts would+s woulds wound+s wounds wrangle+s wrangles wrap+s wraps wreak+s wreaks wreathe+s wreathes wreck+s wrecks wrench+s wrenches wrestle+s wrestles wrest+s wrests wriggle+s wriggles wring+s wrings wrinkle+s wrinkles write+s writes writhe+s writhes wrong+s wrongs Xerox+s Xeroxes yacht+s yachts yak+s yaks yammer+s yammers yank+s yanks yap+s yaps yarn+s yarns yawn+s yawns yaw+s yaws yearn+s yearns yellow+s yellows yell+s yells yelp+s yelps yen+s yens yield+s yields yodel+s yodels yoke+s yokes yowl+s yowls zap+s zaps zigzag+s zigzags zip+s zips zone+s zones zoom+s zooms abandon+ed abandoned abase+ed abased abash+ed abashed abate+ed abated abbreviate+ed abbreviated abdicate+ed abdicated abduct+ed abducted abet+ed abetted abhor+ed abhorred abide+ed abided abjure+ed abjured abnegate+ed abnegated abolish+ed abolished abominate+ed abominated abort+ed aborted abound+ed abounded abrade+ed abraded abridge+ed abridged abrogate+ed abrogated abscond+ed absconded absent+ed absented absolve+ed absolved absorb+ed absorbed abstain+ed abstained abstract+ed abstracted abstract+ed abstracted abuse+ed abused accede+ed acceded accelerate+ed accelerated accent+ed accented accentuate+ed accentuated accept+ed accepted acclaim+ed acclaimed acclimate+ed acclimated acclimatise+ed acclimatised accommodate+ed accommodated accompany+ed accompanied accomplish+ed accomplished accord+ed accorded accost+ed accosted account+ed accounted accredit+ed accredited accrete+ed accreted accrue+ed accrued accumulate+ed accumulated accuse+ed accused accustom+ed accustomed ache+ed ached achieve+ed achieved acidify+ed acidified acidulate+ed acidulated acknowledge+ed acknowledged acquiesce+ed acquiesced acquire+ed acquired acquit+ed acquitted act+ed acted activate+ed activated actuate+ed actuated adapt+ed adapted add+ed added addict+ed addicted addle+ed addled address+ed addressed adduce+ed adduced adhere+ed adhered adjoin+ed adjoined adjourn+ed adjourned adjudge+ed adjudged adjudicate+ed adjudicated adjure+ed adjured adjust+ed adjusted administer+ed administered admire+ed admired admit+ed admitted admix+ed admixed admonish+ed admonished adopt+ed adopted adore+ed adored adorn+ed adorned adulate+ed adulated adulterate+ed adulterated adumbrate+ed adumbrated advance+ed advanced advantage+ed advantaged adventure+ed adventured advertise+ed advertised advise+ed advised advocate+ed advocated aerate+ed aerated affect+ed affected affiance+ed affianced affiliate+ed affiliated affirm+ed affirmed affix+ed affixed afflict+ed afflicted afford+ed afforded afforest+ed afforested affranchise+ed affranchised affront+ed affronted age+ed aged agglomerate+ed agglomerated agglutinate+ed agglutinated aggrandise+ed aggrandised aggravate+ed aggravated aggregate+ed aggregated aggress+ed aggressed aggrieve+ed aggrieved agitate+ed agitated agonise+ed agonised agree+ed agreed aid+ed aided ail+ed ailed aim+ed aimed airdrop+ed airdropped air+ed aired airlift+ed airlifted alarm+ed alarmed alert+ed alerted alienate+ed alienated alight+ed alighted align+ed aligned allay+ed allayed allege+ed alleged alleviate+ed alleviated ally+ed allied alliterate+ed alliterated allocate+ed allocated allot+ed allotted allow+ed allowed alloy+ed alloyed allure+ed allured altercate+ed altercated alter+ed altered alternate+ed alternated amalgamate+ed amalgamated amass+ed amassed amaze+ed amazed amble+ed ambled ambuscade+ed ambuscaded ambush+ed ambushed ameliorate+ed ameliorated amend+ed amended americanise+ed americanised ammoniate+ed ammoniated amortise+ed amortised amplify+ed amplified amputate+ed amputated amuse+ed amused anaesthetise+ed anaesthetised analogise+ed analogised analyse+ed analysed anathematise+ed anathematised anchor+ed anchored anger+ed angered angle+ed angled anglicise+ed anglicised animadvert+ed animadverted animate+ed animated anneal+ed annealed annex+ed annexed annihilate+ed annihilated annotate+ed annotated announce+ed announced annoy+ed annoyed annul+ed annulled annunciate+ed annunciated anoint+ed anointed answer+ed answered antagonise+ed antagonised antecede+ed anteceded ante+ed anted antedate+ed antedated anthologise+ed anthologised anticipate+ed anticipated antiquate+ed antiquated ape+ed aped apologise+ed apologised apostatise+ed apostatised apostrophise+ed apostrophised appal+ed appalled apparel+ed appareled appeal+ed appealed appear+ed appeared appease+ed appeased append+ed appended applaud+ed applauded apply+ed applied applique+ed appliqueed appoint+ed appointed apportion+ed apportioned appose+ed apposed appraise+ed appraised appreciate+ed appreciated apprehend+ed apprehended apprentice+ed apprenticed apprise+ed apprised approach+ed approached approbate+ed approbated appropriate+ed appropriated approve+ed approved approximate+ed approximated aquaplane+ed aquaplaned arbitrate+ed arbitrated arc+ed arced arch+ed arched argue+ed argued arm+ed armed arouse+ed aroused arraign+ed arraigned arrange+ed arranged array+ed arrayed arrest+ed arrested arrive+ed arrived arrogate+ed arrogated article+ed articled articulate+ed articulated ascend+ed ascended ascertain+ed ascertained ask+ed asked asperse+ed aspersed asphalt+ed asphalted asphyxiate+ed asphyxiated aspirate+ed aspirated aspire+ed aspired assail+ed assailed assassinate+ed assassinated assault+ed assaulted assay+ed assayed assemble+ed assembled assent+ed assented assert+ed asserted assess+ed assessed asseverate+ed asseverated assign+ed assigned assimilate+ed assimilated assist+ed assisted associate+ed associated assort+ed assorted assuage+ed assuaged assume+ed assumed assure+ed assured asterisk+ed asterisked astonish+ed astonished astound+ed astounded atomise+ed atomised atone+ed atoned atrophy+ed atrophied attach+ed attached attack+ed attacked attain+ed attained attempt+ed attempted attend+ed attended attenuate+ed attenuated attest+ed attested attire+ed attired attitudinise+ed attitudinised attorn+ed attorned attract+ed attracted auction+ed auctioned audit+ed audited audition+ed auditioned augment+ed augmented augur+ed augured auscultate+ed auscultated authenticate+ed authenticated authorise+ed authorised autograph+ed autographed automate+ed automated avail+ed availed avenge+ed avenged average+ed averaged aver+ed averred avert+ed averted avoid+ed avoided avouch+ed avouched avow+ed avowed await+ed awaited awaken+ed awakened award+ed awarded awe+ed awed ax+ed axed baa+ed baaed babble+ed babbled baby+ed babied backcomb+ed backcombed backdate+ed backdated back+ed backed backfire+ed backfired backpedal+ed backpedaled backspace+ed backspaced backtrack+ed backtracked badger+ed badgered baffle+ed baffled bag+ed bagged bail+ed bailed bait+ed baited bake+ed baked balance+ed balanced balk+ed balked ballast+ed ballasted balloon+ed ballooned ballot+ed balloted bamboozle+ed bamboozled bandage+ed bandaged band+ed banded bandy+ed bandied bang+ed banged banish+ed banished bank+ed banked bankrupt+ed bankrupted ban+ed banned banquet+ed banqueted banter+ed bantered baptise+ed baptised barbarise+ed barbarised barbecue+ed barbecued bare+ed bared bargain+ed bargained barge+ed barged bark+ed barked bark+ed barked barnstorm+ed barnstormed barrack+ed barracked barrage+ed barraged bar+ed barred barrel+ed barreled barricade+ed barricaded barter+ed bartered bash+ed bashed bask+ed basked bastardise+ed bastardised baste+ed basted bastinado+ed bastinadoed bate+ed bated bath+ed bathed bathe+ed bathed bat+ed batted batter+ed battered battle+ed battled bawl+ed bawled bay+ed bayed bayonet+ed bayoneted beach+ed beached bead+ed beaded beam+ed beamed beard+ed bearded beatify+ed beatified beautify+ed beautified beckon+ed beckoned bedaub+ed bedaubed bed+ed bedded bedeck+ed bedecked bedevil+ed bedeviled bedew+ed bedewed beef+ed beefed beeswax+ed beeswaxed beetle+ed beetled befit+ed befitted befog+ed befogged befoul+ed befouled befriend+ed befriended befuddle+ed befuddled beggar+ed beggared beg+ed begged begrime+ed begrimed begrudge+ed begrudged beguile+ed beguiled behave+ed behaved behead+ed beheaded behoove+ed behooved bejewel+ed bejeweled belabor+ed belabored belay+ed belayed belch+ed belched beleaguer+ed beleaguered belie+ed belied believe+ed believed belittle+ed belittled bellow+ed bellowed belong+ed belonged belt+ed belted bemoan+ed bemoaned bemuse+ed bemused bend+ed bended benefice+ed beneficed benefit+ed benefited bequeath+ed bequeathed berate+ed berated bereave+ed bereaved berth+ed berthed beseech+ed beseeched beseem+ed beseemed besiege+ed besieged besmear+ed besmeared besmirch+ed besmirched best+ed bested bestir+ed bestirred bestow+ed bestowed bestrew+ed bestrewed betoken+ed betokened betray+ed betrayed betroth+ed betrothed bet+ed betted better+ed bettered bevel+ed beveled bewail+ed bewailed bewilder+ed bewildered bewitch+ed bewitched bias+ed biased bib+ed bibbed bicker+ed bickered bicycle+ed bicycled biff+ed biffed bifurcate+ed bifurcated bike+ed biked bilk+ed bilked bill+ed billed billet+ed billeted billow+ed billowed birch+ed birched bisect+ed bisected bitch+ed bitched blab+ed blabbed blabber+ed blabbered blackball+ed blackballed black+ed blacked blacken+ed blackened blackguard+ed blackguarded blackleg+ed blacklegged blacklist+ed blacklisted blackmail+ed blackmailed blame+ed blamed blanch+ed blanched blandish+ed blandished blanket+ed blanketed blare+ed blared blaspheme+ed blasphemed blast+ed blasted blather+ed blathered blaze+ed blazed blaze+ed blazed blazon+ed blazoned bleach+ed bleached bleat+ed bleated bleep+ed bleeped blemish+ed blemished blench+ed blenched blend+ed blended blether+ed blethered blight+ed blighted blind+ed blinded blindfold+ed blindfolded blink+ed blinked blister+ed blistered blitz+ed blitzed bloat+ed bloated blockade+ed blockaded block+ed blocked blood+ed blooded bloom+ed bloomed blossom+ed blossomed blot+ed blotted blubber+ed blubbered bludgeon+ed bludgeoned blue+ed blued bluff+ed bluffed blunder+ed blundered blunt+ed blunted blur+ed blurred blush+ed blushed bluster+ed blustered board+ed boarded boast+ed boasted boat+ed boated bob+ed bobbed bobsled+ed bobsledded bobsleigh+ed bobsleighed bode+ed boded bogey+ed bogeyed boggle+ed boggled boil+ed boiled bolster+ed bolstered bolt+ed bolted bombard+ed bombarded bomb+ed bombed bond+ed bonded bone+ed boned boob+ed boobed boo+ed booed boohoo+ed boohooed book+ed booked boom+ed boomed boomerang+ed boomeranged boost+ed boosted boot+ed booted bootleg+ed bootlegged booze+ed boozed bop+ed bopped border+ed bordered bore+ed bored borrow+ed borrowed boss+ed bossed botanise+ed botanised botch+ed botched bother+ed bothered bottle+ed bottled bounce+ed bounced bound+ed bounded bowdlerise+ed bowdlerised bow+ed bowed bow+ed bowed bow+ed bowed bowl+ed bowled box+ed boxed box+ed boxed boycott+ed boycotted brace+ed braced bracket+ed bracketed brag+ed bragged braid+ed braided brain+ed brained brainwash+ed brainwashed braise+ed braised brake+ed braked branch+ed branched brand+ed branded brandy+ed brandied brandish+ed brandished brave+ed braved brawl+ed brawled bray+ed brayed braze+ed brazed breach+ed breached breakfast+ed breakfasted breast+ed breasted breathalyse+ed breathalysed breathe+ed breathed breeze+ed breezed brew+ed brewed bribe+ed bribed bridge+ed bridged bridle+ed bridled brief+ed briefed brighten+ed brightened brim+ed brimmed bristle+ed bristled broach+ed broached broadcast+ed broadcasted broaden+ed broadened brocade+ed brocaded broil+ed broiled bronze+ed bronzed brood+ed brooded brook+ed brooked brown+ed browned browse+ed browsed bruise+ed bruised brush+ed brushed brutalise+ed brutalised bubble+ed bubbled buck+ed bucked bucket+ed bucketed buckle+ed buckled bud+ed budded budge+ed budged budget+ed budgeted buff+ed buffed buffer+ed buffered buffet+ed buffeted bug+ed bugged bugger+ed buggered bugle+ed bugled bulge+ed bulged bulldoze+ed bulldozed bull+ed bulled bully+ed bullied bullshit+ed bullshitted bumble+ed bumbled bum+ed bummed bump+ed bumped bunch+ed bunched bundle+ed bundled bung+ed bunged bungle+ed bungled bunk+ed bunked bunker+ed bunkered buoy+ed buoyed burble+ed burbled burden+ed burdened burgeon+ed burgeoned burglarise+ed burglarised burgle+ed burgled bury+ed buried burke+ed burked burlesque+ed burlesqued burn+ed burned burnish+ed burnished burp+ed burped burr+ed burred burrow+ed burrowed burthen+ed burthened bus+ed bused bushwhack+ed bushwhacked busy+ed busied busk+ed busked bust+ed busted bustle+ed bustled butcher+ed butchered butt+ed butted butter+ed buttered button+ed buttoned buttonhole+ed buttonholed buttress+ed buttressed buzz+ed buzzed cable+ed cabled cache+ed cached cackle+ed cackled caddie+ed caddied cadge+ed cadged cage+ed caged cajole+ed cajoled cake+ed caked calcify+ed calcified calcine+ed calcined calculate+ed calculated calender+ed calendered calibrate+ed calibrated calk+ed calked calk+ed calked call+ed called calm+ed calmed calumniate+ed calumniated calve+ed calved camber+ed cambered camouflage+ed camouflaged campaign+ed campaigned camp+ed camped camphorate+ed camphorated canalise+ed canalised cancel+ed canceled candy+ed candied cane+ed caned canker+ed cankered can+ed canned cannibalise+ed cannibalised cannon+ed cannoned canoe+ed canoed canonise+ed canonised canoodle+ed canoodled cant+ed canted canter+ed cantered canton+ed cantoned canvas+ed canvased caparison+ed caparisoned caper+ed capered capitalise+ed capitalised capitulate+ed capitulated cap+ed capped capsise+ed capsised captain+ed captained captivate+ed captivated capture+ed captured caravan+ed caravanned carbonate+ed carbonated carbonise+ed carbonised carburet+ed carbureted card+ed carded care+ed cared careen+ed careened career+ed careered caress+ed caressed caricature+ed caricatured carol+ed caroled carouse+ed caroused carp+ed carped carpet+ed carpeted carry+ed carried cart+ed carted cartoon+ed cartooned cartwheel+ed cartwheeled carve+ed carved cascade+ed cascaded case+ed cased cash+ed cashed cashier+ed cashiered castigate+ed castigated castle+ed castled castrate+ed castrated catalog+ed cataloged catapult+ed catapulted catcall+ed catcalled catechise+ed catechised categorise+ed categorised cater+ed catered caterwaul+ed caterwauled caucus+ed caucused cause+ed caused cauterise+ed cauterised caution+ed cautioned cavil+ed caviled cavort+ed cavorted caw+ed cawed cease+ed ceased cede+ed ceded celebrate+ed celebrated cement+ed cemented cense+ed censed censor+ed censored censure+ed censured centralise+ed centralised center+ed centered cerebrate+ed cerebrated certificate+ed certificated certify+ed certified chafe+ed chafed chaff+ed chaffed chagrin+ed chagrined chain+ed chained chair+ed chaired chalk+ed chalked challenge+ed challenged champ+ed champed champion+ed championed chance+ed chanced change+ed changed channel+ed channeled chant+ed chanted chaperon+ed chaperoned chap+ed chapped characterise+ed characterised charge+ed charged charm+ed charmed char+ed charred char+ed charred chart+ed charted charter+ed chartered chase+ed chased chasten+ed chastened chastise+ed chastised chat+ed chatted chatter+ed chattered chauffeur+ed chauffeured chaw+ed chawed cheapen+ed cheapened cheat+ed cheated check+ed checked checkmate+ed checkmated cheek+ed cheeked cheep+ed cheeped cheer+ed cheered checker+ed checkered cherish+ed cherished chew+ed chewed chicane+ed chicaned chide+ed chided chill+ed chilled chime+ed chimed chink+ed chinked chip+ed chipped chirp+ed chirped chirrup+ed chirruped chisel+ed chiseled chevvy+ed chevied chlorinate+ed chlorinated chloroform+ed chloroformed chock+ed chocked choke+ed choked chomp+ed chomped chop+ed chopped chortle+ed chortled chorus+ed chorused christen+ed christened chronicle+ed chronicled chuck+ed chucked chuckle+ed chuckled chug+ed chugged chum+ed chummed church+ed churched churn+ed churned cinch+ed cinched cipher+ed ciphered circle+ed circled circularise+ed circularised circulate+ed circulated circumcise+ed circumcised circumnavigate+ed circumnavigated circumscribe+ed circumscribed circumvent+ed circumvented cite+ed cited civilise+ed civilised clack+ed clacked claim+ed claimed clamber+ed clambered clam+ed clammed clamor+ed clamored clamp+ed clamped clang+ed clanged clank+ed clanked clap+ed clapped clarify+ed clarified clash+ed clashed clasp+ed clasped class+ed classed classify+ed classified clatter+ed clattered claw+ed clawed clean+ed cleaned cleanse+ed cleansed clear+ed cleared cleave+ed cleaved clench+ed clenched clerk+ed clerked clew+ed clewed click+ed clicked climax+ed climaxed climb+ed climbed clinch+ed clinched clink+ed clinked clip+ed clipped clip+ed clipped cloak+ed cloaked clobber+ed clobbered clock+ed clocked clog+ed clogged cloister+ed cloistered clop+ed clopped close+ed closed closet+ed closeted clothe+ed clothed clot+ed clotted cloud+ed clouded clout+ed clouted clown+ed clowned cloy+ed cloyed club+ed clubbed cluck+ed clucked clump+ed clumped clunk+ed clunked cluster+ed clustered clutch+ed clutched clutter+ed cluttered coach+ed coached coagulate+ed coagulated coal+ed coaled coalesce+ed coalesced coarsen+ed coarsened coast+ed coasted coat+ed coated coax+ed coaxed cobble+ed cobbled cobble+ed cobbled cock+ed cocked cocoon+ed cocooned cod+ed codded coddle+ed coddled code+ed coded codify+ed codified coerce+ed coerced coexist+ed coexisted cogitate+ed cogitated cognise+ed cognised cohabit+ed cohabited cohere+ed cohered coil+ed coiled coincide+ed coincided coin+ed coined coke+ed coked collaborate+ed collaborated collapse+ed collapsed collar+ed collared collate+ed collated collect+ed collected collectivise+ed collectivised collide+ed collided collocate+ed collocated collude+ed colluded colonise+ed colonised color+ed colored combat+ed combated comb+ed combed combine+ed combined combust+ed combusted comfort+ed comforted command+ed commanded commandeer+ed commandeered commemorate+ed commemorated commence+ed commenced commend+ed commended commentate+ed commentated comment+ed commented commercialise+ed commercialised commingle+ed commingled commission+ed commissioned commit+ed committed commune+ed communed communicate+ed communicated commutate+ed commutated commute+ed commuted compact+ed compacted compare+ed compared compartmentalise+ed compartmentalised compass+ed compassed compel+ed compelled compensate+ed compensated compere+ed compered compete+ed competed compile+ed compiled complain+ed complained complement+ed complemented complete+ed completed complicate+ed complicated comply+ed complied compliment+ed complimented comport+ed comported compose+ed composed compost+ed composted compound+ed compounded comprehend+ed comprehended compress+ed compressed comprise+ed comprised compromise+ed compromised compute+ed computed computerise+ed computerised concatenate+ed concatenated conceal+ed concealed concede+ed conceded conceive+ed conceived concentrate+ed concentrated conceptualise+ed conceptualised concern+ed concerned concert+ed concerted concertina+ed concertinaed conciliate+ed conciliated conclude+ed concluded concoct+ed concocted concrete+ed concreted concur+ed concurred concuss+ed concussed condemn+ed condemned condense+ed condensed condescend+ed condescended condition+ed conditioned condone+ed condoned conduct+ed conducted confab+ed confabbed confabulate+ed confabulated confederate+ed confederated confer+ed conferred confess+ed confessed confide+ed confided confine+ed confined confirm+ed confirmed confiscate+ed confiscated conflate+ed conflated conflict+ed conflicted conform+ed conformed confound+ed confounded confront+ed confronted confuse+ed confused confute+ed confuted congeal+ed congealed congest+ed congested conglomerate+ed conglomerated congratulate+ed congratulated congregate+ed congregated conjecture+ed conjectured conjoin+ed conjoined conjugate+ed conjugated conjure+ed conjured conjure+ed conjured conk+ed conked connect+ed connected con+ed conned con+ed conned connive+ed connived connote+ed connoted conquer+ed conquered conscript+ed conscripted consecrate+ed consecrated consent+ed consented conserve+ed conserved consider+ed considered consign+ed consigned console+ed consoled consolidate+ed consolidated conspire+ed conspired constellate+ed constellated consternate+ed consternated constipate+ed constipated constitute+ed constituted constitutionalise+ed constitutionalised constrain+ed constrained constrict+ed constricted construct+ed constructed construe+ed construed consubstantiate+ed consubstantiated consult+ed consulted consume+ed consumed consummate+ed consummated contact+ed contacted contain+ed contained containerise+ed containerised contaminate+ed contaminated contemn+ed contemned contemplate+ed contemplated contend+ed contended content+ed contented contest+ed contested continue+ed continued contort+ed contorted contour+ed contoured contract+ed contracted contradict+ed contradicted contradistinguish+ed contradistinguished contraindicate+ed contraindicated contrast+ed contrasted contravene+ed contravened contribute+ed contributed contrive+ed contrived control+ed controlled controvert+ed controverted contuse+ed contused convalesce+ed convalesced convene+ed convened converge+ed converged converse+ed conversed convert+ed converted convey+ed conveyed convict+ed convicted convince+ed convinced convoke+ed convoked convolute+ed convoluted convolve+ed convolved convoy+ed convoyed convulse+ed convulsed coo+ed cooed cook+ed cooked cool+ed cooled cope+ed coped copy+ed copied cop+ed copped copper+ed coppered copulate+ed copulated copyright+ed copyrighted cord+ed corded core+ed cored cork+ed corked corn+ed corned corner+ed cornered corral+ed corralled correct+ed corrected corelate+ed corelated correspond+ed corresponded corroborate+ed corroborated corrode+ed corroded corrugate+ed corrugated corrupt+ed corrupted coruscate+ed coruscated cosh+ed coshed cosset+ed cosseted cost+ed costed couch+ed couched cough+ed coughed counsel+ed counseled count+ed counted countenance+ed countenanced counteract+ed counteracted counterbalance+ed counterbalanced counter+ed countered counterfeit+ed counterfeited countermand+ed countermanded countermarch+ed countermarched countermine+ed countermined counterplot+ed counterplotted counterpoise+ed counterpoised countersign+ed countersigned countervail+ed countervailed couple+ed coupled course+ed coursed court+ed courted covenant+ed covenanted cover+ed covered covet+ed coveted cow+ed cowed cower+ed cowered cowl+ed cowled cox+ed coxed coxswain+ed coxswained crab+ed crabbed crack+ed cracked crackle+ed crackled cradle+ed cradled craft+ed crafted cram+ed crammed cramp+ed cramped crane+ed craned crank+ed cranked crap+ed crapped crash+ed crashed crate+ed crated crave+ed craved crawl+ed crawled crayon+ed crayoned craze+ed crazed creak+ed creaked cream+ed creamed crease+ed creased create+ed created credit+ed credited cremate+ed cremated crenelate+ed crenelated creosote+ed creosoted crepitate+ed crepitated crest+ed crested crew+ed crewed crib+ed cribbed crick+ed cricked cry+ed cried crime+ed crimed crimp+ed crimped crimson+ed crimsoned cringe+ed cringed crinkle+ed crinkled cripple+ed crippled crisp+ed crisped crisscross+ed crisscrossed criticise+ed criticised croak+ed croaked crochet+ed crocheted crock+ed crocked crook+ed crooked croon+ed crooned crop+ed cropped cross+ed crossed crouch+ed crouched crowd+ed crowded crow+ed crowed crown+ed crowned crucify+ed crucified cruise+ed cruised crumble+ed crumbled crumple+ed crumpled crunch+ed crunched crusade+ed crusaded crush+ed crushed crystallise+ed crystallised cube+ed cubed cuckold+ed cuckolded cuddle+ed cuddled cudgel+ed cudgeled cuff+ed cuffed cull+ed culled cultivate+ed cultivated cumber+ed cumbered cup+ed cupped curb+ed curbed curdle+ed curdled cure+ed cured curet+ed curetted curl+ed curled curry+ed curried curry+ed curried curse+ed cursed curtail+ed curtailed curtain+ed curtained curtsey+ed curtseyed curve+ed curved cushion+ed cushioned cuss+ed cussed cycle+ed cycled cyclostyle+ed cyclostyled dab+ed dabbed dabble+ed dabbled dally+ed dallied damage+ed damaged damascene+ed damascened dam+ed dammed damn+ed damned damp+ed damped dampen+ed dampened dance+ed danced dandify+ed dandified dandle+ed dandled dangle+ed dangled dapple+ed dappled dare+ed dared darken+ed darkened darn+ed darned dart+ed darted dash+ed dashed date+ed dated daub+ed daubed daunt+ed daunted dawdle+ed dawdled dawn+ed dawned daze+ed dazed dazzle+ed dazzled deaden+ed deadened deafen+ed deafened debag+ed debagged debark+ed debarked debase+ed debased debate+ed debated debauch+ed debauched debilitate+ed debilitated debit+ed debited debone+ed deboned debouch+ed debouched debrief+ed debriefed debug+ed debugged debunk+ed debunked debut+ed debuted decamp+ed decamped decant+ed decanted decapitate+ed decapitated decarbonise+ed decarbonised decay+ed decayed decease+ed deceased deceive+ed deceived decelerate+ed decelerated decentralise+ed decentralised decide+ed decided decimalise+ed decimalised decimate+ed decimated decipher+ed deciphered deck+ed decked declaim+ed declaimed declare+ed declared declassify+ed declassified decline+ed declined declutch+ed declutched decode+ed decoded decoke+ed decoked decolonise+ed decolonised decompose+ed decomposed decompress+ed decompressed decontaminate+ed decontaminated decontrol+ed decontrolled decorate+ed decorated decoy+ed decoyed decrease+ed decreased decree+ed decreed decry+ed decried dedicate+ed dedicated deduce+ed deduced deduct+ed deducted deem+ed deemed deepen+ed deepened deface+ed defaced defalcate+ed defalcated defame+ed defamed default+ed defaulted defeat+ed defeated defecate+ed defecated defect+ed defected defend+ed defended defer+ed deferred defy+ed defied defile+ed defiled define+ed defined deflate+ed deflated deflect+ed deflected deflower+ed deflowered defoliate+ed defoliated deforest+ed deforested deform+ed deformed defraud+ed defrauded defray+ed defrayed defrock+ed defrocked defrost+ed defrosted defuse+ed defused degauss+ed degaussed degenerate+ed degenerated degrade+ed degraded dehumanise+ed dehumanised dehydrate+ed dehydrated deify+ed deified deign+ed deigned deject+ed dejected delay+ed delayed delegate+ed delegated delete+ed deleted deliberate+ed deliberated delight+ed delighted delimitate+ed delimitated delimit+ed delimited delineate+ed delineated deliquesce+ed deliquesced deliver+ed delivered delouse+ed deloused delude+ed deluded deluge+ed deluged delve+ed delved demagnetise+ed demagnetised demand+ed demanded demarcate+ed demarcated demean+ed demeaned dement+ed demented demilitarise+ed demilitarised demist+ed demisted demob+ed demobbed demobilise+ed demobilised democratise+ed democratised demolish+ed demolished demonetise+ed demonetised demonstrate+ed demonstrated demoralise+ed demoralised demote+ed demoted demur+ed demurred demystify+ed demystified denationalise+ed denationalised deny+ed denied denigrate+ed denigrated denominate+ed denominated denote+ed denoted denounce+ed denounced dent+ed dented denude+ed denuded denunciate+ed denunciated deodorise+ed deodorised depart+ed departed depict+ed depicted deplane+ed deplaned deplete+ed depleted deplore+ed deplored deploy+ed deployed depopulate+ed depopulated deport+ed deported depose+ed deposed deposit+ed deposited deprave+ed depraved deprecate+ed deprecated depreciate+ed depreciated depredate+ed depredated depress+ed depressed depute+ed deputed deputise+ed deputised derail+ed derailed derange+ed deranged derate+ed derated derequisition+ed derequisitioned derestrict+ed derestricted deride+ed derided derogate+ed derogated desalinate+ed desalinated desalinise+ed desalinised desalt+ed desalted descale+ed descaled descend+ed descended describe+ed described descry+ed descried desecrate+ed desecrated desegregate+ed desegregated desensitise+ed desensitised desert+ed deserted deserve+ed deserved desiccate+ed desiccated designate+ed designated design+ed designed desire+ed desired desist+ed desisted desolate+ed desolated despair+ed despaired despise+ed despised despoil+ed despoiled despond+ed desponded destine+ed destined destroy+ed destroyed destruct+ed destructed detach+ed detached detail+ed detailed detain+ed detained detect+ed detected deteriorate+ed deteriorated determine+ed determined deter+ed deterred detest+ed detested dethrone+ed dethroned detonate+ed detonated detour+ed detoured detrain+ed detrained detribalise+ed detribalised devaluate+ed devaluated devalue+ed devalued devastate+ed devastated develop+ed developed deviate+ed deviated devil+ed deviled devise+ed devised devitalise+ed devitalised devour+ed devoured diagnose+ed diagnosed dial+ed dialed dib+ed dibbed dibble+ed dibbled dice+ed diced dicker+ed dickered dictate+ed dictated diddle+ed diddled die+ed died diet+ed dieted differ+ed differed differentiate+ed differentiated diffract+ed diffracted diffuse+ed diffused digest+ed digested dignify+ed dignified digress+ed digressed dike+ed diked dilapidate+ed dilapidated dilate+ed dilated dilute+ed diluted diminish+ed diminished dim+ed dimmed dimple+ed dimpled dine+ed dined din+ed dinned dip+ed dipped direct+ed directed dirty+ed dirtied disable+ed disabled disabuse+ed disabused disaffect+ed disaffected disaffiliate+ed disaffiliated disafforest+ed disafforested disagree+ed disagreed disallow+ed disallowed disappear+ed disappeared disappoint+ed disappointed disapprove+ed disapproved disarm+ed disarmed disarrange+ed disarranged disarray+ed disarrayed disassociate+ed disassociated disavow+ed disavowed disband+ed disbanded disbar+ed disbarred disbelieve+ed disbelieved disbud+ed disbudded disburden+ed disburdened disburse+ed disbursed discard+ed discarded discern+ed