RuG/L04

Tutorial

3. Voorbeeld: Pennsylvania, lexicale afstanden

In dit deel van de tutorial gaan we verder met de data van Pennsylvania. De bestanden hiervoor heb je gedownload in deel 2. In het vorige deel van de tutorial werd een indeling gemaakt in dialecten op basis van uitspraak door reeksen fonetische tekens met elkaar te vergelijken. Nu maken we in indeling in dialecten op basis van woordkeus.

Als je naar fonetische verschillen kijkt, dan kun je zeer gedetailleerd de verschillen vergelijken. Er zijn vele minieme uitspraakverschillen mogelijk van een enkel woord, en woorden kunnen heel weinig verschillen, in een enkele klank, of juist heel veel. Als je kijkt naar woordkeus, dan is de variatie veel minder. Soms heb je maar twee varianten. In het oostelijk deel van een gebied wordt de ene benaming voor een bepaald vogeltje gebruikt, in het westelijk deel een andere benaming. Daardoor kan de indeling in dialecten op basis van lexicale vergelijkingen niet zo precies zijn als een indeling op basis van fonetische vergelijkingen. Je hebt wel keus uit meer manieren om de verschillen te bepalen.

3.1 Drie meetmethoden

We gaan de lexicale verschillen in Pennsylvania meten met drie verschillende methoden.

1. Levenshtein-afstand
Dit is de methode die je ook gebruikt hebt om fonetische afstanden te bepalen. De afstand tussen twee reeksen tekens wordt bepaald door hoeveel tekens binnen de strings van elkaar verschillen. Het lijkt een beetje vreemd om dit hier te gebruiken, omdat je geen individuele klanken binnen woorden met elkaar vergelijkt, maar complete woorden. Maar je hebt niet alleen te maken met verschil in woordkeus ("varken" of "zwijn"), maar ook met verschil in vervoeging van een woord ("varken" of "varkens"). In het eerste geval is het verschil groter dan in het tweede geval. (Woordlengte heeft weinig invloed, omdat het programma leven daarvoor normaliseert.)
2. Binaire verschillen
Met deze methode kijk je alleen maar of woorden identiek zijn of niet.
3. Gewichteter Identitätswert (G.I.W.)
Ook bij deze methode wordt alleen gekeken of woorden identiek zijn of niet, zonder te letten op hoeveel twee woorden van elkaar verschillen, maar daarnaast wordt er gekeken hoe vaak een woord in de totale verzameling van woorden voorkomt.

Stel, je hebt een set woorden A, waarin onder andere de varianten A' en A'' voorkomen. De afstanden worden als volgt bepaald:

LevenshteinbinairG.I.W.
verschil A' en A'00n' / n
verschil A' en A''Levenshtein(A', A'')11

Hierin geldt:

Levenshtein(A', A'') :
de Levenshtein-afstand, de voordeligste manier om de ene tekenreeks om te zetten in de andere
n' :
het aantal keer dat variant A' voorkomt in de groep A
n :
het totaal aantal woorden (niet alleen varianten) in groep A

Merk op dat je de binaire meting en G.I.W. niet kunt gebruiken voor het bepalen van fonetische afstanden. Deze methoden gaan ervan uit dat er veel identieke vormen voorkomen.

3.2 Lexicale afstanden

We bepalen de lexicale afstanden op drie manieren. Voor het meten van binaire afstanden kun je hetzelfde programma gebruiken als voor het bepalen van de Levenshtein-afstanden, door gebruik te maken van de optie -B. Voor het bepalen van de Gewichteter Identitätswert gebruik je het programma giw:

  leven -n 67 -l PA.lbl -o lex-lev.dif lex/*.lex
  leven -B -n 67 -l PA.lbl -o lex-bin.dif lex/*.lex
  giw -n 67 -l PA.lbl -o lex-giw.dif lex/*.lex

