Muziektermen


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Aanduiding Betekenis Symbool/Afkorting Tempo range
A A piacere naar believen
A tempo in tijdmaat
Accelerando versnellen Acc...
Ad libitum naar believen
Adagio rustig, bedaard 66 - 76
Affetuoso gemoedelijk
Agitato gejaagd
Alla breve zeer vlug, in 2 tijden
Allegro snel, levendig 120 - 168
Allegro assai tamelijk snel
Allegro moderato matig snel
Allegro molto zeer snel
Allergetto minder snel dan allegro
Amabile beminnelijk, lief
Andante gaande 76 - 108
Animato bezield
Appassionato hartstochtelijk
Attacca aanvatten
C Calando bedarend
Calando uitstervend, met tempo vertraging
Calare uitstervend, met tempo vertraging
Cantabile zangerig
Capriccioso grillig, luimig
Cedez even terughouden
Celeste hemels
Con met
Con amore met innigheid
Con anima met zielswarmte
Con brio met glans
Con calore met warmte
Con Cantilina met zangerigheid
Con delicatezza met fijngevoeligheid
Con espressiono met uitdrukking
Con grazia met bevalligheid
Con moto met beweging
Consolante vertroostend
Crescendo geleidelijk versterken
D Da Capo bij het begin hernemen DC
Deciso beslist, vastberaden
Decrescendo geleidelijk verzachten
Dolce zacht
Dolcissimo zeer zacht
Doloroso smartelijk
F Fermate langer aanhouden
Forte Sterk f
Fortissimo zeer sterk ff
G Giocoso grappig
Grave zwaar, ernstig
L Larghetto 60 - 66
Largo breed 40 - 60
Legato gebonden
Leggiero lichtjes
Lento traag, langzaam
L'istesso tempo zelfde tijdmaat
M Maestoso groots
Marcato nadrukkelijk
Meno minder
Meno Mosso minder levendig
Mezzo Forte half sterk mf
Mezzo Piano half zacht mp
Moderato matig 108 - 120
Molto erg (als in 'Allegro molto' etc.).
Morendo uitstervend, met tempo vertraging
N Non troppo niet te veel
O Opus werk
P Perdendosi uitstervend, met tempo vertraging
Pesante zwaar
Pianissimo zeer zacht pp
Piano Zacht p
Pio Vivo levendiger
Piu meer
Piu mosso levendiger
Poco een weinig
Poco poco zeer geleidelijk, langzamerhand
Prestissimo zeer vlug 200 - 208
Presto vlug 168 - 200
R Rallentando vertragend rall...
Recitando in verhalende trant
Risoluto beslist
Ritenuto tegenhouden Rit..
Rubato rovend
S Scherzando schertzend
Secco droog
Semplice eenvoudig
Senza zonder
Slentando slepend, vertragend
Smorendo uitstervend, met tempo vertraging
Smorzando uitstervend, met tempo vertraging
Sostenuto gedragen
Sotto voce met halve stem
Staccato afgestoten .
Strigendo aandringen
Subito plotseling
T Tempo giusto juiste beweging
Tranquillo rustig, kalm
V Vibrato bevend
Vivace snel, levendig
Vivo levendig