discerned discharge+ed discharged discipline+ed disciplined disclaim+ed disclaimed disclose+ed disclosed discolor+ed discolored discomfit+ed discomfited discommode+ed discommoded discompose+ed discomposed disconcert+ed disconcerted disconnect+ed disconnected discontent+ed discontented discontinue+ed discontinued discount+ed discounted discountenance+ed discountenanced discourage+ed discouraged discover+ed discovered discredit+ed discredited discriminate+ed discriminated discuss+ed discussed disdain+ed disdained disembark+ed disembarked disembody+ed disembodied disembowel+ed disemboweled disembroil+ed disembroiled disenchant+ed disenchanted disencumber+ed disencumbered disendow+ed disendowed disenfranchise+ed disenfranchised disengage+ed disengaged disentangle+ed disentangled disestablish+ed disestablished disfavor+ed disfavored disfigure+ed disfigured disforest+ed disforested disfranchise+ed disfranchised disfrock+ed disfrocked disgorge+ed disgorged disgrace+ed disgraced disgruntle+ed disgruntled disguise+ed disguised disgust+ed disgusted dishearten+ed disheartened dish+ed dished dishonor+ed dishonored dishorn+ed dishorned disillusion+ed disillusioned disincline+ed disinclined disinfect+ed disinfected disinfest+ed disinfested disinherit+ed disinherited disintegrate+ed disintegrated disinter+ed disinterred disjoint+ed disjointed dislike+ed disliked dislocate+ed dislocated dislodge+ed dislodged dismantle+ed dismantled dismast+ed dismasted dismay+ed dismayed dismember+ed dismembered dismiss+ed dismissed dismount+ed dismounted disobey+ed disobeyed disoblige+ed disobliged disorder+ed disordered disorganise+ed disorganised disorientate+ed disorientated disorient+ed disoriented disown+ed disowned disparage+ed disparaged despatch+ed despatched dispel+ed dispelled dispense+ed dispensed disperse+ed dispersed dispirit+ed dispirited displace+ed displaced display+ed displayed displease+ed displeased disport+ed disported dispose+ed disposed dispossess+ed dispossessed disprove+ed disproved dispute+ed disputed disqualify+ed disqualified disquiet+ed disquieted disregard+ed disregarded disrelish+ed disrelished disremember+ed disremembered disrobe+ed disrobed disrupt+ed disrupted dissatisfy+ed dissatisfied dissect+ed dissected dissemble+ed dissembled disseminate+ed disseminated dissent+ed dissented dissever+ed dissevered dissimulate+ed dissimulated dissipate+ed dissipated dissociate+ed dissociated dissolve+ed dissolved dissuade+ed dissuaded distance+ed distanced distemper+ed distempered distend+ed distended distil+ed distilled distinguish+ed distinguished distort+ed distorted distract+ed distracted distrain+ed distrained distress+ed distressed distribute+ed distributed distrust+ed distrusted disturb+ed disturbed disunite+ed disunited ditch+ed ditched dither+ed dithered divagate+ed divagated dive+ed dived diverge+ed diverged diversify+ed diversified divert+ed diverted divide+ed divided divine+ed divined divorce+ed divorced divulge+ed divulged divvy+ed divvied dizzy+ed dizzied dock+ed docked dock+ed docked docket+ed docketed doctor+ed doctored document+ed documented dodder+ed doddered dodge+ed dodged doff+ed doffed dog+ed dogged dogmatise+ed dogmatised domesticate+ed domesticated domicile+ed domiciled dominate+ed dominated domineer+ed domineered donate+ed donated don+ed donned doodle+ed doodled doom+ed doomed dope+ed doped dose+ed dosed dot+ed dotted double+ed doubled doubt+ed doubted douse+ed doused dovetail+ed dovetailed dower+ed dowered down+ed downed downgrade+ed downgraded dowse+ed dowsed doze+ed dozed draft+ed drafted drag+ed dragged draggle+ed draggled drain+ed drained dramatise+ed dramatised drape+ed draped drat+ed dratted drawl+ed drawled dread+ed dreaded dream+ed dreamed dredge+ed dredged dredge+ed dredged drench+ed drenched dress+ed dressed dribble+ed dribbled dry+ed dried drift+ed drifted drill+ed drilled drip+ed dripped drivel+ed driveled drizzle+ed drizzled drone+ed droned drool+ed drooled droop+ed drooped dropkick+ed dropkicked drop+ed dropped drown+ed drowned drowse+ed drowsed drub+ed drubbed drudge+ed drudged drug+ed drugged drum+ed drummed dub+ed dubbed dubbin+ed dubbined duck+ed ducked duel+ed dueled dull+ed dulled dumbfound+ed dumbfounded dump+ed dumped dunk+ed dunked dun+ed dunned dupe+ed duped duplicate+ed duplicated dust+ed dusted dwarf+ed dwarfed dwell+ed dwelled dwindle+ed dwindled dye+ed dyed dynamite+ed dynamited earmark+ed earmarked earn+ed earned earth+ed earthed ease+ed eased eavesdrop+ed eavesdropped ebb+ed ebbed echo+ed echoed eclipse+ed eclipsed economise+ed economised eddy+ed eddied edge+ed edged edify+ed edified edit+ed edited editorialise+ed editorialised educate+ed educated educe+ed educed efface+ed effaced effect+ed effected effectuate+ed effectuated eff+ed effed effervesce+ed effervesced effloresce+ed effloresced effuse+ed effused egotrip+ed egotripped ejaculate+ed ejaculated eject+ed ejected elaborate+ed elaborated elapse+ed elapsed elate+ed elated elbow+ed elbowed elect+ed elected electioneer+ed electioneered electrify+ed electrified electrocute+ed electrocuted electroplate+ed electroplated elevate+ed elevated elicit+ed elicited elide+ed elided eliminate+ed eliminated elongate+ed elongated elope+ed eloped elucidate+ed elucidated elude+ed eluded emaciate+ed emaciated emancipate+ed emancipated emasculate+ed emasculated embalm+ed embalmed embank+ed embanked embargo+ed embargoed embark+ed embarked embarrass+ed embarrassed embed+ed embedded embellish+ed embellished embezzle+ed embezzled embitter+ed embittered emblazon+ed emblazoned embody+ed embodied embolden+ed emboldened emboss+ed embossed embrace+ed embraced embrocate+ed embrocated embroider+ed embroidered embroil+ed embroiled emcee+ed emceed emend+ed emended emerge+ed emerged emigrate+ed emigrated emit+ed emitted emote+ed emoted empanel+ed empaneled emphasise+ed emphasised emplane+ed emplaned employ+ed employed empower+ed empowered empty+ed emptied emulate+ed emulated emulsify+ed emulsified emulsion+ed emulsioned enable+ed enabled enact+ed enacted enamel+ed enameled enamor+ed enamored encamp+ed encamped encapsulate+ed encapsulated encase+ed encased enchain+ed enchained enchant+ed enchanted encipher+ed enciphered encircle+ed encircled enclose+ed enclosed encode+ed encoded encompass+ed encompassed encore+ed encored encounter+ed encountered encourage+ed encouraged encroach+ed encroached encrust+ed encrusted encumber+ed encumbered endanger+ed endangered endeavor+ed endeavored end+ed ended endorse+ed endorsed endow+ed endowed endue+ed endued endure+ed endured energise+ed energised enervate+ed enervated enfeeble+ed enfeebled enfilade+ed enfiladed enfold+ed enfolded enforce+ed enforced enfranchise+ed enfranchised engage+ed engaged engender+ed engendered engineer+ed engineered engraft+ed engrafted engrave+ed engraved engross+ed engrossed engulf+ed engulfed enhance+ed enhanced enjoin+ed enjoined enjoy+ed enjoyed enkindle+ed enkindled enlarge+ed enlarged enlighten+ed enlightened enlist+ed enlisted enliven+ed enlivened enmesh+ed enmeshed ennoble+ed ennobled enounce+ed enounced enplane+ed enplaned enrage+ed enraged enrapture+ed enraptured enrich+ed enriched enrol+ed enroled ensanguine+ed ensanguined ensconce+ed ensconced enshrine+ed enshrined enshroud+ed enshrouded ensile+ed ensiled enslave+ed enslaved ensnare+ed ensnared ensue+ed ensued ensure+ed ensured entail+ed entailed entangle+ed entangled enter+ed entered entertain+ed entertained enthral+ed enthralled enthrone+ed enthroned enthuse+ed enthused entice+ed enticed entitle+ed entitled entomb+ed entombed entrain+ed entrained entrance+ed entranced entrap+ed entrapped entreat+ed entreated entrench+ed entrenched entrust+ed entrusted entwine+ed entwined enumerate+ed enumerated enunciate+ed enunciated envelop+ed enveloped envenom+ed envenomed envy+ed envied environ+ed environed envisage+ed envisaged envision+ed envisioned enwrap+ed enwrapped epitomise+ed epitomised equalise+ed equalised equal+ed equaled equate+ed equated equip+ed equipped equivocate+ed equivocated eradicate+ed eradicated erase+ed erased erect+ed erected erode+ed eroded err+ed erred eructate+ed eructated erupt+ed erupted escalate+ed escalated escape+ed escaped escarp+ed escarped eschew+ed eschewed escort+ed escorted espy+ed espied espouse+ed espoused essay+ed essayed establish+ed established esteem+ed esteemed estimate+ed estimated estrange+ed estranged etch+ed etched etiolate+ed etiolated eulogise+ed eulogised evacuate+ed evacuated evade+ed evaded evaluate+ed evaluated evanesce+ed evanesced evangelise+ed evangelised evaporate+ed evaporated even+ed evened evict+ed evicted evidence+ed evidenced evince+ed evinced eviscerate+ed eviscerated evoke+ed evoked evolve+ed evolved exacerbate+ed exacerbated exact+ed exacted exaggerate+ed exaggerated exalt+ed exalted examine+ed examined exasperate+ed exasperated excavate+ed excavated exceed+ed exceeded excel+ed excelled except+ed excepted exchange+ed exchanged excise+ed excised excite+ed excited exclaim+ed exclaimed exclude+ed excluded excogitate+ed excogitated excommunicate+ed excommunicated excoriate+ed excoriated excrete+ed excreted excruciate+ed excruciated exculpate+ed exculpated excuse+ed excused execrate+ed execrated execute+ed executed exemplify+ed exemplified exempt+ed exempted exercise+ed exercised exert+ed exerted exhale+ed exhaled exhaust+ed exhausted exhibit+ed exhibited exhilarate+ed exhilarated exhort+ed exhorted exhume+ed exhumed exile+ed exiled exist+ed existed exit+ed exited exonerate+ed exonerated exorcise+ed exorcised expand+ed expanded expatiate+ed expatiated expatriate+ed expatriated expect+ed expected expectorate+ed expectorated expedite+ed expedited expel+ed expelled expend+ed expended experience+ed experienced experiment+ed experimented expiate+ed expiated expire+ed expired explain+ed explained explicate+ed explicated explode+ed exploded exploit+ed exploited explore+ed explored export+ed exported expose+ed exposed expostulate+ed expostulated expound+ed expounded express+ed expressed expropriate+ed expropriated expunge+ed expunged expurgate+ed expurgated extemporise+ed extemporised extend+ed extended extenuate+ed extenuated exteriorise+ed exteriorised exterminate+ed exterminated externalise+ed externalised extinguish+ed extinguished extirpate+ed extirpated extol+ed extolled extract+ed extracted extradite+ed extradited extrapolate+ed extrapolated extricate+ed extricated extrude+ed extruded exude+ed exuded exult+ed exulted eye+ed eyed fabricate+ed fabricated face+ed faced facilitate+ed facilitated factor+ed factored factorise+ed factorised fade+ed faded fag+ed fagged fail+ed failed faint+ed fainted fake+ed faked falsify+ed falsified falter+ed faltered familiarise+ed familiarised famish+ed famished fancy+ed fancied fan+ed fanned fare+ed fared farm+ed farmed farrow+ed farrowed fart+ed farted fascinate+ed fascinated fashion+ed fashioned fast+ed fasted fasten+ed fastened fate+ed fated father+ed fathered fathom+ed fathomed fatigue+ed fatigued fat+ed fatted fatten+ed fattened fault+ed faulted favor+ed favored fawn+ed fawned faze+ed fazed fear+ed feared feast+ed feasted feather+ed feathered feature+ed featured federate+ed federated fee+ed feed feign+ed feigned feint+ed feinted felicitate+ed felicitated fell+ed felled fence+ed fenced ferment+ed fermented ferret+ed ferreted ferry+ed ferried fertilise+ed fertilised fester+ed festered festoon+ed festooned fetch+ed fetched fete+ed feted fetter+ed fettered feud+ed feuded fib+ed fibbed fictionalise+ed fictionalised fiddle+ed fiddled fidget+ed fidgeted field+ed fielded figure+ed figured filch+ed filched file+ed filed filibuster+ed filibustered fill+ed filled fillet+ed filleted film+ed filmed filter+ed filtered filtrate+ed filtrated finalise+ed finalised finance+ed financed fine+ed fined finger+ed fingered fingerprint+ed fingerprinted finish+ed finished fire+ed fired fireproof+ed fireproofed firm+ed firmed fish+ed fished fit+ed fitted fixate+ed fixated fix+ed fixed fizz+ed fizzed fizzle+ed fizzled flabbergast+ed flabbergasted flagellate+ed flagellated flag+ed flagged flail+ed flailed flake+ed flaked flame+ed flamed flank+ed flanked flannel+ed flanneled flap+ed flapped flare+ed flared flash+ed flashed flatten+ed flattened flatter+ed flattered flaunt+ed flaunted flavor+ed flavored flaw+ed flawed flay+ed flayed fleck+ed flecked fledge+ed fledged fleece+ed fleeced fleet+ed fleeted flex+ed flexed flick+ed flicked flicker+ed flickered flight+ed flighted flinch+ed flinched flip+ed flipped flirt+ed flirted flit+ed flitted float+ed floated flock+ed flocked flog+ed flogged flood+ed flooded floodlight+ed floodlighted floor+ed floored flop+ed flopped flounce+ed flounced flounce+ed flounced flounder+ed floundered flour+ed floured flourish+ed flourished flout+ed flouted flow+ed flowed flower+ed flowered fluctuate+ed fluctuated fluff+ed fluffed flummox+ed flummoxed flunk+ed flunked fluoresce+ed fluoresced fluoridate+ed fluoridated fluoridise+ed fluoridised flurry+ed flurried flush+ed flushed fluster+ed flustered flute+ed fluted flutter+ed fluttered foal+ed foaled foam+ed foamed focus+ed focused fog+ed fogged foil+ed foiled fold+ed folded foliate+ed foliated follow+ed followed foment+ed fomented fondle+ed fondled fool+ed fooled foot+ed footed footle+ed footled footnote+ed footnoted forage+ed foraged foray+ed forayed force+ed forced ford+ed forded forearm+ed forearmed forebode+ed foreboded forecast+ed forecasted foreclose+ed foreclosed foredoom+ed foredoomed foreordain+ed foreordained foreshadow+ed foreshadowed foreshorten+ed foreshortened forestall+ed forestalled forewarn+ed forewarned forfeit+ed forfeited foregather+ed foregathered forge+ed forged fork+ed forked formalise+ed formalised form+ed formed formulate+ed formulated fornicate+ed fornicated fortify+ed fortified forward+ed forwarded fossilise+ed fossilised foster+ed fostered foul+ed fouled found+ed founded founder+ed foundered fowl+ed fowled fox+ed foxed foxhunt+ed foxhunted foxtrot+ed foxtrotted fracture+ed fractured fragment+ed fragmented frame+ed framed frank+ed franked fraternise+ed fraternised fray+ed frayed freak+ed freaked freckle+ed freckled free+ed freed freelance+ed freelanced freeload+ed freeloaded freight+ed freighted frequent+ed frequented fresco+ed frescoed freshen+ed freshened fret+ed fretted fricassee+ed fricasseed fry+ed fried fright+ed frighted frighten+ed frightened fringe+ed fringed frisk+ed frisked frivol+ed frivoled frizz+ed frizzed frizzle+ed frizzled frogmarch+ed frogmarched front+ed fronted frost+ed frosted froth+ed frothed frown+ed frowned frowst+ed frowsted fructify+ed fructified fruit+ed fruited frustrate+ed frustrated fuck+ed fucked fuddle+ed fuddled fudge+ed fudged fuel+ed fueled fulfil+ed fulfilled full+ed fulled fulminate+ed fulminated fumble+ed fumbled fume+ed fumed fumigate+ed fumigated function+ed functioned fund+ed funded funk+ed funked funnel+ed funneled furbish+ed furbished furl+ed furled furnish+ed furnished fur+ed furred furrow+ed furrowed further+ed furthered fuse+ed fused fuss+ed fussed gabble+ed gabbled gaff+ed gaffed gage+ed gaged gag+ed gagged gain+ed gained gall+ed galled galivant+ed galivanted gallop+ed galloped galumph+ed galumphed galvanise+ed galvanised gamble+ed gambled gambol+ed gamboled game+ed gamed gangrene+ed gangrened gape+ed gaped garage+ed garaged garb+ed garbed garble+ed garbled garden+ed gardened gargle+ed gargled garland+ed garlanded garner+ed garnered garnish+ed garnished garrison+ed garrisoned garotte+ed garotted gash+ed gashed gasify+ed gasified gasp+ed gasped gas+ed gassed gatecrash+ed gatecrashed gate+ed gated gather+ed gathered gage+ed gaged gawk+ed gawked gawp+ed gawped gaze+ed gazed gazette+ed gazetted gazump+ed gazumped gear+ed geared geld+ed gelded gel+ed gelled generalise+ed generalised generate+ed generated genuflect+ed genuflected germinate+ed germinated gerrymander+ed gerrymandered gesticulate+ed gesticulated gesture+ed gestured ghost+ed ghosted gibber+ed gibbered gibbet+ed gibbeted gibe+ed gibed gift+ed gifted giggle+ed giggled gild+ed gilded gin+ed ginned gird+ed girded girdle+ed girdled gladden+ed gladdened glamorise+ed glamorised glance+ed glanced glare+ed glared glaze+ed glazed gleam+ed gleamed glean+ed gleaned glide+ed glided glimmer+ed glimmered glimpse+ed glimpsed glint+ed glinted glissade+ed glissaded glisten+ed glistened glister+ed glistered glitter+ed glittered gloat+ed gloated glorify+ed glorified gloss+ed glossed glow+ed glowed glower+ed glowered glue+ed glued glut+ed glutted gnash+ed gnashed gnaw+ed gnawed goad+ed goaded gobble+ed gobbled goggle+ed goggled golf+ed golfed gong+ed gonged goof+ed goofed goose+ed goosed gore+ed gored gorge+ed gorged gormandise+ed gormandised gossip+ed gossiped gouge+ed gouged govern+ed governed gown+ed gowned grab+ed grabbed grace+ed graced grade+ed graded graduate+ed graduated graft+ed grafted grant+ed granted granulate+ed granulated graph+ed graphed grapple+ed grappled grasp+ed grasped grass+ed grassed grate+ed grated gratify+ed gratified gravel+ed graveled graze+ed grazed grease+ed greased greet+ed greeted gray+ed grayed grieve+ed grieved grill+ed grilled grimace+ed grimaced grime+ed grimed grin+ed grinned gripe+ed griped grip+ed gripped grizzle+ed grizzled groan+ed groaned groin+ed groined groom+ed groomed groove+ed grooved grope+ed groped gross+ed grossed grouch+ed grouched ground+ed grounded group+ed grouped grouse+ed groused grovel+ed groveled growl+ed growled grub+ed grubbed grudge+ed grudged grumble+ed grumbled grunt+ed grunted guarantee+ed guaranteed guard+ed guarded guess+ed guessed guest+ed guested guffaw+ed guffawed guide+ed guided guillotine+ed guillotined gull+ed gulled gulp+ed gulped gum+ed gummed gurgle+ed gurgled gush+ed gushed gut+ed gutted gutter+ed guttered guy+ed guyed guzzle+ed guzzled gybe+ed gybed gyp+ed gypped gyrate+ed gyrated habilitate+ed habilitated habit+ed habited habituate+ed habituated hack+ed hacked haggle+ed haggled hail+ed hailed hail+ed hailed hallmark+ed hallmarked halloo+ed hallooed hallow+ed hallowed hallucinate+ed hallucinated halt+ed halted halve+ed halved ham+ed hammed hammer+ed hammered hamper+ed hampered handcuff+ed handcuffed hand+ed handed handicap+ed handicapped handle+ed handled handpick+ed handpicked hang+ed hanged happen+ed happened harangue+ed harangued harass+ed harassed harbor+ed harbored harden+ed hardened hair+ed haired hark+ed harked harm+ed harmed harmonise+ed harmonised harness+ed harnessed harpoon+ed harpooned harry+ed harried harrow+ed harrowed harvest+ed harvested hash+ed hashed hassle+ed hassled hasten+ed hastened hatch+ed hatched hate+ed hated haul+ed hauled haunt+ed haunted haver+ed havered haw+ed hawed hawk+ed hawked hazard+ed hazarded haze+ed hazed haze+ed hazed head+ed headed headline+ed headlined heal+ed healed heap+ed heaped hear+ed heard hearken+ed hearkened hearten+ed heartened heat+ed heated heave+ed heaved heckle+ed heckled hector+ed hectored hedge+ed hedged heed+ed heeded heel+ed heeled heighten+ed heightened heliograph+ed heliographed help+ed helped hem+ed hemmed hem+ed hemmed hemstitch+ed hemstitched herald+ed heralded herd+ed herded hesitate+ed hesitated hew+ed hewed hex+ed hexed hibernate+ed hibernated hiccough+ed hiccoughed hie+ed hied highlight+ed highlighted highjack+ed highjacked hike+ed hiked hinder+ed hindered hinge+ed hinged hint+ed hinted hire+ed hired hiss+ed hissed hitch+ed hitched hitchhike+ed hitchhiked hive+ed hived hoard+ed hoarded hoax+ed hoaxed hobble+ed hobbled hobnob+ed hobnobbed hock+ed hocked hoe+ed hoed hog+ed hogged hoist+ed hoisted hole+ed holed holiday+ed holidayed holler+ed hollered holystone+ed holystoned home+ed homed homogenise+ed homogenised hone+ed honed honeycomb+ed honeycombed honeymoon+ed honeymooned honk+ed honked honor+ed honored hood+ed hooded hoodoo+ed hoodooed hoodwink+ed hoodwinked hook+ed hooked hoop+ed hooped hoot+ed hooted Hoover+ed Hoovered hope+ed hoped hop+ed hopped horrify+ed horrified horsewhip+ed horsewhipped hose+ed hosed hospitalise+ed hospitalised host+ed hosted hound+ed hounded house+ed housed hover+ed hovered howl+ed howled huddle+ed huddled huff+ed huffed hug+ed hugged hull+ed hulled humanise+ed humanised humble+ed humbled humbug+ed humbugged humidify+ed humidified humiliate+ed humiliated hum+ed hummed humor+ed humored hump+ed humped hunch+ed hunched hunger+ed hungered hunt+ed hunted hurdle+ed hurdled hurl+ed hurled hurrah+ed hurrahed hurry+ed hurried hurtle+ed hurtled husband+ed husbanded hush+ed hushed husk+ed husked hustle+ed hustled hut+ed hutted hybridise+ed hybridised hydrate+ed hydrated hymn+ed hymned hyphenate+ed hyphenated hyphen+ed hyphened hypnotise+ed hypnotised hypothecate+ed hypothecated ice+ed iced idealise+ed idealised identify+ed identified idle+ed idled idolise+ed idolised ignite+ed ignited ignore+ed ignored illume+ed illumed illuminate+ed illuminated illumine+ed illumined illustrate+ed illustrated image+ed imaged imagine+ed imagined imbibe+ed imbibed imitate+ed imitated immerse+ed immersed immigrate+ed immigrated immobilise+ed immobilised immolate+ed immolated immortalise+ed immortalised immunise+ed immunised immure+ed immured impact+ed impacted impair+ed impaired empale+ed empaled impart+ed imparted impassion+ed impassioned impeach+ed impeached impede+ed impeded impel+ed impelled impend+ed impended imperil+ed imperiled impersonate+ed impersonated implant+ed implanted implement+ed implemented implicate+ed implicated imply+ed implied implode+ed imploded implore+ed implored import+ed imported importune+ed importuned impose+ed imposed impound+ed impounded impoverish+ed impoverished imprecate+ed imprecated impregnate+ed impregnated impress+ed impressed imprint+ed imprinted imprison+ed imprisoned improve+ed improved improvise+ed improvised impugn+ed impugned inactivate+ed inactivated inaugurate+ed inaugurated incapacitate+ed incapacitated incarcerate+ed incarcerated incarnate+ed incarnated incense+ed incensed inch+ed inched incinerate+ed incinerated incise+ed incised incite+ed incited incline+ed inclined include+ed included incommode+ed incommoded inconvenience+ed inconvenienced incorporate+ed incorporated increase+ed increased incriminate+ed incriminated incubate+ed incubated inculcate+ed inculcated inculpate+ed inculpated incur+ed incurred indemnify+ed indemnified indent+ed indented indenture+ed indentured index+ed indexed indicate+ed indicated indict+ed indicted individualise+ed individualised indoctrinate+ed indoctrinated induce+ed induced induct+ed inducted indulge+ed indulged industrialise+ed industrialised inebriate+ed inebriated infatuate+ed infatuated infect+ed infected infer+ed inferred infest+ed infested infiltrate+ed infiltrated inflame+ed inflamed inflate+ed inflated inflect+ed inflected influence+ed influenced inform+ed informed infract+ed infracted infringe+ed infringed infuriate+ed infuriated infuse+ed infused ingest+ed ingested ingrain+ed ingrained ingratiate+ed ingratiated inhabit+ed inhabited inhale+ed inhaled inherit+ed inherited inhibit+ed inhibited initial+ed initialed initiate+ed initiated inject+ed injected injure+ed injured ink+ed inked innovate+ed innovated inoculate+ed inoculated enquire+ed enquired inscribe+ed inscribed inseminate+ed inseminated insert+ed inserted inset+ed insetted insinuate+ed insinuated insist+ed insisted inspan+ed inspanned inspect+ed inspected inspire+ed inspired instal+ed installed instance+ed instanced instate+ed instated instigate+ed instigated instil+ed instilled institute+ed instituted institutionalise+ed institutionalised instruct+ed instructed instrument+ed instrumented insulate+ed insulated insult+ed insulted insure+ed insured integrate+ed integrated intend+ed intended intensify+ed intensified interact+ed interacted intercalate+ed intercalated intercede+ed interceded intercept+ed intercepted interchange+ed interchanged intercommunicate+ed intercommunicated interdict+ed interdicted interest+ed interested interfere+ed interfered interject+ed interjected interlace+ed interlaced interlard+ed interlarded interleave+ed interleaved interlink+ed interlinked interlock+ed interlocked interlope+ed interloped intermarry+ed intermarried intermediate+ed intermediated intermingle+ed intermingled intermit+ed intermitted intermix+ed intermixed internalise+ed internalised internationalise+ed internationalised intern+ed interned interpellate+ed interpellated interpolate+ed interpolated interpose+ed interposed interpret+ed interpreted inter+ed interred interrelate+ed interrelated interrogate+ed interrogated interrupt+ed interrupted intersect+ed intersected intersperse+ed interspersed intertwine+ed intertwined intervene+ed intervened interview+ed interviewed intimate+ed intimated intimidate+ed intimidated intone+ed intoned intoxicate+ed intoxicated intrigue+ed intrigued introduce+ed introduced introspect+ed introspected introvert+ed introverted intrude+ed intruded intuit+ed intuited intumesce+ed intumesced inundate+ed inundated invade+ed invaded invalidate+ed invalidated invent+ed invented inventory+ed inventoried invert+ed inverted invest+ed invested investigate+ed investigated invigilate+ed invigilated invigorate+ed invigorated invite+ed invited invoice+ed invoiced invoke+ed invoked involve+ed involved iodise+ed iodised ionise+ed ionised irk+ed irked iron+ed ironed irradiate+ed irradiated irrigate+ed irrigated irritate+ed irritated isolate+ed isolated issue+ed issued italicise+ed italicised itch+ed itched itemise+ed itemised iterate+ed iterated itinerate+ed itinerated jab+ed jabbed jabber+ed jabbered jag+ed jagged gaol+ed gaoled jam+ed jammed jangle+ed jangled japan+ed japanned jar+ed jarred jaundice+ed jaundiced jaunt+ed jaunted jaw+ed jawed jazz+ed jazzed jeer+ed jeered jelly+ed jellied jemmy+ed jemmied jeopardise+ed jeopardised jerk+ed jerked jest+ed jested jet+ed jetted jettison+ed jettisoned jewel+ed jeweled jib+ed jibbed jig+ed jigged jiggle+ed jiggled jilt+ed jilted jimmy+ed jimmied jingle+ed jingled jinx+ed jinxed jive+ed jived job+ed jobbed jockey+ed jockeyed jog+ed jogged joggle+ed joggled join+ed joined joint+ed jointed joke+ed joked jolly+ed jollied jollify+ed jollified jolt+ed jolted josh+ed joshed jostle+ed jostled jot+ed jotted journey+ed journeyed joust+ed jousted jubilate+ed jubilated judder+ed juddered judge+ed judged jug+ed jugged juggle+ed juggled juice+ed juiced jumble+ed jumbled jump+ed jumped junk+ed junked junket+ed junketed justify+ed justified juxtapose+ed juxtaposed keelhaul+ed keelhauled keen+ed keened ken+ed kenned kennel+ed kenneled keyboard+ed keyboarded key+ed keyed keynote+ed keynoted kick+ed kicked kid+ed kidded kidnap+ed kidnaped kill+ed killed kindle+ed kindled kink+ed kinked kip+ed kipped kiss+ed kissed knap+ed knapped knead+ed kneaded kneecap+ed kneecapped knee+ed kneed kneel+ed kneeled knife+ed knifed knight+ed knighted knit+ed knitted knock+ed knocked knot+ed knotted KO+ed KO'd kotow+ed kotowed kowtow+ed kowtowed label+ed labeled labor+ed labored lace+ed laced lacerate+ed lacerated lack+ed lacked lacquer+ed lacquered lactate+ed lactated ladder+ed laddered lade+ed laded ladle+ed ladled lag+ed lagged laicise+ed laicised lambaste+ed lambasted lambast+ed lambasted lamb+ed lambed lame+ed lamed lament+ed lamented laminate+ed laminated lam+ed lammed lampoon+ed lampooned lance+ed lanced land+ed landed landscape+ed landscaped languish+ed languished lap+ed lapped lapse+ed lapsed lard+ed larded larrup+ed larruped lash+ed lashed lasso+ed lassoed last+ed lasted latch+ed latched lather+ed lathered Latinize+ed Latinized laud+ed lauded laugh+ed laughed launch+ed launched launder+ed laundered lave+ed laved layer+ed layered laze+ed lazed leach+ed leached leaf+ed leafed league+ed leagued leak+ed leaked lean+ed leaned leap+ed leaped learn+ed learned lease+ed leased leather+ed leathered leaven+ed leavened lech+ed leched lecture+ed lectured leer+ed leered legalise+ed legalised leg+ed legged legislate+ed legislated legitimatise+ed legitimatised legitimise+ed legitimised lengthen+ed lengthened lessen+ed lessened letter+ed lettered leucotomise+ed leucotomised levant+ed levanted level+ed leveled lever+ed levered levy+ed levied levitate+ed levitated liaise+ed liaised libel+ed libeled liberalise+ed liberalised liberate+ed liberated license+ed licensed lick+ed licked lie+ed lied lift+ed lifted ligate+ed ligated light+ed lighted light+ed lighted lighten+ed lightened lighter+ed lightered like+ed liked lilt+ed lilted limber+ed limbered lime+ed limed limit+ed limited limn+ed limned limp+ed limped line+ed lined linger+ed lingered link+ed linked lionise+ed lionised liquefy+ed liquefied liquesce+ed liquesced liquidate+ed liquidated liquidise+ed liquidised lisp+ed lisped list+ed listed list+ed listed listen+ed listened lithograph+ed lithographed litigate+ed litigated litter+ed littered live+ed lived load+ed loaded loaf+ed loafed loan+ed loaned loathe+ed loathed lob+ed lobbed lobby+ed lobbied localise+ed localised locate+ed located lock+ed locked lodge+ed lodged loft+ed lofted log+ed logged loiter+ed loitered loll+ed lolled lollop+ed lolloped long+ed longed look+ed looked loom+ed loomed loop+ed looped loose+ed loosed loosen+ed loosened loot+ed looted lope+ed loped lop+ed lopped lounge+ed lounged lour+ed loured love+ed loved low+ed lowed lower+ed lowered lubricate+ed lubricated luff+ed luffed lug+ed lugged lull+ed lulled lumber+ed lumbered lump+ed lumped lunch+ed lunched lunge+ed lunged lurch+ed lurched lure+ed lured lurk+ed lurked lute+ed luted