Je hebt nu drie tabellen met lexicale verschillen. Maak op basis van deze tabellen drie clusterkaarten, zoals je dat in deel 2 voor fonetische afstanden hebt gedaan:

  cluster -wm -o lex-lev.clu lex-lev.dif
  cluster -wm -o lex-bin.clu lex-bin.dif
  cluster -wm -o lex-giw.clu lex-giw.dif
  mapclust -o map-lev.ps PA.cfg lex-lev.clu 4
  mapclust -o map-bin.ps PA.cfg lex-bin.clu 4
  mapclust -o map-giw.ps PA.cfg lex-giw.clu 4

Je zult zien dat de drie kaarten niet identiek zijn. Hoe bepaal je welke kaart het beste is? Die vraag wordt behandeld in deel 6 van de tutorial.

3.3 Multidimensional scaling

Multidimensional scaling (MDS) is een techniek om aan de hand van een afstandstabel elementen zo te plaatsen dat de onderlinge afstanden in verhouding zo goed mogelijk overeenkomen met de afstanden in de oorspronkelijke afstandstabel. Je kunt MDS uitvoeren op het platte vlak (twee dimensies), in de ruimte (drie dimensies), of een ander aantal dimensies.

Met MDS kun je een leuk trucje uithalen. Eerst doe je MDS in drie dimensies, waardoor aan elke plaats drie coördinaten worden toegewezen. Hiervoor gebruik je het programma mds. Het programma kent een paar verschillende methodes, waarvan Kruskal's Method (optie: -K) gewoonlijk de beste resultaten geeft. De drie coördinaten gebruik je vervolgens als kleurcomponenten (rood, groen en blauw) om elke plaats een unieke, samengestelde kleur te geven. Dit doe je met het programma maprgb. Hieronder is een voorbeeld gegeven voor de fonetische verschillen uit deel 2. Doe zelf hetzelfde voor de lexicale verschillen.

  mds -K -o fon.vec 3 fon.dif
  maprgb -o map3.ps PA.cfg fon.vec

Dit is de kaart die je krijgt:

MDS-kaart van fonetische afstanden

Deze kaart laat dingen zien die niet te zien waren in de clusterkaart. Links zie je een gebied waar de kleuren sterk op elkaar lijken (het cyaankleurige gebied op de clusterkaart). Dit duidt erop dat de dialectverschillen binnen het gebied relatief klein zijn. Rechts zie je een klein gebied dat er nogal uitspringt met grote contrasten (het blauwe gebied op de clusterkaart). Binnen dit gebied zijn de verschillen groter.

Evenals de clusterkaart heeft de MDS-kaart z'n nadelen en beperkingen. Dit wordt elders besproken.

Als je de uitvoer van het programma mds wilt importeren in software die geen deel uitmaakt van RuG/L04, dan kun je het met het programma vec2tab omzetten in een formaat dat vrij algemeen wordt gebruikt.

3.4 MDS en clusters

In de rest van dit deel wordt mdsplot gebruikt, een programma dat op dit moment nog niet beschikbaar is als losstaand C-programma, maar alleen als Perl-script. Dat betekent dat je Perl nodig hebt om het te kunnen gebruiken. Voor Windows kun je bijvoorbeeld ActivePerl downloaden.

Download het script:

  mdsplot

Voor Unix: verander de eerste regel van het script voor de juiste lokatie van Perl op je computer. Maak het script executable.

Voor Windows: wanneer hieronder in voorbeelden het commando mdsplot gebruikt wordt, vervang dat dan door perl mdsplot (en zorg ervoor dat perl in je PATH staat).

We gaan nog even verder met de fonetische afstanden uit het deel 2 van de tutorial en vergelijken die met de lexicale verschillen uit dit deel.
3.4.1 Fonetische verschillen
We doen MDS in twee dimensies, en laten het resultaat in een diagram zien, waarbij we elke plaats de kleur geven van de groep waarin de plaats door clustering was ingedeeld. Voor de fonetische verschillen ziet dat er zo uit:

Fonetische afstanden

Zo'n afbeelding als hierboven maak je met mdsplot. Dit programma leest alle opties uit een configuratiebestand. Het volgende bestand bevat alle opties om bovenstaande afbeelding te maken:

  mdsplot.cfg

Download bovenstaand bestand, en geef dan het volgende commando:

  mdsplot mdsplot.cfg
Het resultaat is de afbeelding die je hierboven ziet.