lynch+ed lynched macadamise+ed macadamised macerate+ed macerated machinate+ed machinated machine+ed machined madden+ed maddened maffick+ed mafficked magnetise+ed magnetised magnify+ed magnified mail+ed mailed maim+ed maimed mainline+ed mainlined maintain+ed maintained malfunction+ed malfunctioned malign+ed maligned malinger+ed malingered malt+ed malted maltreat+ed maltreated manacle+ed manacled manage+ed managed mandate+ed mandated mangle+ed mangled mangle+ed mangled manicure+ed manicured manifest+ed manifested manifold+ed manifolded manipulate+ed manipulated man+ed manned maneuver+ed maneuvered mantle+ed mantled manufacture+ed manufactured manumit+ed manumitted manure+ed manured map+ed mapped maraud+ed marauded march+ed marched marinade+ed marinaded marinate+ed marinated mark+ed marked market+ed marketed maroon+ed marooned mar+ed marred marry+ed married marshal+ed marshaled martyr+ed martyred marvel+ed marveled mash+ed mashed mask+ed masked masquerade+ed masqueraded massacre+ed massacred massage+ed massaged mass+ed massed master+ed mastered masticate+ed masticated masturbate+ed masturbated match+ed matched mate+ed mated materialise+ed materialised matriculate+ed matriculated mat+ed matted matter+ed mattered maturate+ed maturated mature+ed matured maul+ed mauled maunder+ed maundered maximise+ed maximised meander+ed meandered measure+ed measured mechanise+ed mechanised meddle+ed meddled mediate+ed mediated medicate+ed medicated meditate+ed meditated meld+ed melded meliorate+ed meliorated mellow+ed mellowed melt+ed melted memorialise+ed memorialised memorise+ed memorised menace+ed menaced mend+ed mended menstruate+ed menstruated mention+ed mentioned mercerise+ed mercerised merchandise+ed merchandised merge+ed merged merit+ed merited mesh+ed meshed mesmerise+ed mesmerised mess+ed messed metabolise+ed metabolised metal+ed metaled metamorphose+ed metamorphosed methylate+ed methylated metricate+ed metricated metricise+ed metricised mew+ed mewed miaou+ed miaoued meow+ed meowed microfilm+ed microfilmed middle+ed middled miff+ed miffed migrate+ed migrated mildew+ed mildewed militarise+ed militarised milk+ed milked mill+ed milled mime+ed mimed mimeograph+ed mimeographed mince+ed minced mind+ed minded mine+ed mined mingle+ed mingled minimise+ed minimised mint+ed minted minute+ed minuted mire+ed mired mirror+ed mirrored misadvise+ed misadvised misapply+ed misapplied misapprehend+ed misapprehended misappropriate+ed misappropriated misbehave+ed misbehaved miscalculate+ed miscalculated miscall+ed miscalled miscarry+ed miscarried misconceive+ed misconceived misconduct+ed misconducted misconstrue+ed misconstrued miscount+ed miscounted miscue+ed miscued misdate+ed misdated misdemean+ed misdemeaned misdirect+ed misdirected misfire+ed misfired misgovern+ed misgoverned misguide+ed misguided mishandle+ed mishandled misinform+ed misinformed misinterpret+ed misinterpreted misjudge+ed misjudged mismanage+ed mismanaged mismatch+ed mismatched misname+ed misnamed misplace+ed misplaced misprint+ed misprinted mispronounce+ed mispronounced misquote+ed misquoted misreport+ed misreported misrepresent+ed misrepresented misrule+ed misruled miss+ed missed misspell+ed misspelled misstate+ed misstated mist+ed misted mistime+ed mistimed mistranslate+ed mistranslated mistrust+ed mistrusted misuse+ed misused mitigate+ed mitigated mix+ed mixed mizzle+ed mizzled moan+ed moaned mob+ed mobbed mobilise+ed mobilised mock+ed mocked model+ed modeled moderate+ed moderated modernise+ed modernised modify+ed modified modulate+ed modulated moil+ed moiled moisten+ed moistened moisturise+ed moisturised molest+ed molested mollify+ed mollified mollycoddle+ed mollycoddled monetise+ed monetised monitor+ed monitored monopolise+ed monopolised mooch+ed mooched moo+ed mooed moonlight+ed moonlighted moor+ed moored moot+ed mooted mope+ed moped mop+ed mopped moralise+ed moralised mortar+ed mortared mortgage+ed mortgaged mortify+ed mortified mortice+ed morticed mosey+ed moseyed mother+ed mothered motion+ed motioned motivate+ed motivated motor+ed motored motorise+ed motorised mottle+ed mottled mold+ed molded molder+ed moldered molt+ed molted mountaineer+ed mountaineered mount+ed mounted mourn+ed mourned mouse+ed moused mouth+ed mouthed move+ed moved mow+ed mowed muck+ed mucked muckrake+ed muckraked mud+ed mudded muddy+ed muddied muddle+ed muddled muff+ed muffed muffle+ed muffled mug+ed mugged mulch+ed mulched mulct+ed mulcted mull+ed mulled multiply+ed multiplied mumble+ed mumbled mum+ed mummed mummify+ed mummified munch+ed munched munition+ed munitioned murder+ed murdered murmur+ed murmured muse+ed mused mushroom+ed mushroomed muss+ed mussed muster+ed mustered mutate+ed mutated mute+ed muted mutilate+ed mutilated mutiny+ed mutinied mutter+ed muttered muzzle+ed muzzled mystify+ed mystified nab+ed nabbed nag+ed nagged nail+ed nailed name+ed named nap+ed napped nark+ed narked narrate+ed narrated narrow+ed narrowed nasalise+ed nasalised nationalise+ed nationalised natter+ed nattered naturalise+ed naturalised nauseate+ed nauseated navigate+ed navigated near+ed neared necessitate+ed necessitated neck+ed necked need+ed needed needle+ed needled negate+ed negated negative+ed negatived neglect+ed neglected negotiate+ed negotiated neigh+ed neighed nerve+ed nerved nest+ed nested nestle+ed nestled net+ed netted nett+ed netted nettle+ed nettled neuter+ed neutered neutralise+ed neutralised nibble+ed nibbled nick+ed nicked nickel+ed nickeled nickname+ed nicknamed niggle+ed niggled nip+ed nipped nitpick+ed nitpicked nix+ed nixed nobble+ed nobbled nod+ed nodded nominate+ed nominated nonplus+ed nonplussed noose+ed noosed normalise+ed normalised nose+ed nosed nosedive+ed nosedived nosh+ed noshed notarise+ed notarised notate+ed notated notch+ed notched note+ed noted notice+ed noticed notify+ed notified nourish+ed nourished nuance+ed nuanced nudge+ed nudged nullify+ed nullified numb+ed numbed number+ed numbered numerate+ed numerated nurse+ed nursed nurture+ed nurtured nuzzle+ed nuzzled obey+ed obeyed obfuscate+ed obfuscated object+ed objected objurgate+ed objurgated obligate+ed obligated oblige+ed obliged obliterate+ed obliterated obscure+ed obscured observe+ed observed obsess+ed obsessed obsolesce+ed obsolesced obstruct+ed obstructed obtain+ed obtained obtrude+ed obtruded obviate+ed obviated occasion+ed occasioned occupy+ed occupied occur+ed occurred offend+ed offended offer+ed offered officiate+ed officiated ogle+ed ogled oil+ed oiled oink+ed oinked OK+ed OKed omen+ed omened omit+ed omitted ooze+ed oozed opalesce+ed opalesced open+ed opened operate+ed operated opine+ed opined oppose+ed opposed oppress+ed oppressed oppugn+ed oppugned orate+ed orated orbit+ed orbited orchestrate+ed orchestrated ordain+ed ordained order+ed ordered organise+ed organised orientate+ed orientated orient+ed oriented originate+ed originated ornament+ed ornamented orphan+ed orphaned oscillate+ed oscillated osculate+ed osculated ossify+ed ossified ostracise+ed ostracised oust+ed ousted outbalance+ed outbalanced outbrave+ed outbraved outclass+ed outclassed outdate+ed outdated outdistance+ed outdistanced out+ed outed outface+ed outfaced outfit+ed outfitted outflank+ed outflanked outfox+ed outfoxed outgeneral+ed outgeneraled outlast+ed outlasted outlaw+ed outlawed outline+ed outlined outlive+ed outlived outmaneuver+ed outmaneuvered outmarch+ed outmarched outmatch+ed outmatched outnumber+ed outnumbered outplay+ed outplayed outpoint+ed outpointed outrage+ed outraged outrange+ed outranged outrank+ed outranked outrival+ed outrivaled outsail+ed outsailed outsmart+ed outsmarted outspan+ed outspanned outstay+ed outstayed outstrip+ed outstripped outtalk+ed outtalked outvie+ed outvied outvote+ed outvoted outweigh+ed outweighed outwit+ed outwitted overact+ed overacted overarch+ed overarched overawe+ed overawed overbalance+ed overbalanced overcall+ed overcalled overcapitalise+ed overcapitalised overcharge+ed overcharged overcloud+ed overclouded overcompensate+ed overcompensated overcrop+ed overcropped overcrowd+ed overcrowded overdevelop+ed overdeveloped overdress+ed overdressed overexpose+ed overexposed overflow+ed overflowed overhaul+ed overhauled overhear+ed overheard overjoy+ed overjoyed overlap+ed overlapped overleap+ed overleaped overleap+ed overleaped overload+ed overloaded overlook+ed overlooked overman+ed overmanned overmaster+ed overmastered overplay+ed overplayed overpower+ed overpowered overprint+ed overprinted overrate+ed overrated overreach+ed overreached overrule+ed overruled overshadow+ed overshadowed overstate+ed overstated overstay+ed overstayed oversteer+ed oversteered overstep+ed overstepped overstock+ed overstocked overtax+ed overtaxed overtop+ed overtopped overtrump+ed overtrumped overturn+ed overturned overweight+ed overweighted overwhelm+ed overwhelmed overwork+ed overworked ovulate+ed ovulated owe+ed owed own+ed owned oxidise+ed oxidised oxygenate+ed oxygenated oxygenise+ed oxygenised pace+ed paced pacify+ed pacified package+ed packaged pack+ed packed pad+ed padded paddle+ed paddled padlock+ed padlocked page+ed paged paginate+ed paginated pain+ed pained paint+ed painted pair+ed paired palatalise+ed palatalised palaver+ed palavered pale+ed paled palisade+ed palisaded pall+ed palled palliate+ed palliated palm+ed palmed palpate+ed palpated palpitate+ed palpitated palsy+ed palsied pamper+ed pampered pancake+ed pancaked pander+ed pandered panel+ed paneled panhandle+ed panhandled pan+ed panned pant+ed panted paper+ed papered parachute+ed parachuted parade+ed paraded paragraph+ed paragraphed parallel+ed paralleled paralyse+ed paralysed paraphrase+ed paraphrased parboil+ed parboiled parch+ed parched pardon+ed pardoned pare+ed pared par+ed pared park+ed parked parley+ed parleyed parody+ed parodied parole+ed paroled parry+ed parried parrot+ed parroted parse+ed parsed part+ed parted participate+ed participated particularise+ed particularised partition+ed partitioned partner+ed partnered pass+ed passed passivise+ed passivised paste+ed pasted pasteurise+ed pasteurised pasture+ed pastured patch+ed patched patent+ed patented patrol+ed patrolled patronise+ed patronised pat+ed patted patter+ed pattered pattern+ed patterned pauperise+ed pauperised pause+ed paused pave+ed paved paw+ed pawed pawn+ed pawned peach+ed peached peak+ed peaked peal+ed pealed pearl+ed pearled peck+ed pecked peculate+ed peculated pedal+ed pedaled peddle+ed peddled pee+ed peed peek+ed peeked peel+ed peeled peep+ed peeped peer+ed peered peeve+ed peeved peg+ed pegged pelt+ed pelted penalise+ed penalised pencil+ed penciled penetrate+ed penetrated pen+ed penned people+ed peopled pepper+ed peppered perambulate+ed perambulated perceive+ed perceived perch+ed perched percolate+ed percolated peregrinate+ed peregrinated perfect+ed perfected perforate+ed perforated perform+ed performed perfume+ed perfumed perish+ed perished perjure+ed perjured perk+ed perked permeate+ed permeated perm+ed permed permit+ed permitted permute+ed permuted perorate+ed perorated perpetrate+ed perpetrated perpetuate+ed perpetuated perplex+ed perplexed persecute+ed persecuted persevere+ed persevered persist+ed persisted personalise+ed personalised personate+ed personated personify+ed personified perspire+ed perspired persuade+ed persuaded perturb+ed perturbed peruse+ed perused pervade+ed pervaded pervert+ed perverted pester+ed pestered pestle+ed pestled petition+ed petitioned petrify+ed petrified pet+ed petted pettifog+ed pettifogged phase+ed phased philander+ed philandered philosophise+ed philosophised phone+ed phoned phosphoresce+ed phosphoresced photocopy+ed photocopied photograph+ed photographed photosensitise+ed photosensitised photostat+ed photostatted phrase+ed phrased pick+ed picked picket+ed picketed pickle+ed pickled picture+ed pictured piddle+ed piddled piece+ed pieced pierce+ed pierced piffle+ed piffled pigeonhole+ed pigeonholed pike+ed piked pile+ed piled pilfer+ed pilfered pillage+ed pillaged pillory+ed pilloried pillow+ed pillowed pilot+ed piloted pimp+ed pimped pinch+ed pinched pine+ed pined ping+ed pinged pinion+ed pinioned pink+ed pinked pinnacle+ed pinnacled pin+ed pinned pioneer+ed pioneered pipe+ed piped pip+ed pipped pique+ed piqued pirate+ed pirated pirouette+ed pirouetted piss+ed pissed pitch+ed pitched pitchfork+ed pitchforked pity+ed pitied pit+ed pitted pivot+ed pivoted placard+ed placarded placate+ed placated place+ed placed plagiarise+ed plagiarised plague+ed plagued plain+ed plained plait+ed plaited plane+ed planed plank+ed planked plan+ed planned plant+ed planted plash+ed plashed plaster+ed plastered plate+ed plated play+ed played pleach+ed pleached plead+ed pleaded please+ed pleased pleat+ed pleated pledge+ed pledged plenish+ed plenished ply+ed plied plight+ed plighted plod+ed plodded plonk+ed plonked plop+ed plopped plot+ed plotted plough+ed ploughed pluck+ed plucked plug+ed plugged plumb+ed plumbed plume+ed plumed plummet+ed plummetted plump+ed plumped plunder+ed plundered plunge+ed plunged plunk+ed plunked poach+ed poached pocket+ed pocketed pod+ed podded point+ed pointed poise+ed poised poison+ed poisoned poke+ed poked polarise+ed polarised pole+ed poled police+ed policed polish+ed polished politicalise+ed politicalised politicise+ed politicised pollard+ed pollarded poll+ed polled pollinate+ed pollinated pollute+ed polluted pomade+ed pomaded pommel+ed pommeled ponder+ed pondered pong+ed ponged poniard+ed poniarded pontificate+ed pontificated pool+ed pooled pop+ed popped popularise+ed popularised populate+ed populated portend+ed portended portray+ed portrayed pose+ed posed posit+ed posited position+ed positioned possess+ed possessed postdate+ed postdated post+ed posted postmark+ed postmarked postpone+ed postponed postulate+ed postulated posture+ed postured pot+ed potted potter+ed pottered pouch+ed pouched poultice+ed poulticed pounce+ed pounced pound+ed pounded pour+ed poured pout+ed pouted powder+ed powdered power+ed powered powwow+ed powwowed practice+ed practiced praise+ed praised prance+ed pranced prattle+ed prattled prawn+ed prawned pray+ed prayed preach+ed preached preachify+ed preachified prearrange+ed prearranged precede+ed preceded precipitate+ed precipitated precis+ed precised preclude+ed precluded preconceive+ed preconceived precook+ed precooked predecease+ed predeceased predestinate+ed predestinated predestine+ed predestined predetermine+ed predetermined predicate+ed predicated predict+ed predicted predispose+ed predisposed predominate+ed predominated preen+ed preened prefabricate+ed prefabricated preface+ed prefaced prefer+ed preferred prefigure+ed prefigured prefix+ed prefixed preheat+ed preheated prejudge+ed prejudged prejudice+ed prejudiced prelude+ed preluded premeditate+ed premeditated premiere+ed premiered premise+ed premised preoccupy+ed preoccupied preordain+ed preordained prepackage+ed prepackaged prepack+ed prepacked prepare+ed prepared preponderate+ed preponderated prepossess+ed prepossessed prerecord+ed prerecorded presage+ed presaged prescribe+ed prescribed present+ed presented preserve+ed preserved preside+ed presided press+ed pressed pressgang+ed pressganged pressure+ed pressured pressurise+ed pressurised presume+ed presumed presuppose+ed presupposed pretend+ed pretended prettify+ed prettified prevail+ed prevailed prevaricate+ed prevaricated prevent+ed prevented preview+ed previewed prey+ed preyed price+ed priced prick+ed pricked prickle+ed prickled pry+ed pried prime+ed primed prim+ed primmed primp+ed primped prink+ed prinked print+ed printed prize+ed prized prise+ed prised probate+ed probated probe+ed probed proceed+ed proceeded process+ed processed process+ed processed proclaim+ed proclaimed procrastinate+ed procrastinated procreate+ed procreated procure+ed procured prod+ed prodded produce+ed produced profane+ed profaned profess+ed professed proffer+ed proffered profile+ed profiled profit+ed profited profiteer+ed profiteered prognosticate+ed prognosticated program+ed programed progress+ed progressed prohibit+ed prohibited project+ed projected prolapse+ed prolapsed proliferate+ed proliferated prolong+ed prolonged promenade+ed promenaded promise+ed promised promote+ed promoted prompt+ed prompted promulgate+ed promulgated prong+ed pronged pronounce+ed pronounced proof+ed proofed propagandise+ed propagandised propagate+ed propagated propel+ed propelled prophesy+ed prophesied propitiate+ed propitiated proportion+ed proportioned propose+ed proposed proposition+ed propositioned propound+ed propounded prop+ed propped prorogue+ed prorogued proscribe+ed proscribed prosecute+ed prosecuted proselytise+ed proselytised prospect+ed prospected prosper+ed prospered prostitute+ed prostituted prostrate+ed prostrated protect+ed protected protest+ed protested protract+ed protracted protrude+ed protruded protuberate+ed protuberated prove+ed proved provide+ed provided provision+ed provisioned provoke+ed provoked prowl+ed prowled prune+ed pruned publicise+ed publicised publish+ed published pucker+ed puckered puddle+ed puddled puff+ed puffed pug+ed pugged puke+ed puked pule+ed puled pull+ed pulled pullulate+ed pullulated pulp+ed pulped pulsate+ed pulsated pulse+ed pulsed pulverise+ed pulverised pump+ed pumped punch+ed punched punctuate+ed punctuated puncture+ed punctured punish+ed punished pun+ed punned punt+ed punted pupate+ed pupated pup+ed pupped purchase+ed purchased puree+ed pureed purge+ed purged purify+ed purified purl+ed purled purloin+ed purloined purport+ed purported purpose+ed purposed purr+ed purred purse+ed pursed pursue+ed pursued purvey+ed purveyed push+ed pushed pussyfoot+ed pussyfooted putrefy+ed putrefied putt+ed putted putter+ed puttered putty+ed puttied puzzle+ed puzzled quack+ed quacked quadruple+ed quadrupled quadruplicate+ed quadruplicated quaff+ed quaffed quail+ed quailed quake+ed quaked qualify+ed qualified quantify+ed quantified quarantine+ed quarantined quarrel+ed quarreled quarry+ed quarried quarter+ed quartered quash+ed quashed quaver+ed quavered queen+ed queened queer+ed queered quell+ed quelled quench+ed quenched query+ed queried quest+ed quested question+ed questioned queue+ed queued quibble+ed quibbled quicken+ed quickened quiet+ed quieted quieten+ed quietened quilt+ed quilted quip+ed quipped quit+ed quitted quiver+ed quivered quiz+ed quizzed quote+ed quoted rabbit+ed rabbited race+ed raced rack+ed racked racket+ed racketed racketeer+ed racketeered radiate+ed radiated radicalise+ed radicalised radio+ed radioed raffle+ed raffled raft+ed rafted rage+ed raged rag+ed ragged raid+ed raided rail+ed railed railroad+ed railroaded rain+ed rained raise+ed raised rake+ed raked rally+ed rallied ramble+ed rambled ramify+ed ramified ram+ed rammed rampage+ed rampaged range+ed ranged rank+ed ranked rankle+ed rankled ransack+ed ransacked ransom+ed ransomed rant+ed ranted rape+ed raped rap+ed rapped rarefy+ed rarefied rasp+ed rasped rate+ed rated ratify+ed ratified ratiocinate+ed ratiocinated rationalise+ed rationalised ration+ed rationed rat+ed ratted rattle+ed rattled ravage+ed ravaged rave+ed raved ravel+ed raveled raven+ed ravened ravish+ed ravished ray+ed rayed rase+ed rased razor+ed razored reach+ed reached react+ed reacted reactivate+ed reactivated ready+ed readied readjust+ed readjusted reaffirm+ed reaffirmed realign+ed realigned realise+ed realised reanimate+ed reanimated reap+ed reaped reappear+ed reappeared rear+ed reared rearm+ed rearmed rearrange+ed rearranged reason+ed reasoned reassure+ed reassured rebel+ed rebelled rebound+ed rebounded rebuff+ed rebuffed rebuke+ed rebuked rebut+ed rebutted recall+ed recalled recant+ed recanted recapitulate+ed recapitulated recap+ed recapped recap+ed recapped recapture+ed recaptured recede+ed receded receipt+ed receipted receive+ed received recess+ed recessed recharge+ed recharged reciprocate+ed reciprocated recite+ed recited reckon+ed reckoned reclaim+ed reclaimed recline+ed reclined recognise+ed recognised recoil+ed recoiled recollect+ed recollected recommend+ed recommended recompense+ed recompensed reconcile+ed reconciled recondition+ed reconditioned reconnoiter+ed reconnoitered reconsider+ed reconsidered reconstitute+ed reconstituted reconstruct+ed reconstructed record+ed recorded recount+ed recounted recoup+ed recouped recover+ed recovered recreate+ed recreated recriminate+ed recriminated recruit+ed recruited rectify+ed rectified recuperate+ed recuperated recur+ed recurred recurve+ed recurved recycle+ed recycled redact+ed redacted redden+ed reddened redecorate+ed redecorated redeem+ed redeemed redeploy+ed redeployed redirect+ed redirected redistribute+ed redistributed redouble+ed redoubled redress+ed redressed reduce+ed reduced reduplicate+ed reduplicated reeducate+ed reeducated reef+ed reefed reek+ed reeked reel+ed reeled reface+ed refaced refashion+ed refashioned referee+ed refereed refill+ed refilled refine+ed refined refit+ed refitted reflate+ed reflated reflect+ed reflected refloat+ed refloated refoot+ed refooted reforest+ed reforested reform+ed reformed refract+ed refracted refrain+ed refrained refresh+ed refreshed refrigerate+ed refrigerated refuel+ed refueled refund+ed refunded refurbish+ed refurbished refuse+ed refused refute+ed refuted regain+ed regained regard+ed regarded regenerate+ed regenerated regiment+ed regimented register+ed registered regress+ed regressed regret+ed regretted regroup+ed regrouped regularise+ed regularised regulate+ed regulated regurgitate+ed regurgitated rehabilitate+ed rehabilitated rehash+ed rehashed rehear+ed reheard rehearse+ed rehearsed rehouse+ed rehoused reify+ed reified reign+ed reigned reimburse+ed reimbursed reincarnate+ed reincarnated rein+ed reined reinforce+ed reinforced reinstate+ed reinstated reinsure+ed reinsured reissue+ed reissued reiterate+ed reiterated reject+ed rejected rejig+ed rejigged rejoice+ed rejoiced rejoin+ed rejoined rejuvenate+ed rejuvenated rekindle+ed rekindled relapse+ed relapsed relate+ed related relax+ed relaxed relay+ed relayed release+ed released relegate+ed relegated relent+ed relented relieve+ed relieved reline+ed relined relinquish+ed relinquished relish+ed relished relive+ed relived reload+ed reloaded relocate+ed relocated remainder+ed remaindered remain+ed remained remand+ed remanded remark+ed remarked remarry+ed remarried remedy+ed remedied remember+ed remembered remilitarise+ed remilitarised remind+ed reminded reminisce+ed reminisced remit+ed remitted remodel+ed remodeled remonstrate+ed remonstrated remold+ed remolded remount+ed remounted remove+ed removed remunerate+ed remunerated rename+ed renamed render+ed rendered renegade+ed renegaded renege+ed reneged renew+ed renewed renounce+ed renounced renovate+ed renovated rent+ed rented reopen+ed reopened reorganise+ed reorganised reorientate+ed reorientated reorient+ed reoriented repaint+ed repainted repair+ed repaired repatriate+ed repatriated repeal+ed repealed repeat+ed repeated repel+ed repelled repent+ed repented repine+ed repined replace+ed replaced replay+ed replayed replenish+ed replenished replicate+ed replicated reply+ed replied repoint+ed repointed report+ed reported repose+ed reposed repossess+ed repossessed repot+ed repotted reprehend+ed reprehended represent+ed represented repress+ed repressed reprieve+ed reprieved reprimand+ed reprimanded reprint+ed reprinted reproach+ed reproached reprobate+ed reprobated reproduce+ed reproduced reproof+ed reproofed reprove+ed reproved repudiate+ed repudiated repulse+ed repulsed repute+ed reputed request+ed requested require+ed required requisition+ed requisitioned requite+ed requited rescind+ed rescinded rescue+ed rescued research+ed researched reseat+ed reseated resemble+ed resembled resent+ed resented reserve+ed reserved resettle+ed resettled reshuffle+ed reshuffled reside+ed resided resign+ed resigned resinate+ed resinated resist+ed resisted resole+ed resoled resolve+ed resolved resonate+ed resonated resort+ed resorted resound+ed resounded respect+ed respected respire+ed respired respite+ed respited respond+ed responded restage+ed restaged restate+ed restated rest+ed rested restock+ed restocked restore+ed restored restrain+ed restrained restrict+ed restricted restructure+ed restructured result+ed resulted resume+ed resumed resurface+ed resurfaced resurrect+ed resurrected resuscitate+ed resuscitated retail+ed retailed retail+ed retailed retain+ed retained retaliate+ed retaliated retard+ed retarded retch+ed retched reticulate+ed reticulated retire+ed retired retool+ed retooled retort+ed retorted retouch+ed retouched retrace+ed retraced retract+ed retracted retread+ed retreaded retreat+ed retreated retrench+ed retrenched retrieve+ed retrieved retrograde+ed retrograded retrogress+ed retrogressed ret+ed retted return+ed returned reunite+ed reunited reuse+ed reused revalue+ed revalued revamp+ed revamped reveal+ed revealed revel+ed reveled revenge+ed revenged reverberate+ed reverberated revere+ed revered reverence+ed reverenced reverse+ed reversed review+ed reviewed revile+ed reviled revise+ed revised revitalise+ed revitalised revive+ed revived revivify+ed revivified revoke+ed revoked revolt+ed revolted revolutionise+ed revolutionised revolve+ed revolved rev+ed revved reward+ed rewarded rewire+ed rewired reword+ed reworded rhapsodise+ed rhapsodised rhyme+ed rhymed rib+ed ribbed rick+ed ricked ricochet+ed ricocheted riddle+ed riddled ridge+ed ridged ridicule+ed ridiculed riffle+ed riffled rifle+ed rifled rig+ed rigged right+ed righted rile+ed riled rim+ed rimmed ring+ed ringed rinse+ed rinsed riot+ed rioted ripen+ed ripened riposte+ed riposted rip+ed ripped ripple+ed rippled risk+ed risked rival+ed rivaled rive+ed rived rivet+ed riveted roam+ed roamed roar+ed roared roast+ed roasted rob+ed robbed robe+ed robed rock+ed rocked rocket+ed rocketed roll+ed rolled rollick+ed rollicked romance+ed romanced romanticise+ed romanticised romp+ed romped Roneo+ed Roneoed roof+ed roofed rook+ed rooked room+ed roomed roost+ed roosted root+ed rooted rootle+ed rootled rope+ed roped rosin+ed rosinned rotate+ed rotated rot+ed rotted rouge+ed rouged rough+ed roughed roughen+ed roughened round+ed rounded rouse+ed roused rout+ed routed route+ed routed rove+ed roved row+ed rowed row+ed rowed rub+ed rubbed rubber+ed rubbered rubberise+ed rubberised rubbish+ed rubbished ruck+ed rucked ruddle+ed ruddled rue+ed rued ruff+ed ruffed ruffle+ed ruffled ruin+ed ruined rule+ed ruled rumble+ed rumbled ruminate+ed ruminated rummage+ed rummaged rumor+ed rumored rumple+ed rumpled rupture+ed ruptured rush+ed rushed rust+ed rusted rusticate+ed rusticated rustle+ed rustled rustproof+ed rustproofed rut+ed rutted sabotage+ed sabotaged saber+ed sabered sack+ed sacked sacrifice+ed sacrificed sadden+ed saddened saddle+ed saddled safeguard+ed safeguarded sag+ed sagged sail+ed sailed salaam+ed salaamed salify+ed salified salivate+ed salivated sallow+ed sallowed salt+ed salted salute+ed saluted salvage+ed salvaged salve+ed salved sample+ed sampled sanctify+ed sanctified sanction+ed sanctioned sandbag+ed sandbagged sand+ed sanded sandpaper+ed sandpapered sandwich+ed sandwiched sap+ed sapped sashay+ed sashayed sass+ed sassed sate+ed sated satiate+ed satiated satirise+ed satirised satisfy+ed satisfied saturate+ed saturated sauce+ed sauced saunter+ed sauntered saute+ed sauteed savage+ed savaged save+ed saved savor+ed savored savvy+ed savvied saw+ed sawed scab+ed scabbed scald+ed scalded scale+ed scaled scallop+ed scalloped scalp+ed scalped scamp+ed scamped scamper+ed scampered scandalise+ed scandalised scan+ed scanned scant+ed scanted scare+ed scared scarify+ed scarified scarper+ed scarpered scar+ed scarred scat+ed scatted scatter+ed scattered scavenge+ed scavenged scent+ed scented schedule+ed scheduled schematise+ed schematised scheme+ed schemed school+ed schooled scintillate+ed scintillated scissor+ed scissored scoff+ed scoffed scold+ed scolded scoop+ed scooped scoot+ed scooted scorch+ed scorched score+ed scored scorn+ed scorned scotch+ed scotched scour+ed scoured scourge+ed scourged scout+ed scouted scowl+ed scowled scrabble+ed scrabbled scrag+ed scragged scramble+ed scrambled scram+ed scrammed scrape+ed scraped scrap+ed scrapped scratch+ed scratched scrawl+ed scrawled scream+ed screamed screech+ed screeched screen+ed screened screw+ed screwed scribble+ed scribbled scribe+ed scribed scrimmage+ed scrimmaged scrimp+ed scrimped scrimshank+ed scrimshanked scrounge+ed scrounged scrub+ed scrubbed scrummage+ed scrummaged scrunch+ed scrunched scruple+ed scrupled scrutinise+ed scrutinised scud+ed scudded scuff+ed scuffed scuffle+ed scuffled scull+ed sculled sculpt+ed sculpted sculpture+ed sculptured scupper+ed scuppered scurry+ed scurried scuttle+ed scuttled scythe+ed scythed seal+ed sealed seam+ed seamed search+ed searched sear+ed seared season+ed seasoned seat+ed seated secede+ed seceded seclude+ed secluded second+ed seconded second+ed seconded secrete+ed secreted section+ed sectioned secularise+ed secularised secure+ed secured sedate+ed sedated seduce+ed seduced seed+ed seeded seem+ed seemed seep+ed seeped seesaw+ed seesawed seethe+ed seethed segment+ed segmented segregate+ed segregated seine+ed seined seize+ed seized select+ed selected sellotape+ed sellotaped semaphore+ed semaphored sense+ed sensed sensitise+ed sensitised sentence+ed sentenced sentimentalise+ed sentimentalised separate+ed separated sequester+ed sequestered sequestrate+ed sequestrated serenade+ed serenaded serialise+ed serialised sermonise+ed sermonised serrate+ed serrated serve+ed served service+ed serviced settle+ed settled sever+ed severed sew+ed sewed sex+ed sexed shackle+ed shackled shade+ed shaded shadowbox+ed shadowboxed shadow+ed shadowed shaft+ed shafted shag+ed shagged shallow+ed shallowed shamble+ed shambled shame+ed shamed sham+ed shammed shampoo+ed shampooed shanghai+ed shanghaied shape+ed shaped share+ed shared sharpen+ed sharpened shatter+ed shattered shave+ed shaved shear+ed sheared sheathe+ed sheathed sheer+ed sheered shell+ed shelled shelter+ed sheltered shelve+ed shelved shepherd+ed shepherded shew+ed shewed shy+ed shied shield+ed shielded shift+ed shifted shimmer+ed shimmered shine+ed shined shingle+ed shingled shin+ed shinned shinny+ed shinnied ship+ed shipped shipwreck+ed shipwrecked shirk+ed shirked shirr+ed shirred shit+ed shitted shiver+ed shivered shoal+ed shoaled shock+ed shocked shoo+ed shooed shop+ed shopped shore+ed shored short+ed shorted shorten+ed shortened shoulder+ed shouldered shout+ed shouted shove+ed shoved shovel+ed shoveled show+ed showed shower+ed showered shred+ed shredded shriek+ed shrieked shrill+ed shrilled shrimp+ed shrimped shrine+ed shrined shrive+ed shrived shrivel+ed shriveled shroud+ed shrouded shrug+ed shrugged shuck+ed shucked shudder+ed shuddered shuffle+ed shuffled shun+ed shunned shunt+ed shunted shush+ed shushed shutter+ed shuttered shuttle+ed shuttled sibilate+ed sibilated sicken+ed sickened side+ed sided sidestep+ed sidestepped sideswipe+ed sideswiped sidle+ed sidled sieve+ed sieved sift+ed sifted sigh+ed sighed sight+ed sighted signalise+ed signalised signal+ed signaled sign+ed signed signify+ed signified signpost+ed signposted silence+ed silenced silhouette+ed silhouetted silver+ed silvered simmer+ed simmered simper+ed simpered simplify+ed simplified simulate+ed simulated singe+ed singed singularise+ed singularised sin+ed sinned siphon+ed siphoned sip+ed sipped sire+ed sired site+ed sited situate+ed situated size+ed sized sizzle+ed sizzled skateboard+ed skateboarded skate+ed skated skedaddle+ed skedaddled sketch+ed sketched skewer+ed skewered skid+ed skidded sky+ed skied skim+ed skimmed skimp+ed skimped skin+ed skinned skip+ed skipped skipper+ed skippered skirmish+ed skirmished skirt+ed skirted skitter+ed skittered skive+ed skived skivvy+ed skivvied skulk+ed skulked skunk+ed skunked skyjack+ed skyjacked skylark+ed skylarked slack+ed slacked slacken+ed slackened slake+ed slaked slam+ed slammed slander+ed slandered slang+ed slanged slant+ed slanted slap+ed slapped slash+ed slashed slate+ed slated slaughter+ed slaughtered slave+ed slaved slaver+ed slavered sled+ed sledded sledge+ed sledged sleek+ed sleeked sleepwalk+ed sleepwalked sleet+ed sleeted sleigh+ed sleighed slenderise+ed slenderised slew+ed slewed slice+ed sliced slight+ed slighted slim+ed slimmed slip+ed slipped slither+ed slithered sliver+ed slivered slobber+ed slobbered slog+ed slogged slope+ed sloped slop+ed slopped slosh+ed sloshed slot+ed slotted slouch+ed slouched slow+ed slowed slug+ed slugged sluice+ed sluiced slumber+ed slumbered slum+ed slummed slump+ed slumped slurp+ed slurped slur+ed slurred smack+ed smacked smart+ed smarted smash+ed smashed smear+ed smeared smell+ed smelled smelt+ed smelted smile+ed smiled smirch+ed smirched smirk+ed smirked smoke+ed smoked smooch+ed smooched smooth+ed smoothed smother+ed smothered smolder+ed smoldered smudge+ed smudged smuggle+ed smuggled smut+ed smutted snack+ed snacked snaffle+ed snaffled snag+ed snagged snake+ed snaked snap+ed snapped snare+ed snared snarl+ed snarled snatch+ed snatched sneak+ed sneaked sneer+ed sneered sneeze+ed sneezed snick+ed snicked snicker+ed snickered sniff+ed sniffed sniffle+ed sniffled snigger+ed sniggered snipe+ed sniped snip+ed snipped snitch+ed snitched snivel+ed sniveled snog+ed snogged snooker+ed snookered snoop+ed snooped snooze+ed snoozed snore+ed snored snort+ed snorted snowball+ed snowballed snow+ed snowed snub+ed snubbed snuff+ed snuffed snuffle+ed snuffled snug+ed snugged snuggle+ed snuggled soak+ed soaked soap+ed soaped soar+ed soared sob+ed sobbed sober+ed sobered socialise+ed socialised sock+ed socked soften+ed softened softland+ed softlanded soil+ed soiled sojourn+ed sojourned solace+ed solaced solder+ed soldered soldier+ed soldiered sole+ed soled solemnise+ed solemnised solicit+ed solicited solidify+ed solidified soliloquise+ed soliloquised solo+ed soloed solve+ed solved somersault+ed somersaulted somnambulate+ed somnambulated soot+ed sooted soothe+ed soothed sophisticate+ed sophisticated sop+ed sopped sorrow+ed sorrowed sort+ed sorted sough+ed soughed sound+ed sounded soundproof+ed soundproofed sour+ed soured souse+ed soused sovietise+ed sovietised sow+ed sowed space+ed spaced spade+ed spaded spangle+ed spangled spank+ed spanked span+ed spanned spare+ed spared spark+ed sparked sparkle+ed sparkled spar+ed sparred spatchcock+ed spatchcocked spatter+ed spattered spawn+ed spawned spay+ed spayed spear+ed speared spearhead+ed spearheaded specialise+ed specialised specify+ed specified speculate+ed speculated speechify+ed speechified speed+ed speeded spell+ed spelled spell+ed spelled spew+ed spewed spice+ed spiced spy+ed spied spiel+ed spieled spike+ed spiked spill+ed spilled spiral+ed spiraled spirit+ed spirited spiritualise+ed spiritualised spite+ed spited spit+ed spitted splash+ed splashed splatter+ed splattered splay+ed splayed splice+ed spliced splinter+ed splintered splodge+ed splodged splotch+ed splotched splurge+ed splurged splutter+ed spluttered spoil+ed spoiled spoil+ed spoiled spoliate+ed spoliated sponge+ed sponged sponsor+ed sponsored spoof+ed spoofed spook+ed spooked spoon+ed spooned sport+ed sported spotlight+ed spotlighted spot+ed spotted spout+ed spouted sprain+ed sprained sprawl+ed sprawled spray+ed sprayed sprinkle+ed sprinkled sprint+ed sprinted sprout+ed sprouted spruce+ed spruced spurn+ed spurned spur+ed spurred spurt+ed spurted spirt+ed spirted sputter+ed sputtered squabble+ed squabbled squall+ed squalled squander+ed squandered square+ed squared squash+ed squashed squat+ed squatted squawk+ed squawked squeak+ed squeaked squeal+ed squealed squeegee+ed squeegeed squeeze+ed squeezed squelch+ed squelched squint+ed squinted squire+ed squired squirm+ed squirmed squirt+ed squirted stab+ed stabbed stabilise+ed stabilised stable+ed stabled stack+ed stacked staff+ed staffed stage+ed staged stagger+ed staggered stagnate+ed stagnated stain+ed stained stake+ed staked stale+ed staled stalemate+ed stalemated stalk+ed stalked stall+ed stalled stammer+ed stammered stamp+ed stamped stampede+ed stampeded stanch+ed stanched standardise+ed standardised staple+ed stapled starboard+ed starboarded starch+ed starched stare+ed stared star+ed starred start+ed started startle+ed startled starve+ed starved stash+ed stashed state+ed stated station+ed stationed staunch+ed staunched stay+ed stayed steady+ed steadied steam+ed steamed steel+ed steeled steep+ed steeped steepen+ed steepened steer+ed steered stem+ed stemmed stencil+ed stenciled step+ed stepped stereotype+ed stereotyped sterilise+ed sterilised stet+ed stetted steward+ed stewarded stew+ed stewed stickle+ed stickled stiffen+ed stiffened stifle+ed stifled stigmatise+ed stigmatised still+ed stilled stimulate+ed stimulated stint+ed stinted stipple+ed stippled stipulate+ed stipulated stir+ed stirred stitch+ed stitched stockade+ed stockaded stock+ed stocked stockpile+ed stockpiled stoke+ed stoked stomach+ed stomached stomp+ed stomped stone+ed stoned stooge+ed stooged stoop+ed stooped stop+ed stopped store+ed stored storm+ed stormed stow+ed stowed straddle+ed straddled strafe+ed strafed straggle+ed straggled straighten+ed straightened strain+ed strained straiten+ed straitened strand+ed stranded strangle+ed strangled strangulate+ed strangulated strap+ed strapped stratify+ed stratified straw+ed strawed stray+ed strayed streak+ed streaked stream+ed streamed streamline+ed streamlined strengthen+ed strengthened stress+ed stressed stretch+ed stretched strew+ed strewed striate+ed striated stridulate+ed stridulated strip+ed stripped stroke+ed stroked stroll+ed strolled strop+ed stropped structure+ed structured struggle+ed struggled strum+ed strummed strut+ed strutted stub+ed stubbed stucco+ed stuccoed stud+ed studded study+ed studied stuff+ed stuffed stultify+ed stultified stumble+ed stumbled stump+ed stumped stun+ed stunned stunt+ed stunted stupefy+ed stupefied stutter+ed stuttered style+ed styled stylise+ed stylised stymie+ed stymied sub+ed subbed subcontract+ed subcontracted subdivide+ed subdivided subdue+ed subdued subedit+ed subedited subject+ed subjected subjoin+ed subjoined subjugate+ed subjugated sublease+ed subleased sublimate+ed sublimated submerge+ed submerged submerse+ed submersed submit+ed submitted subordinate+ed subordinated suborn+ed suborned subpoena+ed subpoenaed subscribe+ed subscribed subserve+ed subserved subside+ed subsided subsidise+ed subsidised subsist+ed subsisted substantiate+ed substantiated substitute+ed substituted subsume+ed subsumed subtend+ed subtended subtract+ed subtracted subvert+ed subverted succeed+ed succeeded succor+ed succored succumb+ed succumbed suck+ed sucked suckle+ed suckled sue+ed sued suffer+ed suffered suffice+ed sufficed suffocate+ed suffocated suffuse+ed suffused sugar+ed sugared suggest+ed suggested suit+ed suited sulk+ed sulked sully+ed sullied sulfuret+ed sulfuretted summarise+ed summarised summer+ed summered summon+ed summoned summons+ed summonsed sunbathe+ed sunbathed sunder+ed sundered sun+ed sunned superabound+ed superabounded superannuate+ed superannuated superimpose+ed superimposed superintend+ed superintended superscribe+ed superscribed supersede+ed superseded supervene+ed supervened supervise+ed supervised sup+ed supped supplant+ed supplanted supplement+ed supplemented supplicate+ed supplicated supply+ed supplied support+ed supported suppose+ed supposed suppress+ed suppressed suppurate+ed suppurated surcharge+ed surcharged surface+ed surfaced surf+ed surfed surfeit+ed surfeited surge+ed surged surmise+ed surmised surmount+ed surmounted surpass+ed surpassed surprise+ed surprised surrender+ed surrendered surround+ed surrounded surtax+ed surtaxed survey+ed surveyed survive+ed survived suspect+ed suspected suspend+ed suspended sustain+ed sustained swab+ed swabbed swaddle+ed swaddled swag+ed swagged swagger+ed swaggered swallow+ed swallowed swamp+ed swamped swank+ed swanked swan+ed swanned swap+ed swapped swarm+ed swarmed swash+ed swashed swathe+ed swathed swat+ed swatted sway+ed swayed sweat+ed sweated sweeten+ed sweetened swell+ed swelled swelter+ed sweltered swerve+ed swerved swig+ed swigged swill+ed swilled swindle+ed swindled swinge+ed swinged swipe+ed swiped swirl+ed swirled swish+ed swished switch+ed switched swivel+ed swiveled swoon+ed swooned swoop+ed swooped swot+ed swotted syllabicate+ed syllabicated syllabify+ed syllabified syllabise+ed syllabised symbolise+ed symbolised sympathise+ed sympathised synchronise+ed synchronised syncopate+ed syncopated syndicate+ed syndicated synthesise+ed synthesised syringe+ed syringed systematise+ed systematised table+ed tabled taboo+ed tabooed tabulate+ed tabulated tack+ed tacked tackle+ed tackled tag+ed tagged tail+ed tailed tailor+ed tailored taint+ed tainted talk+ed talked tally+ed tallied tame+ed tamed tamp+ed tamped tangle+ed tangled tango+ed tangoed tan+ed tanned tantalise+ed tantalised tape+ed taped taper+ed tapered tap+ed tapped tap+ed tapped tarmacadam+ed tarmacadamed tarnish+ed tarnished tar+ed tarred tarry+ed tarried task+ed tasked taste+ed tasted tat+ed tatted tattle+ed tattled tattoo+ed tattooed taunt+ed taunted tax+ed taxed taxi+ed taxied tease+ed teased tee+ed teed teem+ed teemed teeter+ed teetered teethe+ed teethed telegraph+ed telegraphed telephone+ed telephoned telescope+ed telescoped televise+ed televised telex+ed telexed temper+ed tempered temporise+ed temporised tempt+ed tempted tenant+ed tenanted tend+ed tended tender+ed tendered tender+ed tendered tenderise+ed tenderised tense+ed tensed tergiversate+ed tergiversated term+ed termed terminate+ed terminated terrace+ed terraced terrify+ed terrified terrorise+ed terrorised tesselate+ed tesselated test+ed tested testify+ed testified tether+ed tethered thank+ed thanked thatch+ed thatched thaw+ed thawed theorise+ed theorised thicken+ed thickened thieve+ed thieved thin+ed thinned thirst+ed thirsted thrash+ed thrashed thread+ed threaded threaten+ed threatened thresh+ed threshed thrill+ed thrilled thrive+ed thrived throb+ed throbbed throng+ed thronged throttle+ed throttled thrum+ed thrummed thud+ed thudded thumb+ed thumbed thump+ed thumped thunder+ed thundered thwack+ed thwacked thwart+ed thwarted tick+ed ticked ticket+ed ticketed tickle+ed tickled tidy+ed tidied tie+ed tied tighten+ed tightened tile+ed tiled till+ed tilled tilt+ed tilted time+ed timed timetable+ed timetabled tincture+ed tinctured ting+ed tinged tinge+ed tinged tingle+ed tingled tinker+ed tinkered tinkle+ed tinkled tin+ed tinned tinsel+ed tinseled tint+ed tinted tip+ed tipped tipple+ed tippled tiptoe+ed tiptoed tire+ed tired titillate+ed titillated titivate+ed titivated titter+ed tittered toady+ed toadied toast+ed toasted toboggan+ed tobogganed toddle+ed toddled toil+ed toiled token+ed tokened tolerate+ed tolerated toll+ed tolled tomahawk+ed tomahawked tone+ed toned tonsure+ed tonsured tool+ed tooled toot+ed tooted tootle+ed tootled tope+ed toped top+ed topped topple+ed toppled torment+ed tormented torpedo+ed torpedoed torture+ed tortured toss+ed tossed totalise+ed totalised total+ed totaled tote+ed toted totter+ed tottered touch+ed touched toughen+ed toughened tour+ed toured tousle+ed tousled tout+ed touted tow+ed towed towel+ed toweled tower+ed towered trace+ed traced track+ed tracked trade+ed traded traduce+ed traduced traffic+ed trafficked trail+ed trailed train+ed trained traipse+ed traipsed trammel+ed trammeled tramp+ed tramped trample+ed trampled tranquilize+ed tranquilized transact+ed transacted transcend+ed transcended transcribe+ed transcribed transfer+ed transferred transfigure+ed transfigured transfix+ed transfixed transform+ed transformed transfuse+ed transfused transgress+ed transgressed transistorise+ed transistorised translate+ed translated transliterate+ed transliterated transmigrate+ed transmigrated transmit+ed transmitted transmogrify+ed transmogrified transmute+ed transmuted transpire+ed transpired transplant+ed transplanted transport+ed transported transpose+ed transposed tranship+ed transhipped transubstantiate+ed transubstantiated trap+ed trapped travel+ed traveled traverse+ed traversed travesty+ed travestied trawl+ed trawled treadle+ed treadled treasure+ed treasured treat+ed treated treble+ed trebled tree+ed treed trek+ed trekked trellis+ed trellised tremble+ed trembled trench+ed trenched trend+ed trended trepan+ed trepanned trephine+ed trephined trespass+ed trespassed trick+ed tricked trickle+ed trickled try+ed tried trigger+ed triggered trill+ed trilled trim+ed trimmed triple+ed tripled triplicate+ed triplicated trip+ed tripped trisect+ed trisected triumph+ed triumphed trivialise+ed trivialised troll+ed trolled troop+ed trooped trot+ed trotted trouble+ed troubled trounce+ed trounced trudge+ed trudged trump+ed trumped trumpet+ed trumpeted truncate+ed truncated trundle+ed trundled truss+ed trussed trust+ed trusted tube+ed tubed tuck+ed tucked tug+ed tugged tumble+ed tumbled tune+ed tuned tunnel+ed tunneled turf+ed turfed turn+ed turned tussle+ed tussled tutor+ed tutored tut+ed tutted twaddle+ed twaddled twang+ed twanged tweak+ed tweaked tweet+ed tweeted twiddle+ed twiddled twig+ed twigged twine+ed twined twinkle+ed twinkled twin+ed twinned twirl+ed twirled twist+ed twisted twitch+ed twitched twit+ed twitted twitter+ed twittered type+ed typed typify+ed typified tyrannise+ed tyrannised uglify+ed uglified ulcerate+ed ulcerated ululate+ed ululated umpire+ed umpired unarm+ed unarmed unbalance+ed unbalanced unbar+ed unbarred unbend+ed unbended unbosom+ed unbosomed unbuckle+ed unbuckled unburden+ed unburdened uncork+ed uncorked uncouple+ed uncoupled uncover+ed uncovered undeceive+ed undeceived underact+ed underacted undercharge+ed undercharged underestimate+ed underestimated underexpose+ed underexposed underline+ed underlined undermine+ed undermined undernourish+ed undernourished underpin+ed underpinned underplay+ed underplayed underquote+ed underquoted underrate+ed underrated underscore+ed underscored undersign+ed undersigned understate+ed understated understock+ed understocked understudy+ed understudied undervalue+ed undervalued undock+ed undocked undress+ed undressed undulate+ed undulated unearth+ed unearthed unfold+ed unfolded unfrock+ed unfrocked unfurl+ed unfurled unhand+ed unhanded unhinge+ed unhinged unhook+ed unhooked unhorse+ed unhorsed unify+ed unified unionise+ed unionised unite+ed united unlearn+ed unlearned unleash+ed unleashed unload+ed unloaded unlock+ed unlocked unloose+ed unloosed unloosen+ed unloosened unman+ed unmanned unmask+ed unmasked unnerve+ed unnerved unpack+ed unpacked unpick+ed unpicked unravel+ed unraveled unrip+ed unripped unroll+ed unrolled unsaddle+ed unsaddled unscramble+ed unscrambled unscrew+ed unscrewed unseat+ed unseated unsettle+ed unsettled unsex+ed unsexed unstop+ed unstopped untangle+ed untangled unveil+ed unveiled unzip+ed unzipped upbraid+ed upbraided update+ed updated upend+ed upended upgrade+ed upgraded upholster+ed upholstered uplift+ed uplifted up+ed upped uproot+ed uprooted upstage+ed upstaged urbanise+ed urbanised urge+ed urged urinate+ed urinated use+ed used use+ed used usher+ed ushered usurp+ed usurped utilise+ed utilised utter+ed uttered vacate+ed vacated vacation+ed vacationed vaccinate+ed vaccinated vacillate+ed vacillated vacuum+ed vacuumed valet+ed valeted validate+ed validated value+ed valued vamoose+ed vamoosed vamp+ed vamped vandalise+ed vandalised vanish+ed vanished vanquish+ed vanquished vaporise+ed vaporised vary+ed varied variegate+ed variegated varnish+ed varnished vault+ed vaulted vaunt+ed vaunted veer+ed veered vegetate+ed vegetated veil+ed veiled velarise+ed velarised vend+ed vended veneer+ed veneered venerate+ed venerated venge+ed venged vent+ed vented ventilate+ed ventilated venture+ed ventured verbalise+ed verbalised verify+ed verified versify+ed versified vest+ed vested vesture+ed vestured veto+ed vetoed vet+ed vetted vex+ed vexed vibrate+ed vibrated victimise+ed victimised victual+ed victualed vide+ed vided videotape+ed videotaped vie+ed vied view+ed viewed vilify+ed vilified vindicate+ed vindicated violate+ed violated visa+ed visaed visit+ed visited visualise+ed visualised vitalise+ed vitalised vitiate+ed vitiated vitrify+ed vitrified vituperate+ed vituperated vivify+ed vivified vivisect+ed vivisected vocalise+ed vocalised vociferate+ed vociferated voice+ed voiced void+ed voided volley+ed volleyed volunteer+ed volunteered vomit+ed vomited vote+ed voted vouchsafe+ed vouchsafed vow+ed vowed voyage+ed voyaged vulcanise+ed vulcanised vulgarise+ed vulgarised wad+ed wadded waddle+ed waddled wade+ed waded waffle+ed waffled waft+ed wafted wage+ed waged wager+ed wagered wag+ed wagged waggle+ed waggled wail+ed wailed wait+ed waited waive+ed waived wake+ed waked waken+ed wakened walk+ed walked wall+ed walled wallop+ed walloped wallow+ed wallowed wallpaper+ed wallpapered waltz+ed waltzed wander+ed wandered wane+ed waned wangle+ed wangled wank+ed wanked want+ed wanted wanton+ed wantoned warble+ed warbled warm+ed warmed warn+ed warned warp+ed warped warrant+ed warranted war+ed warred wash+ed washed waste+ed wasted watch+ed watched water+ed watered waterproof+ed waterproofed wave+ed waved waver+ed wavered wax+ed waxed weaken+ed weakened wean+ed weaned weary+ed wearied weather+ed weathered weatherproof+ed weatherproofed weave+ed weaved web+ed webbed wed+ed wedded wedge+ed wedged wee+ed weed weed+ed weeded weekend+ed weekended weigh+ed weighed weight+ed weighted welcome+ed welcomed weld+ed welded well+ed welled welch+ed welched welter+ed weltered wench+ed wenched westernise+ed westernised wet+ed wetted whack+ed whacked whale+ed whaled whang+ed whanged wheedle+ed wheedled wheel+ed wheeled wheeze+ed wheezed whelp+ed whelped whet+ed whetted whiff+ed whiffed whimper+ed whimpered whine+ed whined whinny+ed whinnied whip+ed whipped whirl+ed whirled whir+ed whirred whisk+ed whisked whisper+ed whispered whistle+ed whistled whiten+ed whitened whitewash+ed whitewashed whittle+ed whittled whiz+ed whizzed whoop+ed whooped whop+ed whopped widen+ed widened wield+ed wielded wig+ed wigged wiggle+ed wiggled will+ed willed wilt+ed wilted wince+ed winced winch+ed winched wind+ed winded wind+ed winded wing+ed winged wink+ed winked winnow+ed winnowed winter+ed wintered wipe+ed wiped wire+ed wired wiretap+ed wiretapped wisecrack+ed wisecracked wish+ed wished wither+ed withered witness+ed witnessed wizen+ed wizened wobble+ed wobbled wolf+ed wolfed womanise+ed womanised wonder+ed wondered woo+ed wooed woolgather+ed woolgathered word+ed worded work+ed worked worm+ed wormed worry+ed worried worsen+ed worsened worship+ed worshiped worst+ed worsted wound+ed wounded wrangle+ed wrangled wrap+ed wrapped wreak+ed wreaked wreathe+ed wreathed wreck+ed wrecked wrench+ed wrenched wrest+ed wrested wrestle+ed wrestled wriggle+ed wriggled wrinkle+ed wrinkled writhe+ed writhed wrong+ed wronged Xerox+ed Xeroxed yacht+ed yachted yak+ed yakked yammer+ed yammered yank+ed yanked yap+ed yapped yarn+ed yarned yaw+ed yawed yawn+ed yawned yearn+ed yearned yell+ed yelled yellow+ed yellowed yelp+ed yelped yen+ed yenned yield+ed yielded yodel+ed yodeled yoke+ed yoked yowl+ed yowled zap+ed zapped zigzag+ed zigzagged zip+ed zipped zone+ed zoned zoom+ed zoomed abandon+ing abandoning abash+ing abashing abase+ing abasing abate+ing abating abbreviate+ing abbreviating abdicate+ing abdicating abduct+ing abducting abet+ing abetting abhor+ing abhorring abide+ing abiding abjure+ing abjuring abnegate+ing abnegating abolish+ing abolishing abominate+ing abominating abort+ing aborting abound+ing abounding abrade+ing abrading abridge+ing abridging abrogate+ing abrogating abscond+ing absconding absent+ing absenting absolve+ing absolving absorb+ing absorbing abstain+ing abstaining abstract+ing abstracting abstract+ing abstracting abuse+ing abusing accede+ing acceding accelerate+ing accelerating accent+ing accenting accentuate+ing accentuating accept+ing accepting acclaim+ing acclaiming acclimate+ing acclimating acclimatise+ing acclimatising accommodate+ing accommodating accompany+ing accompanying accomplish+ing accomplishing accord+ing according accost+ing accosting account+ing accounting accredit+ing accrediting accrete+ing accreting accrue+ing accruing accumulate+ing accumulating accuse+ing accusing accustom+ing accustoming achieve+ing achieving ache+ing aching acidify+ing acidifying acidulate+ing acidulating acknowledge+ing acknowledging acquiesce+ing acquiescing acquire+ing acquiring acquit+ing acquitting act+ing acting activate+ing activating actuate+ing actuating adapt+ing adapting addict+ing addicting add+ing adding addle+ing addling address+ing addressing adduce+ing adducing adhere+ing adhering adjoin+ing adjoining adjourn+ing adjourning adjudge+ing adjudging adjudicate+ing adjudicating adjure+ing adjuring adjust+ing adjusting administer+ing administering admire+ing admiring admit+ing admitting admix+ing admixing admonish+ing admonishing adopt+ing adopting adore+ing adoring adorn+ing adorning adulate+ing adulating adulterate+ing adulterating adumbrate+ing adumbrating advance+ing advancing advantage+ing advantaging adventure+ing adventuring advertise+ing advertising advise+ing advising advocate+ing advocating aerate+ing aerating affect+ing affecting affiance+ing affiancing affiliate+ing affiliating affirm+ing affirming affix+ing affixing afflict+ing afflicting afford+ing affording afforest+ing afforesting affranchise+ing affranchising affront+ing affronting age+ing ageing agglomerate+ing agglomerating agglutinate+ing agglutinating aggrandise+ing aggrandising aggravate+ing aggravating aggregate+ing aggregating aggress+ing aggressing aggrieve+ing aggrieving agitate+ing agitating agonise+ing agonising agree+ing agreeing aid+ing aiding ail+ing ailing aim+ing aiming airdrop+ing airdropping air+ing airing airlift+ing airlifting alarm+ing alarming alert+ing alerting alienate+ing alienating alight+ing alighting align+ing aligning allay+ing allaying allege+ing alleging alleviate+ing alleviating alliterate+ing alliterating allocate+ing allocating allot+ing allotting allow+ing allowing alloy+ing alloying allure+ing alluring ally+ing allying altercate+ing altercating alter+ing altering alternate+ing alternating amalgamate+ing amalgamating amass+ing amassing amaze+ing amazing amble+ing ambling ambuscade+ing ambuscading ambush+ing ambushing ameliorate+ing ameliorating amend+ing amending americanise+ing americanising ammoniate+ing ammoniating amortise+ing amortising amplify+ing amplifying amputate+ing amputating amuse+ing amusing anaesthetise+ing anaesthetising analogise+ing analogising analyse+ing analysing anathematise+ing anathematising anchor+ing anchoring anger+ing angering anglicise+ing anglicising angle+ing angling animadvert+ing animadverting animate+ing animating anneal+ing annealing annex+ing annexing annihilate+ing annihilating annotate+ing annotating announce+ing announcing annoy+ing annoying annul+ing annulling annunciate+ing annunciating anoint+ing anointing answer+ing answering antagonise+ing antagonising antecede+ing anteceding antedate+ing antedating ante+ing anteing anthologise+ing anthologising anticipate+ing anticipating antiquate+ing antiquating ape+ing aping apologise+ing apologising apostatise+ing apostatising apostrophise+ing apostrophising appal+ing appalling apparel+ing appareling appeal+ing appealing appear+ing appearing appease+ing appeasing append+ing appending applaud+ing applauding applique+ing appliqueing apply+ing applying appoint+ing appointing apportion+ing apportioning appose+ing apposing appraise+ing appraising appreciate+ing appreciating apprehend+ing apprehending apprentice+ing apprenticing apprise+ing apprising approach+ing approaching approbate+ing approbating appropriate+ing appropriating approve+ing approving approximate+ing approximating aquaplane+ing aquaplaning arbitrate+ing arbitrating arch+ing arching arc+ing arcing argue+ing arguing arise+ing arising arm+ing arming arouse+ing arousing arraign+ing arraigning arrange+ing arranging array+ing arraying arrest+ing arresting arrive+ing arriving arrogate+ing arrogating article+ing articling articulate+ing articulating ascend+ing ascending ascertain+ing ascertaining ask+ing asking asperse+ing aspersing asphalt+ing asphalting asphyxiate+ing asphyxiating aspirate+ing aspirating aspire+ing aspiring assail+ing assailing assassinate+ing assassinating assault+ing assaulting assay+ing assaying assemble+ing assembling assent+ing assenting assert+ing asserting assess+ing assessing asseverate+ing asseverating assign+ing assigning assimilate+ing assimilating assist+ing assisting associate+ing associating assort+ing assorting assuage+ing assuaging assume+ing assuming assure+ing assuring asterisk+ing asterisking astonish+ing astonishing astound+ing astounding atomise+ing atomising atone+ing atoning atrophy+ing atrophying attach+ing attaching attack+ing attacking attain+ing attaining attempt+ing attempting attend+ing attending attenuate+ing attenuating attest+ing attesting attire+ing attiring attitudinise+ing attitudinising attorn+ing attorning attract+ing attracting auction+ing auctioning audit+ing auditing audition+ing auditioning augment+ing augmenting augur+ing auguring auscultate+ing auscultating authenticate+ing authenticating authorise+ing authorising autograph+ing autographing automate+ing automating avail+ing availing avenge+ing avenging average+ing averaging aver+ing averring avert+ing averting avoid+ing avoiding avouch+ing avouching avow+ing avowing await+ing awaiting awaken+ing awakening awake+ing awaking award+ing awarding awe+ing aweing ax+ing axing baa+ing baaing babble+ing babbling baby+ing babying backbite+ing backbiting backcomb+ing backcombing backdate+ing backdating backfire+ing backfiring back+ing backing backpedal+ing backpedaling backslide+ing backsliding backspace+ing backspacing backtrack+ing backtracking badger+ing badgering baffle+ing baffling bag+ing bagging bail+ing bailing bait+ing baiting bake+ing baking balance+ing balancing balk+ing balking ballast+ing ballasting balloon+ing ballooning ballot+ing balloting bamboozle+ing bamboozling bandage+ing bandaging band+ing banding bandy+ing bandying bang+ing banging banish+ing banishing bank+ing banking bankrupt+ing bankrupting ban+ing banning banquet+ing banqueting banter+ing bantering baptise+ing baptising barbarise+ing barbarising barbecue+ing barbecuing bargain+ing bargaining barge+ing barging bare+ing baring bark+ing barking bark+ing barking barnstorm+ing barnstorming barrack+ing barracking barrage+ing barraging barrel+ing barreling barricade+ing barricading bar+ing barring barter+ing bartering bash+ing bashing bask+ing basking bastardise+ing bastardising bastinado+ing bastinadoing baste+ing basting bath+ing bathing bathe+ing bathing bate+ing bating batter+ing battering bat+ing batting battle+ing battling bawl+ing bawling bay+ing baying bayonet+ing bayoneting beach+ing beaching bead+ing beading