Wat kun je zien in bovenstaande afbeelding? Het blauwe cluster bestaat uit slechts zes plaatsen, maar neemt een groot deel van de ruimte in. Dat betekent dat deze zes plaatsen nogal sterk verschillen van de rest, en omdat ze ook onderling ver uit elkaar liggen verschillen ze ook sterk van elkaar.

Dit soort diagrammen zijn een bruikbaar hulpmiddel bij het toetsen van een clustering en het kiezen van de juiste clustermethode. Dit wordt elders toegelicht.
3.4.2 Fonetische verschillen, een subset
Laten we het blauwe cluster eens verwijderen, en de rest nader bekijken. We verwijderen de zes punten uit de data, en passen op de overgebleven punten opnieuw MDS toe. Dit gaat als volgt in z'n werk. Kopieer het bestand mdsplot.cfg naar mdsplot2.cfg, en open de kopie met een tekstbewerker. In dat bestand maak je een aantal veranderingen. Verander de naam van het bestand waarin het resultaat terecht komt:

  outfile: mdsplot2.ps

Verander hoe de plaatsen worden weergegeven:

  markers: clnums

Bewaar het bestand, en geef het commando:

  mdsplot mdsplot2.cfg

Bekijk het resultaat. Je ziet dat plaatsen nu niet meer worden weergegeven met hun eigen plaatsnummer, maar met een nummer van het cluster waartoe ze behoren. Je ziet dat blauw nummer 1 is. Dit betekent dat je MDS wilt toepassen op alleen de plaatsen uit clusters 2, 3 en 4. Bewerk de kopie van configuratiebestand verder. Herstel de manier waarop plaatsen worden weergegeven:

  markers: numbers

En geef aan welke groepen je wilt hebben:

  plot: 2 3 4

Bewaar het bestand, en geef opnieuw het commando:

  mdsplot mdsplot2.cfg

Het resultaat is zoals hieronder:

Fonetische afstanden, drie van de vier clusters

Je kunt hierboven zien dat de drie overgebleven groepen redelijk goed van elkaar gescheiden zijn, en dus daadwerkelijk als drie aparte dialectgebieden aan te wijzen zijn.
3.4.3 Fonetische verschillen vergeleken met lexicale verschillen
Nu gaan we MDS toepassen op de lexicale afstanden, en dan eens kijken wat er met de clusters gebeurt die we gevonden hebben voor fonetische afstanden. Om dit te zien geven we elke plaats dezelfde kleur als bij de fonetische afstanden.

Kopieer het oorspronkelijke configuratiebestand mdsplot.cfg naar mdsplot3.cfg en open het met een tekstbewerker. Verander de naam van het bestand waarin het resultaat wordt opgeslagen:

  outfile: mdsplot3.ps

We gebruiken nu een tabel met lexicale verschillen:

  diffile: lex-lev.dif

We veranderen de clustermethode. In plaats van intern te clusteren gebruiken we een groepsindeling uit een extern bestand:

  cluster: idx
  idxfile: fon.idx

Bewaar het configuratiebestand.

Maak een groepsindeling gebaseerd op fonetische afstanden, en bewaar dat in een apart bestand (zie manpage clgroup):

  clgroup -i -n 4 -o fon.idx fon.clu

En maak een nieuwe afbeelding:

  mdsplot mdsplot3.cfg

Het resultaat zie je hieronder:

MDS van lexicale verschillen, clusterkleuren van fonetische verschillen.

Wat opvalt in bovenstaande afbeelding is dat de rode en cyaankleurige plaatsen door elkaar staan. Met fonetische metingen was een onderscheid tussen twee dialecten te zien dat bij lexicale metingen niet meer terug is te vinden.