beam+ing beaming beard+ing bearding bear+ing bearing beatify+ing beatifying beat+ing beating beautify+ing beautifying beckon+ing beckoning become+ing becoming bedaub+ing bedaubing bed+ing bedding bedeck+ing bedecking bedevil+ing bedeviling bedew+ing bedewing beef+ing beefing beeswax+ing beeswaxing beetle+ing beetling befall+ing befalling befit+ing befitting befog+ing befogging befoul+ing befouling befriend+ing befriending befuddle+ing befuddling beget+ing begetting beggar+ing beggaring beg+ing begging begin+ing beginning begrime+ing begriming begrudge+ing begrudging beguile+ing beguiling behave+ing behaving behead+ing beheading behold+ing beholding behoove+ing behooving be+ing being bejewel+ing bejeweling belabor+ing belaboring belay+ing belaying belch+ing belching beleaguer+ing beleaguering believe+ing believing belittle+ing belittling bellow+ing bellowing belong+ing belonging belt+ing belting bemoan+ing bemoaning bemuse+ing bemusing bend+ing bending benefice+ing beneficing benefit+ing benefiting bequeath+ing bequeathing berate+ing berating bereave+ing bereaving berth+ing berthing beseech+ing beseeching beseem+ing beseeming beset+ing besetting besiege+ing besieging besmear+ing besmearing besmirch+ing besmirching bespeak+ing bespeaking best+ing besting bestir+ing bestirring bestow+ing bestowing bestrew+ing bestrewing bestride+ing bestriding betake+ing betaking bethink+ing bethinking betoken+ing betokening betray+ing betraying betroth+ing betrothing better+ing bettering bet+ing betting bevel+ing beveling bewail+ing bewailing bewilder+ing bewildering bewitch+ing bewitching bias+ing biasing bib+ing bibbing bicker+ing bickering bicycle+ing bicycling bid+ing bidding bid+ing bidding biff+ing biffing bifurcate+ing bifurcating bike+ing biking bilk+ing bilking billet+ing billeting bill+ing billing billow+ing billowing bind+ing binding birch+ing birching bisect+ing bisecting bitch+ing bitching bite+ing biting blabber+ing blabbering blab+ing blabbing blackball+ing blackballing blacken+ing blackening blackguard+ing blackguarding black+ing blacking blackleg+ing blacklegging blacklist+ing blacklisting blackmail+ing blackmailing blame+ing blaming blanch+ing blanching blandish+ing blandishing blanket+ing blanketing blare+ing blaring blaspheme+ing blaspheming blast+ing blasting blather+ing blathering blaze+ing blazing blaze+ing blazing blazon+ing blazoning bleach+ing bleaching bleat+ing bleating bleed+ing bleeding bleep+ing bleeping blemish+ing blemishing blench+ing blenching blend+ing blending bless+ing blessing blether+ing blethering blight+ing blighting blindfold+ing blindfolding blind+ing blinding blink+ing blinking blister+ing blistering blitz+ing blitzing bloat+ing bloating blockade+ing blockading block+ing blocking blood+ing blooding bloom+ing blooming blossom+ing blossoming blot+ing blotting blow+ing blowing blubber+ing blubbering bludgeon+ing bludgeoning bluff+ing bluffing blue+ing bluing blunder+ing blundering blunt+ing blunting blur+ing blurring blush+ing blushing bluster+ing blustering board+ing boarding boast+ing boasting boat+ing boating bob+ing bobbing bobsled+ing bobsledding bobsleigh+ing bobsleighing bode+ing boding bogey+ing bogeying boggle+ing boggling boil+ing boiling bolster+ing bolstering bolt+ing bolting bombard+ing bombarding bomb+ing bombing bond+ing bonding bone+ing boning boob+ing boobing boohoo+ing boohooing boo+ing booing book+ing booking boomerang+ing boomeranging boom+ing booming boost+ing boosting boot+ing booting bootleg+ing bootlegging booze+ing boozing bop+ing bopping border+ing bordering bore+ing boring borrow+ing borrowing boss+ing bossing botanise+ing botanising botch+ing botching bother+ing bothering bottle+ing bottling bounce+ing bouncing bound+ing bounding bowdlerise+ing bowdlerising bow+ing bowing bow+ing bowing bow+ing bowing bowl+ing bowling box+ing boxing box+ing boxing boycott+ing boycotting brace+ing bracing bracket+ing bracketing brag+ing bragging braid+ing braiding brain+ing braining brainwash+ing brainwashing braise+ing braising brake+ing braking branch+ing branching brand+ing branding brandish+ing brandishing brandy+ing brandying brave+ing braving brawl+ing brawling bray+ing braying braze+ing brazing breach+ing breaching breakfast+ing breakfasting break+ing breaking breast+ing breasting breathalyse+ing breathalysing breathe+ing breathing breed+ing breeding breeze+ing breezing brew+ing brewing bribe+ing bribing bridge+ing bridging bridle+ing bridling brief+ing briefing brighten+ing brightening brim+ing brimming bring+ing bringing bristle+ing bristling broach+ing broaching broadcast+ing broadcasting broaden+ing broadening brocade+ing brocading broil+ing broiling bronze+ing bronzing brood+ing brooding brook+ing brooking browbeat+ing browbeating brown+ing browning browse+ing browsing bruise+ing bruising brush+ing brushing brutalise+ing brutalising bubble+ing bubbling bucket+ing bucketing buck+ing bucking buckle+ing buckling bud+ing budding budget+ing budgeting budge+ing budging buffer+ing buffering buffet+ing buffeting buff+ing buffing bugger+ing buggering bug+ing bugging bugle+ing bugling build+ing building bulge+ing bulging bulldoze+ing bulldozing bull+ing bulling bullshit+ing bullshitting bully+ing bullying bumble+ing bumbling bum+ing bumming bump+ing bumping bunch+ing bunching bundle+ing bundling bung+ing bunging bungle+ing bungling bunker+ing bunkering bunk+ing bunking buoy+ing buoying burble+ing burbling burden+ing burdening burgeon+ing burgeoning burglarise+ing burglarising burgle+ing burgling burke+ing burking burlesque+ing burlesquing burn+ing burning burnish+ing burnishing burp+ing burping burr+ing burring burrow+ing burrowing burst+ing bursting burthen+ing burthening bury+ing burying bushwhack+ing bushwhacking bus+ing busing busk+ing busking bust+ing busting bustle+ing bustling busy+ing busying butcher+ing butchering butter+ing buttering butt+ing butting buttonhole+ing buttonholing button+ing buttoning buttress+ing buttressing buy+ing buying buzz+ing buzzing cable+ing cabling cache+ing caching cackle+ing cackling cadge+ing cadging cage+ing caging cajole+ing cajoling cake+ing caking calcify+ing calcifying calcine+ing calcining calculate+ing calculating calender+ing calendering calibrate+ing calibrating calk+ing calking calk+ing calking call+ing calling calm+ing calming calumniate+ing calumniating calve+ing calving camber+ing cambering camouflage+ing camouflaging campaign+ing campaigning camphorate+ing camphorating camp+ing camping canalise+ing canalising cancel+ing canceling candy+ing candying cane+ing caning canker+ing cankering cannibalise+ing cannibalising can+ing canning cannon+ing cannoning canoe+ing canoeing canonise+ing canonising canoodle+ing canoodling canter+ing cantering cant+ing canting canton+ing cantoning canvas+ing canvasing caparison+ing caparisoning caper+ing capering capitalise+ing capitalising capitulate+ing capitulating cap+ing capping capsise+ing capsising captain+ing captaining captivate+ing captivating capture+ing capturing caravan+ing caravanning carbonate+ing carbonating carbonise+ing carbonising carburet+ing carbureting card+ing carding careen+ing careening career+ing careering caress+ing caressing caricature+ing caricaturing care+ing caring carol+ing caroling carouse+ing carousing carpet+ing carpeting carp+ing carping carry+ing carrying cart+ing carting cartoon+ing cartooning cartwheel+ing cartwheeling carve+ing carving cascade+ing cascading cashier+ing cashiering cash+ing cashing case+ing casing castigate+ing castigating cast+ing casting castle+ing castling castrate+ing castrating catalog+ing cataloging catapult+ing catapulting catcall+ing catcalling catch+ing catching catechise+ing catechising categorise+ing categorising cater+ing catering caterwaul+ing caterwauling caucus+ing caucusing cause+ing causing cauterise+ing cauterising caution+ing cautioning cavil+ing caviling cavort+ing cavorting caw+ing cawing cease+ing ceasing cede+ing ceding celebrate+ing celebrating cement+ing cementing cense+ing censing censor+ing censoring censure+ing censuring centralise+ing centralising center+ing centering cerebrate+ing cerebrating certificate+ing certificating certify+ing certifying chaff+ing chaffing chafe+ing chafing chagrin+ing chagrining chain+ing chaining chair+ing chairing chalk+ing chalking challenge+ing challenging champ+ing champing champion+ing championing chance+ing chancing change+ing changing channel+ing channeling chant+ing chanting chaperon+ing chaperoning chap+ing chapping characterise+ing characterising charge+ing charging charm+ing charming char+ing charring char+ing charring charter+ing chartering chart+ing charting chase+ing chasing chasten+ing chastening chastise+ing chastising chatter+ing chattering chat+ing chatting chauffeur+ing chauffeuring chaw+ing chawing cheapen+ing cheapening cheat+ing cheating check+ing checking checkmate+ing checkmating cheek+ing cheeking cheep+ing cheeping cheer+ing cheering checker+ing checkering cherish+ing cherishing chew+ing chewing chicane+ing chicaning chide+ing chiding chill+ing chilling chime+ing chiming chink+ing chinking chip+ing chipping chirp+ing chirping chirrup+ing chirruping chisel+ing chiseling chevvy+ing chevvying chlorinate+ing chlorinating chloroform+ing chloroforming chock+ing chocking choke+ing choking chomp+ing chomping choose+ing choosing chop+ing chopping chortle+ing chortling chorus+ing chorusing christen+ing christening chronicle+ing chronicling chuck+ing chucking chuckle+ing chuckling chug+ing chugging chum+ing chumming church+ing churching churn+ing churning cinch+ing cinching cipher+ing ciphering circle+ing circling circularise+ing circularising circulate+ing circulating circumcise+ing circumcising circumnavigate+ing circumnavigating circumscribe+ing circumscribing circumvent+ing circumventing cite+ing citing civilise+ing civilising clack+ing clacking claim+ing claiming clamber+ing clambering clam+ing clamming clamor+ing clamoring clamp+ing clamping clang+ing clanging clank+ing clanking clap+ing clapping clarify+ing clarifying clash+ing clashing clasp+ing clasping classify+ing classifying class+ing classing clatter+ing clattering claw+ing clawing clean+ing cleaning cleanse+ing cleansing clear+ing clearing cleave+ing cleaving clench+ing clenching clerk+ing clerking clew+ing clewing click+ing clicking climax+ing climaxing climb+ing climbing clinch+ing clinching cling+ing clinging clink+ing clinking clip+ing clipping clip+ing clipping cloak+ing cloaking clobber+ing clobbering clock+ing clocking clog+ing clogging cloister+ing cloistering clop+ing clopping closet+ing closeting close+ing closing clothe+ing clothing clot+ing clotting cloud+ing clouding clout+ing clouting clown+ing clowning cloy+ing cloying club+ing clubbing cluck+ing clucking clump+ing clumping clunk+ing clunking cluster+ing clustering clutch+ing clutching clutter+ing cluttering coach+ing coaching coagulate+ing coagulating coalesce+ing coalescing coal+ing coaling coarsen+ing coarsening coast+ing coasting coat+ing coating coax+ing coaxing cobble+ing cobbling cobble+ing cobbling cock+ing cocking cocoon+ing cocooning cod+ing codding coddle+ing coddling codify+ing codifying code+ing coding coerce+ing coercing coexist+ing coexisting cogitate+ing cogitating cognise+ing cognising cohabit+ing cohabiting cohere+ing cohering coil+ing coiling coincide+ing coinciding coin+ing coining coke+ing coking collaborate+ing collaborating collapse+ing collapsing collar+ing collaring collate+ing collating collect+ing collecting collectivise+ing collectivising collide+ing colliding collocate+ing collocating collude+ing colluding colonise+ing colonising color+ing coloring combat+ing combating comb+ing combing combine+ing combining combust+ing combusting comfort+ing comforting come+ing coming commandeer+ing commandeering command+ing commanding commemorate+ing commemorating commence+ing commencing commend+ing commending commentate+ing commentating comment+ing commenting commercialise+ing commercialising commingle+ing commingling commission+ing commissioning commit+ing committing communicate+ing communicating commune+ing communing commutate+ing commutating commute+ing commuting compact+ing compacting compare+ing comparing compartmentalise+ing compartmentalising compass+ing compassing compel+ing compelling compensate+ing compensating compere+ing compering compete+ing competing compile+ing compiling complain+ing complaining complement+ing complementing complete+ing completing complicate+ing complicating compliment+ing complimenting comply+ing complying comport+ing comporting compose+ing composing compost+ing composting compound+ing compounding comprehend+ing comprehending compress+ing compressing comprise+ing comprising compromise+ing compromising computerise+ing computerising compute+ing computing concatenate+ing concatenating conceal+ing concealing concede+ing conceding conceive+ing conceiving concentrate+ing concentrating conceptualise+ing conceptualising concern+ing concerning concertina+ing concertinaing concert+ing concerting conciliate+ing conciliating conclude+ing concluding concoct+ing concocting concrete+ing concreting concur+ing concurring concuss+ing concussing condemn+ing condemning condense+ing condensing condescend+ing condescending condition+ing conditioning condone+ing condoning conduct+ing conducting confab+ing confabbing confabulate+ing confabulating confederate+ing confederating confer+ing conferring confess+ing confessing confide+ing confiding confine+ing confining confirm+ing confirming confiscate+ing confiscating conflate+ing conflating conflict+ing conflicting conform+ing conforming confound+ing confounding confront+ing confronting confuse+ing confusing confute+ing confuting congeal+ing congealing congest+ing congesting conglomerate+ing conglomerating congratulate+ing congratulating congregate+ing congregating conjecture+ing conjecturing conjoin+ing conjoining conjugate+ing conjugating conjure+ing conjuring conjure+ing conjuring conk+ing conking connect+ing connecting con+ing conning con+ing conning connive+ing conniving connote+ing connoting conquer+ing conquering conscript+ing conscripting consecrate+ing consecrating consent+ing consenting conserve+ing conserving consider+ing considering consign+ing consigning consolidate+ing consolidating console+ing consoling conspire+ing conspiring constellate+ing constellating consternate+ing consternating constipate+ing constipating constitute+ing constituting constitutionalise+ing constitutionalising constrain+ing constraining constrict+ing constricting construct+ing constructing construe+ing construing consubstantiate+ing consubstantiating consult+ing consulting consume+ing consuming consummate+ing consummating contact+ing contacting containerise+ing containerising contain+ing containing contaminate+ing contaminating contemn+ing contemning contemplate+ing contemplating contend+ing contending content+ing contenting contest+ing contesting continue+ing continuing contort+ing contorting contour+ing contouring contract+ing contracting contradict+ing contradicting contradistinguish+ing contradistinguishing contraindicate+ing contraindicating contrast+ing contrasting contravene+ing contravening contribute+ing contributing contrive+ing contriving control+ing controlling controvert+ing controverting contuse+ing contusing convalesce+ing convalescing convene+ing convening converge+ing converging converse+ing conversing convert+ing converting convey+ing conveying convict+ing convicting convince+ing convincing convoke+ing convoking convolute+ing convoluting convolve+ing convolving convoy+ing convoying convulse+ing convulsing coo+ing cooing cook+ing cooking cool+ing cooling cope+ing coping copper+ing coppering cop+ing copping copulate+ing copulating copy+ing copying copyright+ing copyrighting cord+ing cording core+ing coring cork+ing corking corner+ing cornering corn+ing corning corral+ing corralling correct+ing correcting corelate+ing corelating correspond+ing corresponding corroborate+ing corroborating corrode+ing corroding corrugate+ing corrugating corrupt+ing corrupting coruscate+ing coruscating cosh+ing coshing cosset+ing cosseting cost+ing costing couch+ing couching cough+ing coughing counsel+ing counseling countenance+ing countenancing counteract+ing counteracting counterbalance+ing counterbalancing counterfeit+ing counterfeiting counter+ing countering countermand+ing countermanding countermarch+ing countermarching countermine+ing countermining counterplot+ing counterplotting counterpoise+ing counterpoising countersign+ing countersigning countersink+ing countersinking countervail+ing countervailing count+ing counting couple+ing coupling course+ing coursing court+ing courting covenant+ing covenanting cover+ing covering covet+ing coveting cower+ing cowering cow+ing cowing cowl+ing cowling cox+ing coxing coxswain+ing coxswaining crab+ing crabbing crack+ing cracking crackle+ing crackling cradle+ing cradling craft+ing crafting cram+ing cramming cramp+ing cramping crane+ing craning crank+ing cranking crap+ing crapping crash+ing crashing crate+ing crating crave+ing craving crawl+ing crawling crayon+ing crayoning craze+ing crazing creak+ing creaking cream+ing creaming crease+ing creasing create+ing creating credit+ing crediting creep+ing creeping cremate+ing cremating crenelate+ing crenelating creosote+ing creosoting crepitate+ing crepitating crest+ing cresting crew+ing crewing crib+ing cribbing crick+ing cricking crime+ing criming crimp+ing crimping crimson+ing crimsoning cringe+ing cringing crinkle+ing crinkling cripple+ing crippling crisp+ing crisping crisscross+ing crisscrossing criticise+ing criticising croak+ing croaking crochet+ing crocheting crock+ing crocking crook+ing crooking croon+ing crooning crop+ing cropping crossbreed+ing crossbreeding cross+ing crossing crouch+ing crouching crowd+ing crowding crow+ing crowing crown+ing crowning crucify+ing crucifying cruise+ing cruising crumble+ing crumbling crumple+ing crumpling crunch+ing crunching crusade+ing crusading crush+ing crushing cry+ing crying crystallise+ing crystallising cube+ing cubing cuckold+ing cuckolding cuddle+ing cuddling cudgel+ing cudgeling cuff+ing cuffing cull+ing culling cultivate+ing cultivating cumber+ing cumbering cup+ing cupping curb+ing curbing curdle+ing curdling curet+ing curetting cure+ing curing curl+ing curling curry+ing currying curry+ing currying curse+ing cursing curtail+ing curtailing curtain+ing curtaining curtsey+ing curtseying curve+ing curving cushion+ing cushioning cuss+ing cussing cut+ing cutting cycle+ing cycling cyclostyle+ing cyclostyling dab+ing dabbing dabble+ing dabbling dally+ing dallying damage+ing damaging damascene+ing damascening dam+ing damming damn+ing damning dampen+ing dampening damp+ing damping dance+ing dancing dandify+ing dandifying dandle+ing dandling dangle+ing dangling dapple+ing dappling dare+ing daring darken+ing darkening darn+ing darning dart+ing darting dash+ing dashing date+ing dating daub+ing daubing daunt+ing daunting dawdle+ing dawdling dawn+ing dawning daze+ing dazing dazzle+ing dazzling deaden+ing deadening deafen+ing deafening deal+ing dealing debag+ing debagging debark+ing debarking debase+ing debasing debate+ing debating debauch+ing debauching debilitate+ing debilitating debit+ing debiting debone+ing deboning debouch+ing debouching debrief+ing debriefing debug+ing debugging debunk+ing debunking debut+ing debuting decamp+ing decamping decant+ing decanting decapitate+ing decapitating decarbonise+ing decarbonising decay+ing decaying decease+ing deceasing deceive+ing deceiving decelerate+ing decelerating decentralise+ing decentralising decide+ing deciding decimalise+ing decimalising decimate+ing decimating decipher+ing deciphering deck+ing decking declaim+ing declaiming declare+ing declaring declassify+ing declassifying decline+ing declining declutch+ing declutching decode+ing decoding decoke+ing decoking decolonise+ing decolonising decompose+ing decomposing decompress+ing decompressing decontaminate+ing decontaminating decontrol+ing decontrolling decorate+ing decorating decoy+ing decoying decrease+ing decreasing decree+ing decreeing decry+ing decrying dedicate+ing dedicating deduce+ing deducing deduct+ing deducting deem+ing deeming deepen+ing deepening deface+ing defacing defalcate+ing defalcating defame+ing defaming default+ing defaulting defeat+ing defeating defecate+ing defecating defect+ing defecting defend+ing defending defer+ing deferring defile+ing defiling define+ing defining deflate+ing deflating deflect+ing deflecting deflower+ing deflowering defoliate+ing defoliating deforest+ing deforesting deform+ing deforming defraud+ing defrauding defray+ing defraying defrock+ing defrocking defrost+ing defrosting defuse+ing defusing defy+ing defying degauss+ing degaussing degenerate+ing degenerating degrade+ing degrading dehumanise+ing dehumanising dehydrate+ing dehydrating deify+ing deifying deign+ing deigning deject+ing dejecting delay+ing delaying delegate+ing delegating delete+ing deleting deliberate+ing deliberating delight+ing delighting delimitate+ing delimitating delimit+ing delimiting delineate+ing delineating deliquesce+ing deliquescing deliver+ing delivering delouse+ing delousing delude+ing deluding deluge+ing deluging delve+ing delving demagnetise+ing demagnetising demand+ing demanding demarcate+ing demarcating demean+ing demeaning dement+ing dementing demilitarise+ing demilitarising demist+ing demisting demob+ing demobbing demobilise+ing demobilising democratise+ing democratising demolish+ing demolishing demonetise+ing demonetising demonstrate+ing demonstrating demoralise+ing demoralising demote+ing demoting demur+ing demurring demystify+ing demystifying denationalise+ing denationalising denigrate+ing denigrating denominate+ing denominating denote+ing denoting denounce+ing denouncing dent+ing denting denude+ing denuding denunciate+ing denunciating deny+ing denying deodorise+ing deodorising depart+ing departing depict+ing depicting deplane+ing deplaning deplete+ing depleting deplore+ing deploring deploy+ing deploying depopulate+ing depopulating deport+ing deporting depose+ing deposing deposit+ing depositing deprave+ing depraving deprecate+ing deprecating depreciate+ing depreciating depredate+ing depredating depress+ing depressing depute+ing deputing deputise+ing deputising derail+ing derailing derange+ing deranging derate+ing derating derequisition+ing derequisitioning derestrict+ing derestricting deride+ing deriding derogate+ing derogating desalinate+ing desalinating desalinise+ing desalinising desalt+ing desalting descale+ing descaling descend+ing descending describe+ing describing descry+ing descrying desecrate+ing desecrating desegregate+ing desegregating desensitise+ing desensitising desert+ing deserting deserve+ing deserving desiccate+ing desiccating designate+ing designating design+ing designing desire+ing desiring desist+ing desisting desolate+ing desolating despair+ing despairing despise+ing despising despoil+ing despoiling despond+ing desponding destine+ing destining destroy+ing destroying destruct+ing destructing detach+ing detaching detail+ing detailing detain+ing detaining detect+ing detecting deteriorate+ing deteriorating determine+ing determining deter+ing deterring detest+ing detesting dethrone+ing dethroning detonate+ing detonating detour+ing detouring detrain+ing detraining detribalise+ing detribalising devaluate+ing devaluating devalue+ing devaluing devastate+ing devastating develop+ing developing deviate+ing deviating devil+ing deviling devise+ing devising devitalise+ing devitalising devour+ing devouring diagnose+ing diagnosing dial+ing dialing dib+ing dibbing dibble+ing dibbling dice+ing dicing dicker+ing dickering dictate+ing dictating diddle+ing diddling diet+ing dieting differentiate+ing differentiating differ+ing differing diffract+ing diffracting diffuse+ing diffusing digest+ing digesting dig+ing digging dignify+ing dignifying digress+ing digressing dike+ing diking dilapidate+ing dilapidating dilate+ing dilating dilute+ing diluting diminish+ing diminishing dim+ing dimming dimple+ing dimpling dine+ing dining din+ing dinning dip+ing dipping direct+ing directing dirty+ing dirtying disable+ing disabling disabuse+ing disabusing disaffect+ing disaffecting disaffiliate+ing disaffiliating disafforest+ing disafforesting disagree+ing disagreeing disallow+ing disallowing disappear+ing disappearing disappoint+ing disappointing disapprove+ing disapproving disarm+ing disarming disarrange+ing disarranging disarray+ing disarraying disassociate+ing disassociating disavow+ing disavowing disband+ing disbanding disbar+ing disbarring disbelieve+ing disbelieving disbud+ing disbudding disburden+ing disburdening disburse+ing disbursing discard+ing discarding discern+ing discerning discharge+ing discharging discipline+ing disciplining disclaim+ing disclaiming disclose+ing disclosing discolor+ing discoloring discomfit+ing discomfiting discommode+ing discommoding discompose+ing discomposing disconcert+ing disconcerting disconnect+ing disconnecting discontent+ing discontenting discontinue+ing discontinuing discountenance+ing discountenancing discount+ing discounting discourage+ing discouraging discover+ing discovering discredit+ing discrediting discriminate+ing discriminating discuss+ing discussing disdain+ing disdaining disembark+ing disembarking disembody+ing disembodying disembowel+ing disemboweling disembroil+ing disembroiling disenchant+ing disenchanting disencumber+ing disencumbering disendow+ing disendowing disenfranchise+ing disenfranchising disengage+ing disengaging disentangle+ing disentangling disestablish+ing disestablishing disfavor+ing disfavoring disfigure+ing disfiguring disforest+ing disforesting disfranchise+ing disfranchising disfrock+ing disfrocking disgorge+ing disgorging disgrace+ing disgracing disgruntle+ing disgruntling disguise+ing disguising disgust+ing disgusting dishearten+ing disheartening dish+ing dishing dishonor+ing dishonoring dishorn+ing dishorning disillusion+ing disillusioning disincline+ing disinclining disinfect+ing disinfecting disinfest+ing disinfesting disinherit+ing disinheriting disintegrate+ing disintegrating disinter+ing disinterring disjoint+ing disjointing dislike+ing disliking dislocate+ing dislocating dislodge+ing dislodging dismantle+ing dismantling dismast+ing dismasting dismay+ing dismaying dismember+ing dismembering dismiss+ing dismissing dismount+ing dismounting disobey+ing disobeying disoblige+ing disobliging disorder+ing disordering disorganise+ing disorganising disorientate+ing disorientating disorient+ing disorienting disown+ing disowning disparage+ing disparaging despatch+ing despatching dispel+ing dispelling dispense+ing dispensing disperse+ing dispersing dispirit+ing dispiriting displace+ing displacing display+ing displaying displease+ing displeasing disport+ing disporting dispose+ing disposing dispossess+ing dispossessing disprove+ing disproving dispute+ing disputing disqualify+ing disqualifying disquiet+ing disquieting disregard+ing disregarding disrelish+ing disrelishing disremember+ing disremembering disrobe+ing disrobing disrupt+ing disrupting dissatisfy+ing dissatisfying dissect+ing dissecting dissemble+ing dissembling disseminate+ing disseminating dissent+ing dissenting dissever+ing dissevering dissimulate+ing dissimulating dissipate+ing dissipating dissociate+ing dissociating dissolve+ing dissolving dissuade+ing dissuading distance+ing distancing distemper+ing distempering distend+ing distending distil+ing distilling distinguish+ing distinguishing distort+ing distorting distract+ing distracting distrain+ing distraining distress+ing distressing distribute+ing distributing distrust+ing distrusting disturb+ing disturbing disunite+ing disuniting ditch+ing ditching dither+ing dithering divagate+ing divagating diverge+ing diverging diversify+ing diversifying divert+ing diverting divide+ing dividing dive+ing diving divine+ing divining divorce+ing divorcing divulge+ing divulging divvy+ing divvying dizzy+ing dizzying docket+ing docketing dock+ing docking dock+ing docking doctor+ing doctoring document+ing documenting dodder+ing doddering dodge+ing dodging doff+ing doffing dog+ing dogging dogmatise+ing dogmatising do+ing doing domesticate+ing domesticating domicile+ing domiciling dominate+ing dominating domineer+ing domineering donate+ing donating don+ing donning doodle+ing doodling doom+ing dooming dope+ing doping dose+ing dosing dot+ing dotting double+ing doubling doubt+ing doubting douse+ing dousing dovetail+ing dovetailing dower+ing dowering downgrade+ing downgrading down+ing downing dowse+ing dowsing doze+ing dozing draft+ing drafting drag+ing dragging draggle+ing draggling drain+ing draining dramatise+ing dramatising drape+ing draping drat+ing dratting draw+ing drawing drawl+ing drawling dread+ing dreading dream+ing dreaming dredge+ing dredging dredge+ing dredging drench+ing drenching dress+ing dressing dribble+ing dribbling drift+ing drifting drill+ing drilling drink+ing drinking drip+ing dripping drivel+ing driveling drive+ing driving drizzle+ing drizzling drone+ing droning drool+ing drooling droop+ing drooping dropkick+ing dropkicking drop+ing dropping drown+ing drowning drowse+ing drowsing drub+ing drubbing drudge+ing drudging drug+ing drugging drum+ing drumming dry+ing drying dub+ing dubbing dubbin+ing dubbining duck+ing ducking duel+ing dueling dull+ing dulling dumbfound+ing dumbfounding dump+ing dumping dunk+ing dunking dun+ing dunning dupe+ing duping duplicate+ing duplicating dust+ing dusting dwarf+ing dwarfing dwell+ing dwelling dwindle+ing dwindling dye+ing dyeing dynamite+ing dynamiting earmark+ing earmarking earn+ing earning earth+ing earthing ease+ing easing eat+ing eating eavesdrop+ing eavesdropping ebb+ing ebbing echo+ing echoing eclipse+ing eclipsing economise+ing economising eddy+ing eddying edge+ing edging edify+ing edifying edit+ing editing editorialise+ing editorialising educate+ing educating educe+ing educing efface+ing effacing effect+ing effecting effectuate+ing effectuating effervesce+ing effervescing eff+ing effing effloresce+ing efflorescing effuse+ing effusing egotrip+ing egotripping ejaculate+ing ejaculating eject+ing ejecting elaborate+ing elaborating elapse+ing elapsing elate+ing elating elbow+ing elbowing elect+ing electing electioneer+ing electioneering electrify+ing electrifying electrocute+ing electrocuting electroplate+ing electroplating elevate+ing elevating elicit+ing eliciting elide+ing eliding eliminate+ing eliminating elongate+ing elongating elope+ing eloping elucidate+ing elucidating elude+ing eluding emaciate+ing emaciating emancipate+ing emancipating emasculate+ing emasculating embalm+ing embalming embank+ing embanking embargo+ing embargoing embark+ing embarking embarrass+ing embarrassing embed+ing embedding embellish+ing embellishing embezzle+ing embezzling embitter+ing embittering emblazon+ing emblazoning embody+ing embodying embolden+ing emboldening emboss+ing embossing embrace+ing embracing embrocate+ing embrocating embroider+ing embroidering embroil+ing embroiling emcee+ing emceeing emend+ing emending emerge+ing emerging emigrate+ing emigrating emit+ing emitting emote+ing emoting empanel+ing empaneling emphasise+ing emphasising emplane+ing emplaning employ+ing employing empower+ing empowering empty+ing emptying emulate+ing emulating emulsify+ing emulsifying emulsion+ing emulsioning enable+ing enabling enact+ing enacting enamel+ing enameling enamor+ing enamoring encamp+ing encamping encapsulate+ing encapsulating encase+ing encasing enchain+ing enchaining enchant+ing enchanting encipher+ing enciphering encircle+ing encircling enclose+ing enclosing encode+ing encoding encompass+ing encompassing encore+ing encoring encounter+ing encountering encourage+ing encouraging encroach+ing encroaching encrust+ing encrusting encumber+ing encumbering endanger+ing endangering endeavor+ing endeavoring end+ing ending endorse+ing endorsing endow+ing endowing endue+ing enduing endure+ing enduring energise+ing energising enervate+ing enervating enfeeble+ing enfeebling enfilade+ing enfilading enfold+ing enfolding enforce+ing enforcing enfranchise+ing enfranchising engage+ing engaging engender+ing engendering engineer+ing engineering engraft+ing engrafting engrave+ing engraving engross+ing engrossing engulf+ing engulfing enhance+ing enhancing enjoin+ing enjoining enjoy+ing enjoying enkindle+ing enkindling enlarge+ing enlarging enlighten+ing enlightening enlist+ing enlisting enliven+ing enlivening enmesh+ing enmeshing ennoble+ing ennobling enounce+ing enouncing enplane+ing enplaning enrage+ing enraging enrapture+ing enrapturing enrich+ing enriching enrol+ing enroling ensanguine+ing ensanguining ensconce+ing ensconcing enshrine+ing enshrining enshroud+ing enshrouding ensile+ing ensiling enslave+ing enslaving ensnare+ing ensnaring ensue+ing ensuing ensure+ing ensuring entail+ing entailing entangle+ing entangling enter+ing entering entertain+ing entertaining enthral+ing enthralling enthrone+ing enthroning enthuse+ing enthusing entice+ing enticing entitle+ing entitling entomb+ing entombing entrain+ing entraining entrance+ing entrancing entrap+ing entrapping entreat+ing entreating entrench+ing entrenching entrust+ing entrusting entwine+ing entwining enumerate+ing enumerating enunciate+ing enunciating envelop+ing enveloping envenom+ing envenoming environ+ing environing envisage+ing envisaging envision+ing envisioning envy+ing envying enwrap+ing enwrapping epitomise+ing epitomising equalise+ing equalising equal+ing equaling equate+ing equating equip+ing equipping equivocate+ing equivocating eradicate+ing eradicating erase+ing erasing erect+ing erecting erode+ing eroding err+ing erring eructate+ing eructating erupt+ing erupting escalate+ing escalating escape+ing escaping escarp+ing escarping eschew+ing eschewing escort+ing escorting espouse+ing espousing espy+ing espying essay+ing essaying establish+ing establishing esteem+ing esteeming estimate+ing estimating estrange+ing estranging etch+ing etching etiolate+ing etiolating eulogise+ing eulogising evacuate+ing evacuating evade+ing evading evaluate+ing evaluating evanesce+ing evanescing evangelise+ing evangelising evaporate+ing evaporating even+ing evening evict+ing evicting evidence+ing evidencing evince+ing evincing eviscerate+ing eviscerating evoke+ing evoking evolve+ing evolving exacerbate+ing exacerbating exact+ing exacting exaggerate+ing exaggerating exalt+ing exalting examine+ing examining exasperate+ing exasperating excavate+ing excavating exceed+ing exceeding excel+ing excelling except+ing excepting exchange+ing exchanging excise+ing excising excite+ing exciting exclaim+ing exclaiming exclude+ing excluding excogitate+ing excogitating excommunicate+ing excommunicating excoriate+ing excoriating excrete+ing excreting excruciate+ing excruciating exculpate+ing exculpating excuse+ing excusing execrate+ing execrating execute+ing executing exemplify+ing exemplifying exempt+ing exempting exercise+ing exercising exert+ing exerting exhale+ing exhaling exhaust+ing exhausting exhibit+ing exhibiting exhilarate+ing exhilarating exhort+ing exhorting exhume+ing exhuming exile+ing exiling exist+ing existing exit+ing exiting exonerate+ing exonerating exorcise+ing exorcising expand+ing expanding expatiate+ing expatiating expatriate+ing expatriating expect+ing expecting expectorate+ing expectorating expedite+ing expediting expel+ing expelling expend+ing expending experience+ing experiencing experiment+ing experimenting expiate+ing expiating expire+ing expiring explain+ing explaining explicate+ing explicating explode+ing exploding exploit+ing exploiting explore+ing exploring export+ing exporting expose+ing exposing expostulate+ing expostulating expound+ing expounding express+ing expressing expropriate+ing expropriating expunge+ing expunging expurgate+ing expurgating extemporise+ing extemporising extend+ing extending extenuate+ing extenuating exteriorise+ing exteriorising exterminate+ing exterminating externalise+ing externalising extinguish+ing extinguishing extirpate+ing extirpating extol+ing extolling extract+ing extracting extradite+ing extraditing extrapolate+ing extrapolating extricate+ing extricating extrude+ing extruding exude+ing exuding exult+ing exulting eye+ing eyeing fabricate+ing fabricating facilitate+ing facilitating face+ing facing factor+ing factoring factorise+ing factorising fade+ing fading fag+ing fagging fail+ing failing faint+ing fainting fake+ing faking fall+ing falling falsify+ing falsifying falter+ing faltering familiarise+ing familiarising famish+ing famishing fancy+ing fancying fan+ing fanning fare+ing faring farm+ing farming farrow+ing farrowing fart+ing farting fascinate+ing fascinating fashion+ing fashioning fasten+ing fastening fast+ing fasting father+ing fathering fathom+ing fathoming fatigue+ing fatiguing fate+ing fating fatten+ing fattening fat+ing fatting fault+ing faulting favor+ing favoring fawn+ing fawning faze+ing fazing fear+ing fearing feast+ing feasting feather+ing feathering feature+ing featuring federate+ing federating feed+ing feeding fee+ing feeing feel+ing feeling feign+ing feigning feint+ing feinting felicitate+ing felicitating fell+ing felling fence+ing fencing ferment+ing fermenting ferret+ing ferreting ferry+ing ferrying fertilise+ing fertilising fester+ing festering festoon+ing festooning fetch+ing fetching fete+ing feting fetter+ing fettering feud+ing feuding fib+ing fibbing fictionalise+ing fictionalising fiddle+ing fiddling fidget+ing fidgeting field+ing fielding fight+ing fighting figure+ing figuring filch+ing filching filibuster+ing filibustering file+ing filing fillet+ing filleting fill+ing filling film+ing filming filter+ing filtering filtrate+ing filtrating finalise+ing finalising finance+ing financing find+ing finding finger+ing fingering fingerprint+ing fingerprinting fine+ing fining finish+ing finishing fireproof+ing fireproofing fire+ing firing firm+ing firming fish+ing fishing fit+ing fitting fixate+ing fixating fix+ing fixing fizz+ing fizzing fizzle+ing fizzling flabbergast+ing flabbergasting flagellate+ing flagellating flag+ing flagging flail+ing flailing flake+ing flaking flame+ing flaming flank+ing flanking flannel+ing flanneling flap+ing flapping flare+ing flaring flash+ing flashing flatten+ing flattening flatter+ing flattering flaunt+ing flaunting flavor+ing flavoring flaw+ing flawing flay+ing flaying fleck+ing flecking fledge+ing fledging fleece+ing fleecing flee+ing fleeing fleet+ing fleeting flex+ing flexing flicker+ing flickering flick+ing flicking flight+ing flighting flinch+ing flinching fling+ing flinging flip+ing flipping flirt+ing flirting flit+ing flitting float+ing floating flock+ing flocking flog+ing flogging flood+ing flooding floodlight+ing floodlighting floor+ing flooring flop+ing flopping flounce+ing flouncing flounce+ing flouncing flounder+ing floundering flour+ing flouring flourish+ing flourishing flout+ing flouting flower+ing flowering flow+ing flowing fluctuate+ing fluctuating fluff+ing fluffing flummox+ing flummoxing flunk+ing flunking fluoresce+ing fluorescing fluoridate+ing fluoridating fluoridise+ing fluoridising flurry+ing flurrying flush+ing flushing fluster+ing flustering flute+ing fluting flutter+ing fluttering flyblow+ing flyblowing fly+ing flying foal+ing foaling foam+ing foaming focus+ing focusing fog+ing fogging foil+ing foiling fold+ing folding foliate+ing foliating follow+ing following foment+ing fomenting fondle+ing fondling fool+ing fooling foot+ing footing footle+ing footling footnote+ing footnoting forage+ing foraging foray+ing foraying forbear+ing forbearing forbid+ing forbidding force+ing forcing ford+ing fording forearm+ing forearming forebode+ing foreboding forecast+ing forecasting foreclose+ing foreclosing foredoom+ing foredooming foreknow+ing foreknowing foreordain+ing foreordaining foresee+ing foreseeing foreshadow+ing foreshadowing foreshorten+ing foreshortening forestall+ing forestalling foretell+ing foretelling forewarn+ing forewarning forfeit+ing forfeiting foregather+ing foregathering forget+ing forgetting forge+ing forging forgive+ing forgiving forego+ing foregoing fork+ing forking formalise+ing formalising form+ing forming formulate+ing formulating fornicate+ing fornicating forsake+ing forsaking foreswear+ing foreswearing fortify+ing fortifying forward+ing forwarding fossilise+ing fossilising foster+ing fostering foul+ing fouling founder+ing foundering found+ing founding fowl+ing fowling foxhunt+ing foxhunting fox+ing foxing foxtrot+ing foxtrotting fracture+ing fracturing fragment+ing fragmenting frame+ing framing frank+ing franking fraternise+ing fraternising fray+ing fraying freak+ing freaking freckle+ing freckling free+ing freeing freelance+ing freelancing freeload+ing freeloading freeze+ing freezing freight+ing freighting frequent+ing frequenting fresco+ing frescoing freshen+ing freshening fret+ing fretting fricassee+ing fricasseeing frighten+ing frightening fright+ing frighting fringe+ing fringing frisk+ing frisking frivol+ing frivoling frizz+ing frizzing frizzle+ing frizzling frogmarch+ing frogmarching front+ing fronting frost+ing frosting froth+ing frothing frown+ing frowning frowst+ing frowsting fructify+ing fructifying fruit+ing fruiting frustrate+ing frustrating fry+ing frying fuck+ing fucking fuddle+ing fuddling fudge+ing fudging fuel+ing fueling fulfil+ing fulfilling full+ing fulling fulminate+ing fulminating fumble+ing fumbling fumigate+ing fumigating fume+ing fuming function+ing functioning fund+ing funding funk+ing funking funnel+ing funneling furbish+ing furbishing furl+ing furling furnish+ing furnishing fur+ing furring furrow+ing furrowing further+ing furthering fuse+ing fusing fuss+ing fussing gabble+ing gabbling gaff+ing gaffing gag+ing gagging gage+ing gaging gain+ing gaining gainsay+ing gainsaying gall+ing galling galivant+ing galivanting gallop+ing galloping galumph+ing galumphing galvanise+ing galvanising gamble+ing gambling gambol+ing gamboling game+ing gaming gangrene+ing gangrening gape+ing gaping garage+ing garaging garb+ing garbing garble+ing garbling garden+ing gardening gargle+ing gargling garland+ing garlanding garner+ing garnering garnish+ing garnishing garrison+ing garrisoning garotte+ing garotting gash+ing gashing gasify+ing gasifying gasp+ing gasping gas+ing gassing gatecrash+ing gatecrashing gather+ing gathering gate+ing gating gage+ing gaging gawk+ing gawking gawp+ing gawping gazette+ing gazetting gaze+ing gazing gazump+ing gazumping gear+ing gearing geld+ing gelding gel+ing gelling generalise+ing generalising generate+ing generating genuflect+ing genuflecting germinate+ing germinating gerrymander+ing gerrymandering gesticulate+ing gesticulating gesture+ing gesturing get+ing getting ghost+ing ghosting gibber+ing gibbering gibbet+ing gibbeting gibe+ing gibing gift+ing gifting giggle+ing giggling gild+ing gilding gin+ing ginning gird+ing girding girdle+ing girdling give+ing giving gladden+ing gladdening glamorise+ing glamorising glance+ing glancing glare+ing glaring glaze+ing glazing gleam+ing gleaming glean+ing gleaning glide+ing gliding glimmer+ing glimmering glimpse+ing glimpsing glint+ing glinting glissade+ing glissading glisten+ing glistening glister+ing glistering glitter+ing glittering gloat+ing gloating glorify+ing glorifying gloss+ing glossing glower+ing glowering glow+ing glowing glue+ing glueing glut+ing glutting gnash+ing gnashing gnaw+ing gnawing goad+ing goading gobble+ing gobbling goggle+ing goggling go+ing going golf+ing golfing gong+ing gonging goof+ing goofing goose+ing goosing gorge+ing gorging gore+ing goring gormandise+ing gormandising gossip+ing gossiping gouge+ing gouging govern+ing governing gown+ing gowning grab+ing grabbing grace+ing gracing grade+ing grading graduate+ing graduating graft+ing grafting grant+ing granting granulate+ing granulating graph+ing graphing grapple+ing grappling grasp+ing grasping grass+ing grassing gratify+ing gratifying grate+ing grating gravel+ing graveling graze+ing grazing grease+ing greasing greet+ing greeting gray+ing graying grieve+ing grieving grill+ing grilling grimace+ing grimacing grime+ing griming grind+ing grinding grin+ing grinning gripe+ing griping grip+ing gripping grizzle+ing grizzling groan+ing groaning groin+ing groining groom+ing grooming groove+ing grooving grope+ing groping gross+ing grossing grouch+ing grouching ground+ing grounding group+ing grouping grouse+ing grousing grovel+ing groveling grow+ing growing growl+ing growling grub+ing grubbing grudge+ing grudging grumble+ing grumbling grunt+ing grunting guarantee+ing guaranteeing guard+ing guarding guess+ing guessing guest+ing guesting guffaw+ing guffawing guide+ing guiding guillotine+ing guillotining gull+ing gulling gulp+ing gulping gum+ing gumming gurgle+ing gurgling gush+ing gushing gutter+ing guttering gut+ing gutting guy+ing guying guzzle+ing guzzling gybe+ing gybing gyp+ing gypping gyrate+ing gyrating habilitate+ing habilitating habit+ing habiting habituate+ing habituating hack+ing hacking haggle+ing haggling hail+ing hailing hail+ing hailing hallmark+ing hallmarking halloo+ing hallooing hallow+ing hallowing hallucinate+ing hallucinating halt+ing halting halve+ing halving hammer+ing hammering ham+ing hamming hamper+ing hampering hamstring+ing hamstringing handcuff+ing handcuffing handicap+ing handicapping hand+ing handing handle+ing handling handpick+ing handpicking hang+ing hanging hang+ing hanging happen+ing happening harangue+ing haranguing harass+ing harassing harbor+ing harboring harden+ing hardening hair+ing hairing hark+ing harking harm+ing harming harmonise+ing harmonising harness+ing harnessing harpoon+ing harpooning harrow+ing harrowing harry+ing harrying harvest+ing harvesting hash+ing hashing hassle+ing hassling hasten+ing hastening hatch+ing hatching hate+ing hating haul+ing hauling haunt+ing haunting haver+ing havering have+ing having haw+ing hawing hawk+ing hawking hazard+ing hazarding haze+ing hazing haze+ing hazing head+ing heading headline+ing headlining heal+ing healing heap+ing heaping hear+ing hearing hearken+ing hearkening hearten+ing heartening heat+ing heating heave+ing heaving heave+ing heaving heckle+ing heckling hector+ing hectoring hedge+ing hedging heed+ing heeding heel+ing heeling heighten+ing heightening heliograph+ing heliographing help+ing helping hem+ing hemming hem+ing hemming hemstitch+ing hemstitching herald+ing heralding herd+ing herding hesitate+ing hesitating hew+ing hewing hex+ing hexing hibernate+ing hibernating hiccough+ing hiccoughing hide+ing hiding highlight+ing highlighting highjack+ing highjacking hike+ing hiking hinder+ing hindering hinge+ing hinging hint+ing hinting hire+ing hiring hiss+ing hissing hitchhike+ing hitchhiking hitch+ing hitching hit+ing hitting hive+ing hiving hoard+ing hoarding hoax+ing hoaxing hobble+ing hobbling hobnob+ing hobnobbing hock+ing hocking hoe+ing hoeing hog+ing hogging hoist+ing hoisting hold+ing holding holiday+ing holidaying hole+ing holing holler+ing hollering holystone+ing holystoning home+ing homing homogenise+ing homogenising honeycomb+ing honeycombing honeymoon+ing honeymooning hone+ing honing honk+ing honking honor+ing honoring hood+ing hooding hoodoo+ing hoodooing hoodwink+ing hoodwinking hook+ing hooking hoop+ing hooping hoot+ing hooting Hoover+ing Hoovering hope+ing hoping hop+ing hopping horrify+ing horrifying horsewhip+ing horsewhipping hose+ing hosing hospitalise+ing hospitalising host+ing hosting hound+ing hounding house+ing housing hover+ing hovering howl+ing howling huddle+ing huddling huff+ing huffing hug+ing hugging hull+ing hulling humanise+ing humanising humble+ing humbling humbug+ing humbugging humidify+ing humidifying humiliate+ing humiliating hum+ing humming humor+ing humoring hump+ing humping hunch+ing hunching hunger+ing hungering hunt+ing hunting hurdle+ing hurdling hurl+ing hurling hurrah+ing hurrahing hurry+ing hurrying hurt+ing hurting hurtle+ing hurtling husband+ing husbanding hush+ing hushing husk+ing husking hustle+ing hustling hut+ing hutting hybridise+ing hybridising hydrate+ing hydrating hymn+ing hymning hyphenate+ing hyphenating hyphen+ing hyphening hypnotise+ing hypnotising hypothecate+ing hypothecating ice+ing icing idealise+ing idealising identify+ing identifying idle+ing idling idolise+ing idolising ignite+ing igniting ignore+ing ignoring illuminate+ing illuminating illume+ing illuming illumine+ing illumining illustrate+ing illustrating image+ing imaging imagine+ing imagining imbibe+ing imbibing imitate+ing imitating immerse+ing immersing immigrate+ing immigrating immobilise+ing immobilising immolate+ing immolating immortalise+ing immortalising immunise+ing immunising immure+ing immuring impact+ing impacting impair+ing impairing empale+ing empaling impart+ing imparting impassion+ing impassioning impeach+ing impeaching impede+ing impeding impel+ing impelling impend+ing impending imperil+ing imperiling impersonate+ing impersonating implant+ing implanting implement+ing implementing implicate+ing implicating implode+ing imploding implore+ing imploring imply+ing implying import+ing importing importune+ing importuning impose+ing imposing impound+ing impounding impoverish+ing impoverishing imprecate+ing imprecating impregnate+ing impregnating impress+ing impressing imprint+ing imprinting imprison+ing imprisoning improve+ing improving improvise+ing improvising impugn+ing impugning inactivate+ing inactivating inaugurate+ing inaugurating inbreed+ing inbreeding incapacitate+ing incapacitating incarcerate+ing incarcerating incarnate+ing incarnating incense+ing incensing inch+ing inching incinerate+ing incinerating incise+ing incising incite+ing inciting incline+ing inclining include+ing including incommode+ing incommoding inconvenience+ing inconveniencing incorporate+ing incorporating increase+ing increasing incriminate+ing incriminating incubate+ing incubating inculcate+ing inculcating inculpate+ing inculpating incur+ing incurring indemnify+ing indemnifying indent+ing indenting indenture+ing indenturing index+ing indexing indicate+ing indicating indict+ing indicting individualise+ing individualising indoctrinate+ing indoctrinating induce+ing inducing induct+ing inducting indulge+ing indulging industrialise+ing industrialising indwell+ing indwelling inebriate+ing inebriating infatuate+ing infatuating infect+ing infecting infer+ing inferring infest+ing infesting infiltrate+ing infiltrating inflame+ing inflaming inflate+ing inflating inflect+ing inflecting influence+ing influencing inform+ing informing infract+ing infracting infringe+ing infringing infuriate+ing infuriating infuse+ing infusing ingest+ing ingesting ingrain+ing ingraining ingratiate+ing ingratiating inhabit+ing inhabiting inhale+ing inhaling inherit+ing inheriting inhibit+ing inhibiting initial+ing initialing initiate+ing initiating inject+ing injecting injure+ing injuring ink+ing inking inlay+ing inlaying innovate+ing innovating inoculate+ing inoculating enquire+ing enquiring inscribe+ing inscribing inseminate+ing inseminating insert+ing inserting inset+ing insetting insinuate+ing insinuating insist+ing insisting inspan+ing inspanning inspect+ing inspecting inspire+ing inspiring instal+ing installing instance+ing instancing instate+ing instating instigate+ing instigating instil+ing instilling institute+ing instituting institutionalise+ing institutionalising instruct+ing instructing instrument+ing instrumenting insulate+ing insulating insult+ing insulting insure+ing insuring integrate+ing integrating intend+ing intending intensify+ing intensifying interact+ing interacting interbreed+ing interbreeding intercalate+ing intercalating intercede+ing interceding intercept+ing intercepting interchange+ing interchanging intercommunicate+ing intercommunicating interdict+ing interdicting interest+ing interesting interfere+ing interfering interject+ing interjecting interlace+ing interlacing interlard+ing interlarding interleave+ing interleaving interlink+ing interlinking interlock+ing interlocking interlope+ing interloping intermarry+ing intermarrying intermediate+ing intermediating intermingle+ing intermingling intermit+ing intermitting intermix+ing intermixing internalise+ing internalising internationalise+ing internationalising intern+ing interning interpellate+ing interpellating interpolate+ing interpolating interpose+ing interposing interpret+ing interpreting interrelate+ing interrelating inter+ing interring interrogate+ing interrogating interrupt+ing interrupting intersect+ing intersecting intersperse+ing interspersing intertwine+ing intertwining intervene+ing intervening interview+ing interviewing interweave+ing interweaving intimate+ing intimating intimidate+ing intimidating intone+ing intoning intoxicate+ing intoxicating intrigue+ing intriguing introduce+ing introducing introspect+ing introspecting introvert+ing introverting intrude+ing intruding intuit+ing intuiting intumesce+ing intumescing inundate+ing inundating invade+ing invading invalidate+ing invalidating invent+ing inventing inventory+ing inventorying invert+ing inverting investigate+ing investigating invest+ing investing invigilate+ing invigilating invigorate+ing invigorating invite+ing inviting invoice+ing invoicing invoke+ing invoking involve+ing involving iodise+ing iodising ionise+ing ionising irk+ing irking iron+ing ironing irradiate+ing irradiating irrigate+ing irrigating irritate+ing irritating isolate+ing isolating issue+ing issuing italicise+ing italicising itch+ing itching itemise+ing itemising iterate+ing iterating itinerate+ing itinerating jabber+ing jabbering jab+ing jabbing jag+ing jagging gaol+ing gaoling jam+ing jamming jangle+ing jangling japan+ing japanning jar+ing jarring jaundice+ing jaundicing jaunt+ing jaunting jaw+ing jawing jazz+ing jazzing jeer+ing jeering jelly+ing jellying jemmy+ing jemmying jeopardise+ing jeopardising jerk+ing jerking jest+ing jesting jet+ing jetting jettison+ing jettisoning jewel+ing jeweling jib+ing jibbing jig+ing jigging jiggle+ing jiggling jilt+ing jilting jimmy+ing jimmying jingle+ing jingling jinx+ing jinxing jive+ing jiving job+ing jobbing jockey+ing jockeying jog+ing jogging joggle+ing joggling join+ing joining joint+ing jointing joke+ing joking jollify+ing jollifying jolly+ing jollying jolt+ing jolting josh+ing joshing jostle+ing jostling jot+ing jotting journey+ing journeying joust+ing jousting jubilate+ing jubilating judder+ing juddering judge+ing judging jug+ing jugging juggle+ing juggling juice+ing juicing jumble+ing jumbling jump+ing jumping junket+ing junketing junk+ing junking justify+ing justifying juxtapose+ing juxtaposing keelhaul+ing keelhauling keen+ing keening keep+ing keeping kennel+ing kenneling ken+ing kenning keyboard+ing keyboarding key+ing keying keynote+ing keynoting kick+ing kicking kid+ing kidding kidnap+ing kidnaping kill+ing killing kindle+ing kindling kink+ing kinking kip+ing kipping kiss+ing kissing knap+ing knapping knead+ing kneading kneecap+ing kneecapping knee+ing kneeing kneel+ing kneeling knife+ing knifing knight+ing knighting knit+ing knitting knock+ing knocking knot+ing knotting know+ing knowing KO+ing KO'ing kotow+ing kotowing kowtow+ing kowtowing label+ing labeling labor+ing laboring lacerate+ing lacerating lace+ing lacing lack+ing lacking lacquer+ing lacquering lactate+ing lactating ladder+ing laddering lade+ing lading ladle+ing ladling lag+ing lagging laicise+ing laicising lambaste+ing lambasting lambast+ing lambasting lamb+ing lambing lament+ing lamenting laminate+ing laminating lame+ing laming lam+ing lamming lampoon+ing lampooning lance+ing lancing land+ing landing landscape+ing landscaping languish+ing languishing lap+ing lapping lapse+ing lapsing lard+ing larding larrup+ing larruping lash+ing lashing lasso+ing lassoing last+ing lasting latch+ing latching lather+ing lathering Latinize+ing Latinizing laud+ing lauding laugh+ing laughing launch+ing launching launder+ing laundering lave+ing laving layer+ing layering lay+ing laying laze+ing lazing leach+ing leaching lead+ing leading leaf+ing leafing league+ing leaguing leak+ing leaking lean+ing leaning leap+ing leaping learn+ing learning lease+ing leasing leather+ing leathering leaven+ing leavening leave+ing leaving lech+ing leching lecture+ing lecturing leer+ing leering legalise+ing legalising leg+ing legging legislate+ing legislating legitimatise+ing legitimatising legitimise+ing legitimising lend+ing lending lengthen+ing lengthening lessen+ing lessening letter+ing lettering let+ing letting leucotomise+ing leucotomising levant+ing levanting level+ing leveling lever+ing levering levitate+ing levitating levy+ing levying liaise+ing liaising libel+ing libeling liberalise+ing liberalising liberate+ing liberating license+ing licensing lick+ing licking lift+ing lifting ligate+ing ligating lighten+ing lightening lighter+ing lightering light+ing lighting light+ing lighting like+ing liking lilt+ing lilting limber+ing limbering lime+ing liming limit+ing limiting limn+ing limning limp+ing limping linger+ing lingering line+ing lining link+ing linking lionise+ing lionising liquefy+ing liquefying liquesce+ing liquescing liquidate+ing liquidating liquidise+ing liquidising lisp+ing lisping listen+ing listening list+ing listing list+ing listing lithograph+ing lithographing litigate+ing litigating litter+ing littering live+ing living load+ing loading loaf+ing loafing loan+ing loaning loathe+ing loathing lob+ing lobbing lobby+ing lobbying localise+ing localising locate+ing locating lock+ing locking lodge+ing lodging loft+ing lofting log+ing logging loiter+ing loitering loll+ing lolling lollop+ing lolloping long+ing longing look+ing looking loom+ing looming loop+ing looping loosen+ing loosening loose+ing loosing loot+ing looting lope+ing loping lop+ing lopping lose+ing losing lounge+ing lounging lour+ing louring love+ing loving lower+ing lowering low+ing lowing lubricate+ing lubricating luff+ing luffing lug+ing lugging lull+ing lulling lumber+ing lumbering lump+ing lumping lunch+ing lunching lunge+ing lunging lurch+ing lurching lure+ing luring lurk+ing lurking lute+ing luting lynch+ing lynching macadamise+ing macadamising macerate+ing macerating machinate+ing machinating machine+ing machining madden+ing maddening maffick+ing mafficking magnetise+ing magnetising magnify+ing magnifying mail+ing mailing maim+ing maiming mainline+ing mainlining maintain+ing maintaining make+ing making malfunction+ing malfunctioning malign+ing maligning malinger+ing malingering malt+ing malting maltreat+ing maltreating manacle+ing manacling manage+ing managing mandate+ing mandating mangle+ing mangling mangle+ing mangling manicure+ing manicuring manifest+ing manifesting manifold+ing manifolding manipulate+ing manipulating man+ing manning maneuver+ing maneuvering mantle+ing mantling manufacture+ing manufacturing manumit+ing manumitting manure+ing manuring map+ing mapping maraud+ing marauding march+ing marching marinade+ing marinading marinate+ing marinating market+ing marketing mark+ing marking maroon+ing marooning mar+ing marring marry+ing marrying marshal+ing marshaling martyr+ing martyring marvel+ing marveling mash+ing mashing mask+ing masking masquerade+ing masquerading massacre+ing massacring massage+ing massaging mass+ing massing master+ing mastering masticate+ing masticating masturbate+ing masturbating match+ing matching materialise+ing materialising mate+ing mating matriculate+ing matriculating matter+ing mattering mat+ing matting maturate+ing maturating mature+ing maturing maul+ing mauling maunder+ing maundering maximise+ing maximising meander+ing meandering mean+ing meaning measure+ing measuring mechanise+ing mechanising meddle+ing meddling mediate+ing mediating medicate+ing medicating meditate+ing meditating meet+ing meeting meld+ing melding meliorate+ing meliorating mellow+ing mellowing melt+ing melting memorialise+ing memorialising memorise+ing memorising menace+ing menacing mend+ing mending menstruate+ing menstruating mention+ing mentioning mercerise+ing mercerising merchandise+ing merchandising merge+ing merging merit+ing meriting mesh+ing meshing mesmerise+ing mesmerising mess+ing messing metabolise+ing metabolising metal+ing metaling metamorphose+ing metamorphosing methylate+ing methylating metricate+ing metricating metricise+ing metricising mew+ing mewing miaou+ing miaouing meow+ing meowing microfilm+ing microfilming middle+ing middling miff+ing miffing migrate+ing migrating mildew+ing mildewing militarise+ing militarising milk+ing milking mill+ing milling mimeograph+ing mimeographing mime+ing miming mince+ing mincing mind+ing minding mingle+ing mingling minimise+ing minimising mine+ing mining mint+ing minting minute+ing minuting mire+ing miring mirror+ing mirroring misadvise+ing misadvising misapply+ing misapplying misapprehend+ing misapprehending misappropriate+ing misappropriating misbehave+ing misbehaving miscalculate+ing miscalculating miscall+ing miscalling miscarry+ing miscarrying miscast+ing miscasting misconceive+ing misconceiving misconduct+ing misconducting misconstrue+ing misconstruing miscount+ing miscounting miscue+ing miscuing misdate+ing misdating misdeal+ing misdealing misdemean+ing misdemeaning misdirect+ing misdirecting misfire+ing misfiring misgive+ing misgiving misgovern+ing misgoverning misguide+ing misguiding mishandle+ing mishandling mishear+ing mishearing mishit+ing mishitting misinform+ing misinforming misinterpret+ing misinterpreting misjudge+ing misjudging mislay+ing mislaying mislead+ing misleading mismanage+ing mismanaging mismatch+ing mismatching misname+ing misnaming misplace+ing misplacing misprint+ing misprinting mispronounce+ing mispronouncing misquote+ing misquoting misread+ing misreading misreport+ing misreporting misrepresent+ing misrepresenting misrule+ing misruling miss+ing missing misspell+ing misspelling misspend+ing misspending misstate+ing misstating mistake+ing mistaking mistime+ing mistiming mist+ing misting mistranslate+ing mistranslating mistrust+ing mistrusting misunderstand+ing misunderstanding misuse+ing misusing mitigate+ing mitigating mix+ing mixing mizzle+ing mizzling moan+ing moaning mob+ing mobbing mobilise+ing mobilising mock+ing mocking model+ing modeling moderate+ing moderating modernise+ing modernising modify+ing modifying modulate+ing modulating moil+ing moiling moisten+ing moistening moisturise+ing moisturising molest+ing molesting mollify+ing mollifying mollycoddle+ing mollycoddling monetise+ing monetising monitor+ing monitoring monopolise+ing monopolising mooch+ing mooching moo+ing mooing moonlight+ing moonlighting moor+ing mooring moot+ing mooting mope+ing moping mop+ing mopping moralise+ing moralising mortar+ing mortaring mortgage+ing mortgaging mortify+ing mortifying mortice+ing morticing mosey+ing moseying mother+ing mothering motion+ing motioning motivate+ing motivating motor+ing motoring motorise+ing motorising mottle+ing mottling molder+ing moldering mold+ing molding molt+ing molting mountaineer+ing mountaineering mount+ing mounting mourn+ing mourning mouse+ing mousing mouth+ing mouthing move+ing moving mow+ing mowing muck+ing mucking muckrake+ing muckraking mud+ing mudding muddle+ing muddling muddy+ing muddying muff+ing muffing muffle+ing muffling mug+ing mugging mulch+ing mulching mulct+ing mulcting mull+ing mulling multiply+ing multiplying mumble+ing mumbling mummify+ing mummifying mum+ing mumming munch+ing munching munition+ing munitioning murder+ing murdering murmur+ing murmuring mushroom+ing mushrooming muse+ing musing muss+ing mussing muster+ing mustering mutate+ing mutating mutilate+ing mutilating mute+ing muting mutiny+ing mutinying mutter+ing muttering muzzle+ing muzzling mystify+ing mystifying nab+ing nabbing nag+ing nagging nail+ing nailing name+ing naming nap+ing napping nark+ing narking narrate+ing narrating narrow+ing narrowing nasalise+ing nasalising nationalise+ing nationalising natter+ing nattering naturalise+ing naturalising nauseate+ing nauseating navigate+ing navigating near+ing nearing necessitate+ing necessitating neck+ing necking need+ing needing needle+ing needling negate+ing negating negative+ing negativing neglect+ing neglecting negotiate+ing negotiating neigh+ing neighing nerve+ing nerving nest+ing nesting nestle+ing nestling net+ing netting nett+ing netting nettle+ing nettling neuter+ing neutering neutralise+ing neutralising nibble+ing nibbling nickel+ing nickeling nick+ing nicking nickname+ing nicknaming niggle+ing niggling nip+ing nipping nitpick+ing nitpicking nix+ing nixing nobble+ing nobbling nod+ing nodding nominate+ing nominating nonplus+ing nonplussing noose+ing noosing normalise+ing normalising nosedive+ing nosediving nosh+ing noshing nose+ing nosing notarise+ing notarising notate+ing notating notch+ing notching notice+ing noticing notify+ing notifying note+ing noting nourish+ing nourishing nuance+ing nuancing nudge+ing nudging nullify+ing nullifying number+ing numbering numb+ing numbing numerate+ing numerating nurse+ing nursing nurture+ing nurturing nuzzle+ing nuzzling obey+ing obeying obfuscate+ing obfuscating object+ing objecting objurgate+ing objurgating obligate+ing obligating oblige+ing obliging obliterate+ing obliterating obscure+ing obscuring observe+ing observing obsess+ing obsessing obsolesce+ing obsolescing obstruct+ing obstructing obtain+ing obtaining obtrude+ing obtruding obviate+ing obviating occasion+ing occasioning occupy+ing occupying occur+ing occurring offend+ing offending offer+ing offering officiate+ing officiating offset+ing offsetting ogle+ing ogling oil+ing oiling oink+ing oinking OK+ing OKing omen+ing omening omit+ing omitting ooze+ing oozing opalesce+ing opalescing open+ing opening operate+ing operating opine+ing opining oppose+ing opposing oppress+ing oppressing oppugn+ing oppugning orate+ing orating orbit+ing orbiting orchestrate+ing orchestrating ordain+ing ordaining order+ing ordering organise+ing organising orientate+ing orientating orient+ing orienting originate+ing originating ornament+ing ornamenting orphan+ing orphaning oscillate+ing oscillating osculate+ing osculating ossify+ing ossifying ostracise+ing ostracising oust+ing ousting outbalance+ing outbalancing outbid+ing outbidding outbrave+ing outbraving outclass+ing outclassing outdate+ing outdating outdistance+ing outdistancing outdo+ing outdoing outface+ing outfacing outfight+ing outfighting outfit+ing outfitting outflank+ing outflanking outfox+ing outfoxing outgeneral+ing outgeneraling outgo+ing outgoing outgrow+ing outgrowing out+ing outing outlast+ing outlasting outlaw+ing outlawing outlay+ing outlaying outline+ing outlining outlive+ing outliving outmaneuver+ing outmaneuvering outmarch+ing outmarching outmatch+ing outmatching outnumber+ing outnumbering outplay+ing outplaying outpoint+ing outpointing outrage+ing outraging outrange+ing outranging outrank+ing outranking outride+ing outriding outrival+ing outrivaling outrun+ing outrunning outsail+ing outsailing outsell+ing outselling outshine+ing outshining outsmart+ing outsmarting outspan+ing outspanning outstay+ing outstaying outstrip+ing outstripping outtalk+ing outtalking outvote+ing outvoting outwear+ing outwearing outweigh+ing outweighing outwit+ing outwitting overact+ing overacting overarch+ing overarching overawe+ing overawing overbalance+ing overbalancing overbear+ing overbearing overbid+ing overbidding overcall+ing overcalling overcapitalise+ing overcapitalising overcharge+ing overcharging overcloud+ing overclouding overcome+ing overcoming overcompensate+ing overcompensating overcrop+ing overcropping overcrowd+ing overcrowding overdevelop+ing overdeveloping overdo+ing overdoing overdraw+ing overdrawing overdress+ing overdressing overexpose+ing overexposing overflow+ing overflowing overfly+ing overflying overhang+ing overhanging overhaul+ing overhauling overhear+ing overhearing overjoy+ing overjoying overlap+ing overlapping overlay+ing overlaying overleap+ing overleaping overleap+ing overleaping overload+ing overloading overlook+ing overlooking overman+ing overmanning overmaster+ing overmastering overpay+ing overpaying overplay+ing overplaying overpower+ing overpowering overprint+ing overprinting overrate+ing overrating overreach+ing overreaching override+ing overriding overrule+ing overruling overrun+ing overrunning oversee+ing overseeing oversell+ing overselling overshadow+ing overshadowing overshoot+ing overshooting oversleep+ing oversleeping overstate+ing overstating overstay+ing overstaying oversteer+ing oversteering overstep+ing overstepping overstock+ing overstocking overtake+ing overtaking overtax+ing overtaxing overthrow+ing overthrowing overtop+ing overtopping overtrump+ing overtrumping overturn+ing overturning overweight+ing overweighting overwhelm+ing overwhelming overwork+ing overworking ovulate+ing ovulating owe+ing owing own+ing owning oxidise+ing oxidising oxygenate+ing oxygenating oxygenise+ing oxygenising pacify+ing pacifying pace+ing pacing package+ing packaging pack+ing packing pad+ing padding paddle+ing paddling padlock+ing padlocking paginate+ing paginating page+ing paging pain+ing paining paint+ing painting pair+ing pairing palatalise+ing palatalising palaver+ing palavering pale+ing paling palisade+ing palisading palliate+ing palliating pall+ing palling palm+ing palming palpate+ing palpating palpitate+ing palpitating palsy+ing palsying pamper+ing pampering pancake+ing pancaking pander+ing pandering panel+ing paneling panhandle+ing panhandling pan+ing panning pant+ing panting paper+ing papering parachute+ing parachuting parade+ing parading paragraph+ing paragraphing parallel+ing paralleling paralyse+ing paralysing paraphrase+ing paraphrasing parboil+ing parboiling parch+ing parching pardon+ing pardoning pare+ing paring par+ing paring park+ing parking parley+ing parleying parody+ing parodying parole+ing paroling parrot+ing parroting parry+ing parrying parse+ing parsing partake+ing partaking participate+ing participating particularise+ing particularising part+ing parting partition+ing partitioning partner+ing partnering pass+ing passing passivise+ing passivising pasteurise+ing pasteurising paste+ing pasting pasture+ing pasturing patch+ing patching patent+ing patenting patrol+ing patrolling patronise+ing patronising patter+ing pattering pattern+ing patterning pat+ing patting pauperise+ing pauperising pause+ing pausing pave+ing paving paw+ing pawing pawn+ing pawning pay+ing paying peach+ing peaching peak+ing peaking peal+ing pealing pearl+ing pearling peck+ing pecking peculate+ing peculating pedal+ing pedaling peddle+ing peddling pee+ing peeing peek+ing peeking peel+ing peeling peep+ing peeping peer+ing peering peeve+ing peeving peg+ing pegging pelt+ing pelting penalise+ing penalising pencil+ing penciling penetrate+ing penetrating pen+ing penning people+ing peopling pepper+ing peppering perambulate+ing perambulating perceive+ing perceiving perch+ing perching percolate+ing percolating peregrinate+ing peregrinating perfect+ing perfecting perforate+ing perforating perform+ing performing perfume+ing perfuming perish+ing perishing perjure+ing perjuring perk+ing perking permeate+ing permeating perm+ing perming permit+ing permitting permute+ing permuting perorate+ing perorating perpetrate+ing perpetrating perpetuate+ing perpetuating perplex+ing perplexing persecute+ing persecuting persevere+ing persevering persist+ing persisting personalise+ing personalising personate+ing personating personify+ing personifying perspire+ing perspiring persuade+ing persuading perturb+ing perturbing peruse+ing perusing pervade+ing pervading pervert+ing perverting pester+ing pestering pestle+ing pestling petition+ing petitioning petrify+ing petrifying pettifog+ing pettifogging pet+ing petting phase+ing phasing philander+ing philandering philosophise+ing philosophising phone+ing phoning phosphoresce+ing phosphorescing photocopy+ing photocopying photograph+ing photographing photosensitise+ing photosensitising photostat+ing photostatting phrase+ing phrasing picket+ing picketing pick+ing picking pickle+ing pickling picture+ing picturing piddle+ing piddling piece+ing piecing pierce+ing piercing piffle+ing piffling pigeonhole+ing pigeonholing pike+ing piking pilfer+ing pilfering pile+ing piling pillage+ing pillaging pillory+ing pillorying pillow+ing pillowing pilot+ing piloting pimp+ing pimping pinch+ing pinching ping+ing pinging pine+ing pining pinion+ing pinioning pink+ing pinking pinnacle+ing pinnacling pin+ing pinning pioneer+ing pioneering pipe+ing piping pip+ing pipping pique+ing piquing pirate+ing pirating pirouette+ing pirouetting piss+ing pissing pitchfork+ing pitchforking pitch+ing pitching pit+ing pitting pity+ing pitying pivot+ing pivoting placard+ing placarding placate+ing placating place+ing placing plagiarise+ing plagiarising plague+ing plaguing plain+ing plaining plait+ing plaiting plane+ing planing plank+ing planking plan+ing planning plant+ing planting plash+ing plashing plaster+ing plastering plate+ing plating play+ing playing pleach+ing pleaching plead+ing pleading please+ing pleasing pleat+ing pleating pledge+ing pledging plenish+ing plenishing plight+ing plighting plod+ing plodding plonk+ing plonking plop+ing plopping plot+ing plotting plough+ing ploughing pluck+ing plucking plug+ing plugging plumb+ing plumbing plume+ing pluming plummet+ing plummetting plump+ing plumping plunder+ing plundering plunge+ing plunging plunk+ing plunking ply+ing plying poach+ing poaching pocket+ing pocketing pod+ing podding point+ing pointing poise+ing poising poison+ing poisoning poke+ing poking polarise+ing polarising police+ing policing pole+ing poling polish+ing polishing politicalise+ing politicalising politicise+ing politicising pollard+ing pollarding pollinate+ing pollinating poll+ing polling pollute+ing polluting pomade+ing pomading pommel+ing pommeling ponder+ing pondering pong+ing ponging poniard+ing poniarding pontificate+ing pontificating pool+ing pooling pop+ing popping popularise+ing popularising populate+ing populating portend+ing portending portray+ing portraying pose+ing posing posit+ing positing position+ing positioning possess+ing possessing postdate+ing postdating post+ing posting postmark+ing postmarking postpone+ing postponing postulate+ing postulating posture+ing posturing potter+ing pottering pot+ing potting pouch+ing pouching poultice+ing poulticing pounce+ing pouncing pound+ing pounding pour+ing pouring pout+ing pouting powder+ing powdering power+ing powering powwow+ing powwowing practice+ing practicing praise+ing praising prance+ing prancing prattle+ing prattling prawn+ing prawning pray+ing praying preachify+ing preachifying preach+ing preaching prearrange+ing prearranging precede+ing preceding precipitate+ing precipitating precis+ing precising preclude+ing precluding preconceive+ing preconceiving precook+ing precooking predecease+ing predeceasing predestinate+ing predestinating predestine+ing predestining predetermine+ing predetermining predicate+ing predicating predict+ing predicting predispose+ing predisposing predominate+ing predominating preen+ing preening prefabricate+ing prefabricating preface+ing prefacing prefer+ing preferring prefigure+ing prefiguring prefix+ing prefixing preheat+ing preheating prejudge+ing prejudging prejudice+ing prejudicing prelude+ing preluding premeditate+ing premeditating premiere+ing premiering premise+ing premising preoccupy+ing preoccupying preordain+ing preordaining prepackage+ing prepackaging prepack+ing prepacking prepare+ing preparing prepay+ing prepaying preponderate+ing preponderating prepossess+ing prepossessing prerecord+ing prerecording presage+ing presaging prescribe+ing prescribing present+ing presenting preserve+ing preserving preset+ing presetting preside+ing presiding pressgang+ing pressganging press+ing pressing pressure+ing pressuring pressurise+ing pressurising presume+ing presuming presuppose+ing presupposing pretend+ing pretending prettify+ing prettifying prevail+ing prevailing prevaricate+ing prevaricating prevent+ing preventing preview+ing previewing prey+ing preying price+ing pricing prick+ing pricking prickle+ing prickling prime+ing priming prim+ing primming primp+ing primping prink+ing prinking print+ing printing prize+ing prizing prise+ing prising probate+ing probating probe+ing probing proceed+ing proceeding process+ing processing process+ing processing proclaim+ing proclaiming procrastinate+ing procrastinating procreate+ing procreating procure+ing procuring prod+ing prodding produce+ing producing profane+ing profaning profess+ing professing proffer+ing proffering profile+ing profiling profiteer+ing profiteering profit+ing profiting prognosticate+ing prognosticating program+ing programing progress+ing progressing prohibit+ing prohibiting project+ing projecting prolapse+ing prolapsing proliferate+ing proliferating prolong+ing prolonging promenade+ing promenading promise+ing promising promote+ing promoting prompt+ing prompting promulgate+ing promulgating prong+ing pronging pronounce+ing pronouncing proof+ing proofing propagandise+ing propagandising propagate+ing propagating propel+ing propelling prophesy+ing prophesying propitiate+ing propitiating proportion+ing proportioning propose+ing proposing proposition+ing propositioning propound+ing propounding prop+ing propping prorogue+ing proroguing proscribe+ing proscribing prosecute+ing prosecuting proselytise+ing proselytising prospect+ing prospecting prosper+ing prospering prostitute+ing prostituting prostrate+ing prostrating protect+ing protecting protest+ing protesting protract+ing protracting protrude+ing protruding protuberate+ing protuberating provide+ing providing prove+ing proving provision+ing provisioning provoke+ing provoking prowl+ing prowling prune+ing pruning pry+ing prying publicise+ing publicising publish+ing publishing pucker+ing puckering puddle+ing puddling puff+ing puffing pug+ing pugging puke+ing puking pule+ing puling pull+ing pulling pullulate+ing pullulating pulp+ing pulping pulsate+ing pulsating pulse+ing pulsing pulverise+ing pulverising pump+ing pumping punch+ing punching punctuate+ing punctuating puncture+ing puncturing punish+ing punishing pun+ing punning punt+ing punting pupate+ing pupating pup+ing pupping purchase+ing purchasing puree+ing pureeing purge+ing purging purify+ing purifying purl+ing purling purloin+ing purloining purport+ing purporting purpose+ing purposing purr+ing purring purse+ing pursing pursue+ing pursuing purvey+ing purveying push+ing pushing pussyfoot+ing pussyfooting putrefy+ing putrefying putter+ing puttering put+ing putting putt+ing putting putty+ing puttying puzzle+ing puzzling quack+ing quacking quadruplicate+ing quadruplicating quadruple+ing quadrupling quaff+ing quaffing quail+ing quailing quake+ing quaking qualify+ing qualifying quantify+ing quantifying quarantine+ing quarantining quarrel+ing quarreling quarry+ing quarrying quarter+ing quartering quash+ing quashing quaver+ing quavering queen+ing queening queer+ing queering quell+ing quelling quench+ing quenching query+ing querying quest+ing questing question+ing questioning queue+ing queueing quibble+ing quibbling quicken+ing quickening quieten+ing quietening quiet+ing quieting quilt+ing quilting quip+ing quipping quit+ing quitting quiver+ing quivering quiz+ing quizzing quote+ing quoting rabbit+ing rabbiting race+ing racing racketeer+ing racketeering racket+ing racketing rack+ing racking radiate+ing radiating radicalise+ing radicalising radio+ing radioing raffle+ing raffling raft+ing rafting rag+ing ragging rage+ing raging raid+ing raiding rail+ing railing railroad+ing railroading rain+ing raining raise+ing raising rake+ing raking rally+ing rallying ramble+ing rambling ramify+ing ramifying ram+ing ramming rampage+ing rampaging range+ing ranging rank+ing ranking rankle+ing rankling ransack+ing ransacking ransom+ing ransoming rant+ing ranting rape+ing raping rap+ing rapping rarefy+ing rarefying rasp+ing rasping ratify+ing ratifying rate+ing rating ratiocinate+ing ratiocinating rationalise+ing rationalising ration+ing rationing rat+ing ratting rattle+ing rattling ravage+ing ravaging ravel+ing raveling raven+ing ravening rave+ing raving ravish+ing ravishing ray+ing raying rase+ing rasing razor+ing razoring reach+ing reaching react+ing reacting reactivate+ing reactivating read+ing reading readjust+ing readjusting ready+ing readying reaffirm+ing reaffirming realign+ing realigning realise+ing realising reanimate+ing reanimating reap+ing reaping reappear+ing reappearing rear+ing rearing rearm+ing rearming rearrange+ing rearranging reason+ing reasoning reassure+ing reassuring rebel+ing rebelling rebind+ing rebinding rebound+ing rebounding rebuff+ing rebuffing rebuild+ing rebuilding rebuke+ing rebuking rebut+ing rebutting recall+ing recalling recant+ing recanting recapitulate+ing recapitulating recap+ing recapping recap+ing recapping recapture+ing recapturing recast+ing recasting recede+ing receding receipt+ing receipting receive+ing receiving recess+ing recessing recharge+ing recharging reciprocate+ing reciprocating recite+ing reciting reckon+ing reckoning reclaim+ing reclaiming recline+ing reclining recognise+ing recognising recoil+ing recoiling recollect+ing recollecting recommend+ing recommending recompense+ing recompensing reconcile+ing reconciling recondition+ing reconditioning reconnoiter+ing reconnoitering reconsider+ing reconsidering reconstitute+ing reconstituting reconstruct+ing reconstructing record+ing recording recount+ing recounting recoup+ing recouping recover+ing recovering recreate+ing recreating recriminate+ing recriminating recruit+ing recruiting rectify+ing rectifying recuperate+ing recuperating recur+ing recurring recurve+ing recurving recycle+ing recycling redact+ing redacting redden+ing reddening redecorate+ing redecorating redeem+ing redeeming redeploy+ing redeploying redirect+ing redirecting redistribute+ing redistributing redo+ing redoing redouble+ing redoubling redress+ing redressing reduce+ing reducing reduplicate+ing reduplicating reeducate+ing reeducating reef+ing reefing reek+ing reeking reel+ing reeling reface+ing refacing refashion+ing refashioning referee+ing refereeing refill+ing refilling refine+ing refining refit+ing refitting reflate+ing reflating reflect+ing reflecting refloat+ing refloating refoot+ing refooting reforest+ing reforesting reform+ing reforming refract+ing refracting refrain+ing refraining refresh+ing refreshing refrigerate+ing refrigerating refuel+ing refueling refund+ing refunding refurbish+ing refurbishing refuse+ing refusing refute+ing refuting regain+ing regaining regard+ing regarding regenerate+ing regenerating regiment+ing regimenting register+ing registering regress+ing regressing regret+ing regretting regroup+ing regrouping regularise+ing regularising regulate+ing regulating regurgitate+ing regurgitating rehabilitate+ing rehabilitating rehash+ing rehashing rehear+ing rehearing rehearse+ing rehearsing rehouse+ing rehousing reify+ing reifying reign+ing reigning reimburse+ing reimbursing reincarnate+ing reincarnating reinforce+ing reinforcing rein+ing reining reinstate+ing reinstating reinsure+ing reinsuring reissue+ing reissuing reiterate+ing reiterating reject+ing rejecting rejig+ing rejigging rejoice+ing rejoicing rejoin+ing rejoining rejuvenate+ing rejuvenating rekindle+ing rekindling relapse+ing relapsing relate+ing relating relax+ing relaxing relay+ing relaying relay+ing relaying release+ing releasing relegate+ing relegating relent+ing relenting relieve+ing relieving reline+ing relining relinquish+ing relinquishing relish+ing relishing relive+ing reliving reload+ing reloading relocate+ing relocating remainder+ing remaindering remain+ing remaining remake+ing remaking remand+ing remanding remark+ing remarking remarry+ing remarrying remedy+ing remedying remember+ing remembering remilitarise+ing remilitarising remind+ing reminding reminisce+ing reminiscing remit+ing remitting remodel+ing remodeling remonstrate+ing remonstrating remold+ing remolding remount+ing remounting remove+ing removing remunerate+ing remunerating rename+ing renaming render+ing rendering rend+ing rending renegade+ing renegading renege+ing reneging renew+ing renewing renounce+ing renouncing renovate+ing renovating rent+ing renting reopen+ing reopening reorganise+ing reorganising reorientate+ing reorientating reorient+ing reorienting repaint+ing repainting repair+ing repairing repatriate+ing repatriating repay+ing repaying repeal+ing repealing repeat+ing repeating repel+ing repelling repent+ing repenting repine+ing repining replace+ing replacing replay+ing replaying replenish+ing replenishing replicate+ing replicating reply+ing replying repoint+ing repointing report+ing reporting repose+ing reposing repossess+ing repossessing repot+ing repotting reprehend+ing reprehending represent+ing representing repress+ing repressing reprieve+ing reprieving reprimand+ing reprimanding reprint+ing reprinting reproach+ing reproaching reprobate+ing reprobating reproduce+ing reproducing reproof+ing reproofing reprove+ing reproving repudiate+ing repudiating repulse+ing repulsing repute+ing reputing request+ing requesting require+ing requiring requisition+ing requisitioning requite+ing requiting rerun+ing rerunning rescind+ing rescinding rescue+ing rescuing research+ing researching reseat+ing reseating resemble+ing resembling resent+ing resenting reserve+ing reserving reset+ing resetting resettle+ing resettling reshuffle+ing reshuffling reside+ing residing resign+ing resigning resinate+ing resinating resist+ing resisting resole+ing resoling resolve+ing resolving resonate+ing resonating resort+ing resorting resound+ing resounding respect+ing respecting respire+ing respiring respite+ing respiting respond+ing responding restage+ing restaging restate+ing restating rest+ing resting restock+ing restocking restore+ing restoring restrain+ing restraining restrict+ing restricting restructure+ing restructuring result+ing resulting resume+ing resuming resurface+ing resurfacing resurrect+ing resurrecting resuscitate+ing resuscitating retail+ing retailing retail+ing retailing retain+ing retaining retake+ing retaking retaliate+ing retaliating retard+ing retarding retch+ing retching retell+ing retelling rethink+ing rethinking reticulate+ing reticulating retire+ing retiring retool+ing retooling retort+ing retorting retouch+ing retouching retrace+ing retracing retract+ing retracting retread+ing retreading retreat+ing retreating retrench+ing retrenching retrieve+ing retrieving retrograde+ing retrograding retrogress+ing retrogressing ret+ing retting return+ing returning reunite+ing reuniting reuse+ing reusing revalue+ing revaluing revamp+ing revamping reveal+ing revealing revel+ing reveling revenge+ing revenging reverberate+ing reverberating reverence+ing reverencing revere+ing revering reverse+ing reversing review+ing reviewing revile+ing reviling revise+ing revising revitalise+ing revitalising revivify+ing revivifying revive+ing reviving revoke+ing revoking revolt+ing revolting revolutionise+ing revolutionising revolve+ing revolving rev+ing revving reward+ing rewarding rewire+ing rewiring reword+ing rewording rewrite+ing rewriting rhapsodise+ing rhapsodising rhyme+ing rhyming rib+ing ribbing rick+ing ricking ricochet+ing ricocheting riddle+ing riddling ridge+ing ridging ridicule+ing ridiculing ride+ing riding riffle+ing riffling rifle+ing rifling rig+ing rigging right+ing righting rile+ing riling rim+ing rimming ring+ing ringing ring+ing ringing rinse+ing rinsing riot+ing rioting ripen+ing ripening riposte+ing riposting rip+ing ripping ripple+ing rippling rise+ing rising risk+ing risking rival+ing rivaling rivet+ing riveting rive+ing riving roam+ing roaming roar+ing roaring roast+ing roasting rob+ing robbing robe+ing robing rocket+ing rocketing rock+ing rocking rollick+ing rollicking roll+ing rolling romance+ing romancing romanticise+ing romanticising romp+ing romping Roneo+ing Roneoing roof+ing roofing rook+ing rooking room+ing rooming roost+ing roosting root+ing rooting rootle+ing rootling rope+ing roping rosin+ing rosinning rotate+ing rotating rot+ing rotting roughen+ing roughening rough+ing roughing rouge+ing rouging round+ing rounding rouse+ing rousing rout+ing routing route+ing routing rove+ing roving row+ing rowing row+ing rowing rubber+ing rubbering rubberise+ing rubberising rub+ing rubbing rubbish+ing rubbishing ruck+ing rucking ruddle+ing ruddling ruff+ing ruffing ruffle+ing ruffling rue+ing ruing ruin+ing ruining rule+ing ruling rumble+ing rumbling ruminate+ing ruminating rummage+ing rummaging rumor+ing rumoring rumple+ing rumpling run+ing running rupture+ing rupturing rush+ing rushing rusticate+ing rusticating rust+ing rusting rustle+ing rustling rustproof+ing rustproofing rut+ing rutting sabotage+ing sabotaging saber+ing sabering sack+ing sacking sacrifice+ing sacrificing sadden+ing saddening saddle+ing saddling safeguard+ing safeguarding sag+ing sagging sail+ing sailing salaam+ing salaaming salify+ing salifying salivate+ing salivating sallow+ing sallowing salt+ing salting salute+ing saluting salvage+ing salvaging salve+ing salving sample+ing sampling sanctify+ing sanctifying sanction+ing sanctioning sandbag+ing sandbagging sand+ing sanding sandpaper+ing sandpapering sandwich+ing sandwiching sap+ing sapping sashay+ing sashaying sass+ing sassing satiate+ing satiating sate+ing sating satirise+ing satirising satisfy+ing satisfying saturate+ing saturating sauce+ing saucing saunter+ing sauntering saute+ing sauteing savage+ing savaging save+ing saving savor+ing savoring savvy+ing savvying saw+ing sawing say+ing saying scab+ing scabbing scald+ing scalding scale+ing scaling scallop+ing scalloping scalp+ing scalping scamper+ing scampering scamp+ing scamping scandalise+ing scandalising scan+ing scanning scant+ing scanting scarify+ing scarifying scare+ing scaring scarper+ing scarpering scar+ing scarring scatter+ing scattering scat+ing scatting scavenge+ing scavenging scent+ing scenting schedule+ing scheduling schematise+ing schematising scheme+ing scheming school+ing schooling scintillate+ing scintillating scissor+ing scissoring scoff+ing scoffing scold+ing scolding scoop+ing scooping scoot+ing scooting scorch+ing scorching score+ing scoring scorn+ing scorning scotch+ing scotching scourge+ing scourging scour+ing scouring scout+ing scouting scowl+ing scowling scrabble+ing scrabbling scrag+ing scragging scramble+ing scrambling scram+ing scramming scrape+ing scraping scrap+ing scrapping scratch+ing scratching scrawl+ing scrawling scream+ing screaming screech+ing screeching screen+ing screening screw+ing screwing scribble+ing scribbling scribe+ing scribing scrimmage+ing scrimmaging scrimp+ing scrimping scrimshank+ing scrimshanking scrounge+ing scrounging scrub+ing scrubbing scrummage+ing scrummaging scrunch+ing scrunching scruple+ing scrupling scrutinise+ing scrutinising scud+ing scudding scuff+ing scuffing scuffle+ing scuffling scull+ing sculling sculpt+ing sculpting sculpture+ing sculpturing scupper+ing scuppering scurry+ing scurrying scuttle+ing scuttling scythe+ing scything seal+ing sealing seam+ing seaming search+ing searching sear+ing searing season+ing seasoning seat+ing seating secede+ing seceding seclude+ing secluding second+ing seconding second+ing seconding secrete+ing secreting section+ing sectioning secularise+ing secularising secure+ing securing sedate+ing sedating seduce+ing seducing seed+ing seeding see+ing seeing seek+ing seeking seem+ing seeming seep+ing seeping seesaw+ing seesawing seethe+ing seething segment+ing segmenting segregate+ing segregating seine+ing seining seize+ing seizing select+ing selecting sell+ing selling sellotape+ing sellotaping semaphore+ing semaphoring send+ing sending sense+ing sensing sensitise+ing sensitising sentence+ing sentencing sentimentalise+ing sentimentalising separate+ing separating sequester+ing sequestering sequestrate+ing sequestrating serenade+ing serenading serialise+ing serialising sermonise+ing sermonising serrate+ing serrating service+ing servicing serve+ing serving set+ing setting settle+ing settling sever+ing severing sew+ing sewing sex+ing sexing shackle+ing shackling shade+ing shading shadowbox+ing shadowboxing shadow+ing shadowing shaft+ing shafting shag+ing shagging shake+ing shaking shallow+ing shallowing shamble+ing shambling shame+ing shaming sham+ing shamming shampoo+ing shampooing shanghai+ing shanghaiing shape+ing shaping share+ing sharing sharpen+ing sharpening shatter+ing shattering shave+ing shaving shear+ing shearing sheathe+ing sheathing shed+ing shedding sheer+ing sheering shell+ing shelling shelter+ing sheltering shelve+ing shelving shepherd+ing shepherding shew+ing shewing shield+ing shielding shift+ing shifting shimmer+ing shimmering shingle+ing shingling shine+ing shining shine+ing shining shin+ing shinning shinny+ing shinnying ship+ing shipping shipwreck+ing shipwrecking shirk+ing shirking shirr+ing shirring shit+ing shitting shiver+ing shivering shoal+ing shoaling shock+ing shocking shoe+ing shoeing shoo+ing shooing shoot+ing shooting shop+ing shopping shore+ing shoring shorten+ing shortening short+ing shorting shoulder+ing shouldering shout+ing shouting shovel+ing shoveling shove+ing shoving shower+ing showering show+ing showing shred+ing shredding shriek+ing shrieking shrill+ing shrilling shrimp+ing shrimping shrine+ing shrining shrink+ing shrinking shrivel+ing shriveling shrive+ing shriving shroud+ing shrouding shrug+ing shrugging shuck+ing shucking shudder+ing shuddering shuffle+ing shuffling shun+ing shunning shunt+ing shunting shush+ing shushing shutter+ing shuttering shut+ing shutting shuttle+ing shuttling shy+ing shying sibilate+ing sibilating sicken+ing sickening sidestep+ing sidestepping sideswipe+ing sideswiping side+ing siding sidle+ing sidling sieve+ing sieving sift+ing sifting sigh+ing sighing sight+ing sighting sightsee+ing sightseeing signalise+ing signalising signal+ing signaling signify+ing signifying sign+ing signing signpost+ing signposting silence+ing silencing silhouette+ing silhouetting silver+ing silvering simmer+ing simmering simper+ing simpering simplify+ing simplifying simulate+ing simulating singe+ing singeing sing+ing singing singularise+ing singularising sink+ing sinking sin+ing sinning siphon+ing siphoning sip+ing sipping sire+ing siring site+ing siting sit+ing sitting situate+ing situating size+ing sizing sizzle+ing sizzling skateboard+ing skateboarding skate+ing skating skedaddle+ing skedaddling sketch+ing sketching skewer+ing skewering skid+ing skidding ski+ing skiing skim+ing skimming skimp+ing skimping skin+ing skinning skipper+ing skippering skip+ing skipping skirmish+ing skirmishing skirt+ing skirting skitter+ing skittering skive+ing skiving skivvy+ing skivvying skulk+ing skulking skunk+ing skunking sky+ing skying skyjack+ing skyjacking skylark+ing skylarking slacken+ing slackening slack+ing slacking slake+ing slaking slam+ing slamming slander+ing slandering slang+ing slanging slant+ing slanting slap+ing slapping slash+ing slashing slate+ing slating slaughter+ing slaughtering slaver+ing slavering slave+ing slaving slay+ing slaying sled+ing sledding sledge+ing sledging sleek+ing sleeking sleep+ing sleeping sleepwalk+ing sleepwalking sleet+ing sleeting sleigh+ing sleighing slenderise+ing slenderising slew+ing slewing slice+ing slicing slide+ing sliding slight+ing slighting slim+ing slimming sling+ing slinging slink+ing slinking slip+ing slipping slither+ing slithering slit+ing slitting sliver+ing slivering slobber+ing slobbering slog+ing slogging slope+ing sloping slop+ing slopping slosh+ing sloshing slot+ing slotting slouch+ing slouching slow+ing slowing slug+ing slugging sluice+ing sluicing slumber+ing slumbering slum+ing slumming slump+ing slumping slurp+ing slurping slur+ing slurring smack+ing smacking smart+ing smarting smash+ing smashing smear+ing smearing smell+ing smelling smelt+ing smelting smile+ing smiling smirch+ing smirching smirk+ing smirking smite+ing smiting smoke+ing smoking smooch+ing smooching smooth+ing smoothing smother+ing smothering smolder+ing smoldering smudge+ing smudging smuggle+ing smuggling smut+ing smutting snack+ing snacking snaffle+ing snaffling snag+ing snagging snake+ing snaking snap+ing snapping snare+ing snaring snarl+ing snarling snatch+ing snatching sneak+ing sneaking sneer+ing sneering sneeze+ing sneezing snicker+ing snickering snick+ing snicking sniff+ing sniffing sniffle+ing sniffling snigger+ing sniggering snipe+ing sniping snip+ing snipping snitch+ing snitching snivel+ing sniveling snog+ing snogging snooker+ing snookering snoop+ing snooping snooze+ing snoozing snore+ing snoring snort+ing snorting snowball+ing snowballing snow+ing snowing snub+ing snubbing snuff+ing snuffing snuffle+ing snuffling snug+ing snugging snuggle+ing snuggling soak+ing soaking soap+ing soaping soar+ing soaring sob+ing sobbing sober+ing sobering socialise+ing socialising sock+ing socking soften+ing softening softland+ing softlanding soil+ing soiling sojourn+ing sojourning solace+ing solacing solder+ing soldering soldier+ing soldiering solemnise+ing solemnising solicit+ing soliciting solidify+ing solidifying soliloquise+ing soliloquising sole+ing soling solo+ing soloing solve+ing solving somersault+ing somersaulting somnambulate+ing somnambulating soothe+ing soothing soot+ing sooting sophisticate+ing sophisticating sop+ing sopping sorrow+ing sorrowing sort+ing sorting sough+ing soughing sound+ing sounding soundproof+ing soundproofing sour+ing souring souse+ing sousing sovietise+ing sovietising sow+ing sowing space+ing spacing spade+ing spading spangle+ing spangling spank+ing spanking span+ing spanning spare+ing sparing spark+ing sparking sparkle+ing sparkling spar+ing sparring spatchcock+ing spatchcocking spatter+ing spattering spawn+ing spawning spay+ing spaying speak+ing speaking spearhead+ing spearheading spear+ing spearing specialise+ing specialising specify+ing specifying speculate+ing speculating speechify+ing speechifying speed+ing speeding spellbind+ing spellbinding spell+ing spelling spell+ing spelling spend+ing spending spew+ing spewing spice+ing spicing spiel+ing spieling spike+ing spiking spill+ing spilling spin+ing spinning spiral+ing spiraling spirit+ing spiriting spiritualise+ing spiritualising spite+ing spiting spit+ing spitting spit+ing spitting splash+ing splashing splatter+ing splattering splay+ing splaying splice+ing splicing splinter+ing splintering split+ing splitting splodge+ing splodging splotch+ing splotching splurge+ing splurging splutter+ing spluttering spoil+ing spoiling spoil+ing spoiling spoliate+ing spoliating sponge+ing sponging sponsor+ing sponsoring spoof+ing spoofing spook+ing spooking spoon+ing spooning sport+ing sporting spotlight+ing spotlighting spot+ing spotting spout+ing spouting sprain+ing spraining sprawl+ing sprawling spray+ing spraying spread+ing spreading spring+ing springing sprinkle+ing sprinkling sprint+ing sprinting sprout+ing sprouting spruce+ing sprucing spurn+ing spurning spur+ing spurring spurt+ing spurting spirt+ing spirting sputter+ing sputtering spy+ing spying squabble+ing squabbling squall+ing squalling squander+ing squandering square+ing squaring squash+ing squashing squat+ing squatting squawk+ing squawking squeak+ing squeaking squeal+ing squealing squeegee+ing squeegeeing squeeze+ing squeezing squelch+ing squelching squint+ing squinting squire+ing squiring squirm+ing squirming squirt+ing squirting stab+ing stabbing stabilise+ing stabilising stable+ing stabling stack+ing stacking staff+ing staffing stagger+ing staggering stage+ing staging stagnate+ing stagnating stain+ing staining stake+ing staking stalemate+ing stalemating stale+ing staling stalk+ing stalking stall+ing stalling stammer+ing stammering stampede+ing stampeding stamp+ing stamping stanch+ing stanching standardise+ing standardising stand+ing standing staple+ing stapling starboard+ing starboarding starch+ing starching stare+ing staring star+ing starring start+ing starting startle+ing startling starve+ing starving stash+ing stashing state+ing stating station+ing stationing staunch+ing staunching stay+ing staying steady+ing steadying steal+ing stealing steam+ing steaming steel+ing steeling steepen+ing steepening steep+ing steeping steer+ing steering stem+ing stemming stencil+ing stenciling step+ing stepping stereotype+ing stereotyping sterilise+ing sterilising stet+ing stetting steward+ing stewarding stew+ing stewing stick+ing sticking stickle+ing stickling stiffen+ing stiffening stifle+ing stifling stigmatise+ing stigmatising still+ing stilling stimulate+ing stimulating sting+ing stinging stink+ing stinking stint+ing stinting stipple+ing stippling stipulate+ing stipulating stir+ing stirring stitch+ing stitching stockade+ing stockading stock+ing stocking stockpile+ing stockpiling stoke+ing stoking stomach+ing stomaching stomp+ing stomping stone+ing stoning stooge+ing stooging stoop+ing stooping stop+ing stopping store+ing storing storm+ing storming stow+ing stowing straddle+ing straddling strafe+ing strafing straggle+ing straggling straighten+ing straightening strain+ing straining straiten+ing straitening strand+ing stranding strangle+ing strangling strangulate+ing strangulating strap+ing strapping stratify+ing stratifying straw+ing strawing stray+ing straying streak+ing streaking stream+ing streaming streamline+ing streamlining strengthen+ing strengthening stress+ing stressing stretch+ing stretching strew+ing strewing striate+ing striating stride+ing striding stridulate+ing stridulating strike+ing striking string+ing stringing strip+ing stripping strive+ing striving stroke+ing stroking stroll+ing strolling strop+ing stropping structure+ing structuring struggle+ing struggling strum+ing strumming strut+ing strutting stub+ing stubbing stucco+ing stuccoing stud+ing studding study+ing studying stuff+ing stuffing stultify+ing stultifying stumble+ing stumbling stump+ing stumping stun+ing stunning stunt+ing stunting stupefy+ing stupefying stutter+ing stuttering style+ing styling stylise+ing stylising sub+ing subbing subcontract+ing subcontracting subdivide+ing subdividing subdue+ing subduing subedit+ing subediting subject+ing subjecting subjoin+ing subjoining subjugate+ing subjugating sublease+ing subleasing sublet+ing subletting sublimate+ing sublimating submerge+ing submerging submerse+ing submersing submit+ing submitting subordinate+ing subordinating suborn+ing suborning subpoena+ing subpoenaing subscribe+ing subscribing subserve+ing subserving subside+ing subsiding subsidise+ing subsidising subsist+ing subsisting substantiate+ing substantiating substitute+ing substituting subsume+ing subsuming subtend+ing subtending subtract+ing subtracting subvert+ing subverting succeed+ing succeeding succor+ing succoring succumb+ing succumbing suck+ing sucking suckle+ing suckling suffer+ing suffering suffice+ing sufficing suffocate+ing suffocating suffuse+ing suffusing sugar+ing sugaring suggest+ing suggesting sue+ing suing suit+ing suiting sulk+ing sulking sully+ing sullying sulfuret+ing sulfuretting summarise+ing summarising summer+ing summering summon+ing summoning summons+ing summonsing sunbathe+ing sunbathing sunder+ing sundering sun+ing sunning superabound+ing superabounding superannuate+ing superannuating superimpose+ing superimposing superintend+ing superintending superscribe+ing superscribing supersede+ing superseding supervene+ing supervening supervise+ing supervising sup+ing supping supplant+ing supplanting supplement+ing supplementing supplicate+ing supplicating supply+ing supplying support+ing supporting suppose+ing supposing suppress+ing suppressing suppurate+ing suppurating surcharge+ing surcharging surface+ing surfacing surfeit+ing surfeiting surf+ing surfing surge+ing surging surmise+ing surmising surmount+ing surmounting surpass+ing surpassing surprise+ing surprising surrender+ing surrendering surround+ing surrounding surtax+ing surtaxing survey+ing surveying survive+ing surviving suspect+ing suspecting suspend+ing suspending sustain+ing sustaining swab+ing swabbing swaddle+ing swaddling swagger+ing swaggering swag+ing swagging swallow+ing swallowing swamp+ing swamping swank+ing swanking swan+ing swanning swap+ing swapping swarm+ing swarming swash+ing swashing swathe+ing swathing swat+ing swatting sway+ing swaying swear+ing swearing sweat+ing sweating sweep+ing sweeping sweeten+ing sweetening swell+ing swelling swelter+ing sweltering swerve+ing swerving swig+ing swigging swill+ing swilling swim+ing swimming swindle+ing swindling swinge+ing swingeing swing+ing swinging swipe+ing swiping swirl+ing swirling swish+ing swishing switch+ing switching swivel+ing swiveling swoon+ing swooning swoop+ing swooping swot+ing swotting syllabicate+ing syllabicating syllabify+ing syllabifying syllabise+ing syllabising symbolise+ing symbolising sympathise+ing sympathising synchronise+ing synchronising syncopate+ing syncopating syndicate+ing syndicating synthesise+ing synthesising syringe+ing syringing systematise+ing systematising table+ing tabling taboo+ing tabooing tabulate+ing tabulating tack+ing tacking tackle+ing tackling tag+ing tagging tail+ing tailing tailor+ing tailoring taint+ing tainting take+ing taking talk+ing talking tally+ing tallying tame+ing taming tamp+ing tamping tangle+ing tangling tango+ing tangoing tan+ing tanning tantalise+ing tantalising taper+ing tapering tape+ing taping tap+ing tapping tap+ing tapping tarmacadam+ing tarmacadaming tarnish+ing tarnishing tar+ing tarring tarry+ing tarrying task+ing tasking taste+ing tasting tat+ing tatting tattle+ing tattling tattoo+ing tattooing taunt+ing taunting taxi+ing taxiing tax+ing taxing teach+ing teaching tear+ing tearing tease+ing teasing tee+ing teeing teem+ing teeming teeter+ing teetering teethe+ing teething telecast+ing telecasting telegraph+ing telegraphing telephone+ing telephoning telescope+ing telescoping televise+ing televising telex+ing telexing tell+ing telling temper+ing tempering temporise+ing temporising tempt+ing tempting tenant+ing tenanting tender+ing tendering tender+ing tendering tenderise+ing tenderising tend+ing tending tense+ing tensing tergiversate+ing tergiversating terminate+ing terminating term+ing terming terrace+ing terracing terrify+ing terrifying terrorise+ing terrorising tesselate+ing tesselating testify+ing testifying test+ing testing tether+ing tethering thank+ing thanking thatch+ing thatching thaw+ing thawing theorise+ing theorising thicken+ing thickening thieve+ing thieving think+ing thinking thin+ing thinning thirst+ing thirsting thrash+ing thrashing thread+ing threading threaten+ing threatening thresh+ing threshing thrill+ing thrilling thrive+ing thriving throb+ing throbbing throng+ing thronging throttle+ing throttling throw+ing throwing thrum+ing thrumming thrust+ing thrusting thud+ing thudding thumb+ing thumbing thump+ing thumping thunder+ing thundering thwack+ing thwacking thwart+ing thwarting ticket+ing ticketing tick+ing ticking tickle+ing tickling tidy+ing tidying tighten+ing tightening tile+ing tiling till+ing tilling tilt+ing tilting timetable+ing timetabling time+ing timing tincture+ing tincturing ting+ing tinging tinge+ing tinging tingle+ing tingling tinker+ing tinkering tinkle+ing tinkling tin+ing tinning tinsel+ing tinseling tint+ing tinting tip+ing tipping tipple+ing tippling tiptoe+ing tiptoeing tire+ing tiring titillate+ing titillating titivate+ing titivating titter+ing tittering toady+ing toadying toast+ing toasting toboggan+ing tobogganing toddle+ing toddling toil+ing toiling token+ing tokening tolerate+ing tolerating toll+ing tolling tomahawk+ing tomahawking tone+ing toning tonsure+ing tonsuring tool+ing tooling toot+ing tooting tootle+ing tootling tope+ing toping top+ing topping topple+ing toppling torment+ing tormenting torpedo+ing torpedoing torture+ing torturing toss+ing tossing totalise+ing totalising total+ing totaling tote+ing toting totter+ing tottering touch+ing touching toughen+ing toughening tour+ing touring tousle+ing tousling tout+ing touting towel+ing toweling tower+ing towering tow+ing towing trace+ing tracing track+ing tracking trade+ing trading traduce+ing traducing traffic+ing trafficking trail+ing trailing train+ing training traipse+ing traipsing trammel+ing trammeling tramp+ing tramping trample+ing trampling tranquilize+ing tranquilizing transact+ing transacting transcend+ing transcending transcribe+ing transcribing transfer+ing transferring transfigure+ing transfiguring transfix+ing transfixing transform+ing transforming transfuse+ing transfusing transgress+ing transgressing transistorise+ing transistorising translate+ing translating transliterate+ing transliterating transmigrate+ing transmigrating transmit+ing transmitting transmogrify+ing transmogrifying transmute+ing transmuting transpire+ing transpiring transplant+ing transplanting transport+ing transporting transpose+ing transposing tranship+ing transhipping transubstantiate+ing transubstantiating trap+ing trapping travel+ing traveling traverse+ing traversing travesty+ing travestying trawl+ing trawling tread+ing treading treadle+ing treadling treasure+ing treasuring treat+ing treating treble+ing trebling tree+ing treeing trek+ing trekking trellis+ing trellising tremble+ing trembling trench+ing trenching trend+ing trending trepan+ing trepanning trephine+ing trephining trespass+ing trespassing trick+ing tricking trickle+ing trickling trigger+ing triggering trill+ing trilling trim+ing trimming triplicate+ing triplicating triple+ing tripling trip+ing tripping trisect+ing trisecting triumph+ing triumphing trivialise+ing trivialising troll+ing trolling troop+ing trooping trot+ing trotting trouble+ing troubling trounce+ing trouncing trudge+ing trudging trumpet+ing trumpeting trump+ing trumping truncate+ing truncating trundle+ing trundling truss+ing trussing trust+ing trusting try+ing trying tube+ing tubing tuck+ing tucking tug+ing tugging tumble+ing tumbling tune+ing tuning tunnel+ing tunneling turf+ing turfing turn+ing turning tussle+ing tussling tutor+ing tutoring tut+ing tutting twaddle+ing twaddling twang+ing twanging tweak+ing tweaking tweet+ing tweeting twiddle+ing twiddling twig+ing twigging twine+ing twining twinkle+ing twinkling twin+ing twinning twirl+ing twirling twist+ing twisting twitch+ing twitching twitter+ing twittering twit+ing twitting typecast+ing typecasting typeset+ing typesetting typewrite+ing typewriting typify+ing typifying type+ing typing tyrannise+ing tyrannising uglify+ing uglifying ulcerate+ing ulcerating ululate+ing ululating umpire+ing umpiring unarm+ing unarming unbalance+ing unbalancing unbar+ing unbarring unbend+ing unbending unbind+ing unbinding unbosom+ing unbosoming unbuckle+ing unbuckling unburden+ing unburdening uncork+ing uncorking uncouple+ing uncoupling uncover+ing uncovering undeceive+ing undeceiving underact+ing underacting underbid+ing underbidding undercharge+ing undercharging undercut+ing undercutting underestimate+ing underestimating underexpose+ing underexposing undergo+ing undergoing underline+ing underlining undermine+ing undermining undernourish+ing undernourishing underpay+ing underpaying underpin+ing underpinning underplay+ing underplaying underquote+ing underquoting underrate+ing underrating underscore+ing underscoring undersell+ing underselling undershoot+ing undershooting undersign+ing undersigning understand+ing understanding understate+ing understating understock+ing understocking understudy+ing understudying undertake+ing undertaking undervalue+ing undervaluing underwrite+ing underwriting undock+ing undocking undo+ing undoing undress+ing undressing undulate+ing undulating unearth+ing unearthing unfold+ing unfolding unfrock+ing unfrocking unfurl+ing unfurling unhand+ing unhanding unhinge+ing unhinging unhook+ing unhooking unhorse+ing unhorsing unify+ing unifying unionise+ing unionising unite+ing uniting unlearn+ing unlearning unleash+ing unleashing unload+ing unloading unlock+ing unlocking unloosen+ing unloosening unloose+ing unloosing unman+ing unmanning unmask+ing unmasking unnerve+ing unnerving unpack+ing unpacking unpick+ing unpicking unravel+ing unraveling unrip+ing unripping unroll+ing unrolling unsaddle+ing unsaddling unsay+ing unsaying unscramble+ing unscrambling unscrew+ing unscrewing unseat+ing unseating unsettle+ing unsettling unsex+ing unsexing unstop+ing unstopping unstring+ing unstringing untangle+ing untangling unveil+ing unveiling unwind+ing unwinding unzip+ing unzipping upbraid+ing upbraiding update+ing updating upend+ing upending upgrade+ing upgrading uphold+ing upholding upholster+ing upholstering uplift+ing uplifting up+ing upping uprise+ing uprising uproot+ing uprooting upset+ing upsetting upstage+ing upstaging urbanise+ing urbanising urge+ing urging urinate+ing urinating usher+ing ushering use+ing using usurp+ing usurping utilise+ing utilising utter+ing uttering vacate+ing vacating vacation+ing vacationing vaccinate+ing vaccinating vacillate+ing vacillating vacuum+ing vacuuming valet+ing valeting validate+ing validating value+ing valuing vamoose+ing vamoosing vamp+ing vamping vandalise+ing vandalising vanish+ing vanishing vanquish+ing vanquishing vaporise+ing vaporising variegate+ing variegating varnish+ing varnishing vary+ing varying vault+ing vaulting vaunt+ing vaunting veer+ing veering vegetate+ing vegetating veil+ing veiling velarise+ing velarising vend+ing vending veneer+ing veneering venerate+ing venerating venge+ing venging ventilate+ing ventilating vent+ing venting venture+ing venturing verbalise+ing verbalising verify+ing verifying versify+ing versifying vest+ing vesting vesture+ing vesturing veto+ing vetoing vet+ing vetting vex+ing vexing vibrate+ing vibrating victimise+ing victimising victual+ing victualing videotape+ing videotaping vide+ing viding view+ing viewing vilify+ing vilifying vindicate+ing vindicating violate+ing violating visa+ing visaing visit+ing visiting visualise+ing visualising vitalise+ing vitalising vitiate+ing vitiating vitrify+ing vitrifying vituperate+ing vituperating vivify+ing vivifying vivisect+ing vivisecting vocalise+ing vocalising vociferate+ing vociferating voice+ing voicing void+ing voiding volley+ing volleying volunteer+ing volunteering vomit+ing vomiting vote+ing voting vouchsafe+ing vouchsafing vow+ing vowing voyage+ing voyaging vulcanise+ing vulcanising vulgarise+ing vulgarising wad+ing wadding waddle+ing waddling wade+ing wading waffle+ing waffling waft+ing wafting wager+ing wagering wag+ing wagging waggle+ing waggling wage+ing waging wail+ing wailing wait+ing waiting waive+ing waiving waken+ing wakening wake+ing waking walk+ing walking wall+ing walling wallop+ing walloping wallow+ing wallowing wallpaper+ing wallpapering waltz+ing waltzing wander+ing wandering wangle+ing wangling wane+ing waning wank+ing wanking want+ing wanting wanton+ing wantoning warble+ing warbling warm+ing warming warn+ing warning warp+ing warping warrant+ing warranting war+ing warring wash+ing washing waste+ing wasting watch+ing watching water+ing watering waterproof+ing waterproofing waver+ing wavering wave+ing waving wax+ing waxing waylay+ing waylaying weaken+ing weakening wean+ing weaning wear+ing wearing weary+ing wearying weather+ing weathering weatherproof+ing weatherproofing weave+ing weaving weave+ing weaving web+ing webbing wed+ing wedding wedge+ing wedging weed+ing weeding wee+ing weeing weekend+ing weekending weep+ing weeping weigh+ing weighing weight+ing weighting welcome+ing welcoming weld+ing welding well+ing welling welch+ing welching welter+ing weltering wench+ing wenching westernise+ing westernising wet+ing wetting whack+ing whacking whale+ing whaling whang+ing whanging wheedle+ing wheedling wheel+ing wheeling wheeze+ing wheezing whelp+ing whelping whet+ing whetting whiff+ing whiffing whimper+ing whimpering whine+ing whining whinny+ing whinnying whip+ing whipping whirl+ing whirling whir+ing whirring whisk+ing whisking whisper+ing whispering whistle+ing whistling whiten+ing whitening whitewash+ing whitewashing whittle+ing whittling whiz+ing whizzing whoop+ing whooping whop+ing whopping widen+ing widening wield+ing wielding wig+ing wigging wiggle+ing wiggling will+ing willing wilt+ing wilting winch+ing winching wince+ing wincing wind+ing winding wind+ing winding wind+ing winding wing+ing winging wink+ing winking win+ing winning winnow+ing winnowing winter+ing wintering wipe+ing wiping wiretap+ing wiretapping wire+ing wiring wisecrack+ing wisecracking wish+ing wishing withdraw+ing withdrawing wither+ing withering withhold+ing withholding withstand+ing withstanding witness+ing witnessing wizen+ing wizening wobble+ing wobbling wolf+ing wolfing womanise+ing womanising wonder+ing wondering woo+ing wooing woolgather+ing woolgathering word+ing wording work+ing working worm+ing worming worry+ing worrying worsen+ing worsening worship+ing worshiping worst+ing worsting wound+ing wounding wrangle+ing wrangling wrap+ing wrapping wreak+ing wreaking wreathe+ing wreathing wreck+ing wrecking wrench+ing wrenching wrest+ing wresting wrestle+ing wrestling wriggle+ing wriggling wring+ing wringing wrinkle+ing wrinkling writhe+ing writhing write+ing writing wrong+ing wronging Xerox+ing Xeroxing yacht+ing yachting yak+ing yakking yammer+ing yammering yank+ing yanking yap+ing yapping yarn+ing yarning yaw+ing yawing yawn+ing yawning yearn+ing yearning yell+ing yelling yellow+ing yellowing yelp+ing yelping yen+ing yenning yield+ing yielding yodel+ing yodeling yoke+ing yoking yowl+ing yowling zap+ing zapping zigzag+ing zigzagging zip+ing zipping zone+ing zoning zoom+ing zooming