next up previous contents
Next: `Head-corner' parseren Up: Omkeerbaarheid in natuurlijke-taalverwerking Previous: Het formalisme ()

`Semantic-head-driven' generatie

In het derde hoofdstuk bediscussieer ik het generatie probleem (i.e. het sem-parseerprobleem). Ik stel een generatieprocedure voor die gestuurd wordt door de notie `semantisch hoofd'. Ik laat zien dat deze methode voordelen biedt boven sommige andere methoden die eerder voorgesteld zijn. De techniek is bruikbaar in het geval semantische strukturen gedefinieerd worden op een lexicale en door het semantisch-hoofd gestuurde manier. De semantische structuur van een zinsdeel is in die methode een verdere instantiatie van de semantische structuur van zijn hoofd. Bovendien bepaalt het hoofd van een zinsdeel de semantische strukturen van de andere onderdelen van dat zinsdeel.

`Semantic-head-driven' generatie gaat in zijn werk door middel van het voorspellen van het semantische hoofd van een zinsdeel, waarna door middel van het toepassen van de regels van de grammatica getracht wordt dit hoofd in verbinding te brengen met het oorspronkelijke doel.

Regels waarbij één der dochters dezelfde semantische structuur als de moeder heeft, worden `chain-rules' genoemd, en worden ten behoeve van de meta-interpretator gerepresenteerd als:

\begin{displaymath}\mbox{\it cr}(\mbox{\rm Hoofd},\mbox{\rm Moeder},\langle \mbox{\rm D}_{1} \dots \mbox{\rm D}_{n}\rangle) \mbox{\tt :-} \phi.
\end{displaymath}
Regels zonder hoofd (zoals lexicale elementen) worden `non-chain-rules' genoemd en worden gerepresenteerd als:

\begin{displaymath}
\mbox{\it ncr}(\mbox{\rm Moeder},\langle \mbox{\rm D}_{1}\dots\mbox{\rm D}_{n}\rangle)\mbox{\tt :-} \phi.
\end{displaymath}

De meta-interpretator in figuur 6.1 definieert een eenvoudige instantiatie van de generatiemethode die gestuurd wordt door semantische hoofden.

Figure 6.1: Een eenvoudige variant van `semantic-head-driven' generatie. In hoofdstuk 3 worden verschillende verbeteringen van deze eenvoudige variant besproken.
\begin{figure}
\prn
\pred
\head{\mbox{\it bug}(\mbox{\rm Doel})\mbox{\tt :-}}
\b...
...ox{\rm Ds}),}
\body{\mbox{\it bug\_ds}(\mbox{\rm Ds}).}
\epred\eprn
\end{figure}

De `semantic-head-driven' generatiemethode wordt vergeleken met de methoden van [108] en [17] die top-down georienteerd zijn, en de op Earley gebaseerde methode van [83]. `Semantic-head-driven' generatie is algemener dan top-down generatie omdat het bepaalde taalkundig gemotiveerde links-recursieve analyses aankan die problematisch zijn voor top-down generatie. Daarnaast staat `semantic-head-driven' generatie bepaalde analyses toe van idiomatische constructies die problematisch zijn voor de Earley-methode van Shieber.

Een belangrijk probleem voor `semantic-head-driven' generatie zijn bepaalde taalkundige analyses die gebruik maken van een `threading' implementatie van `head-movement'. Ik geef zo'n analyse voor `verb-second' in het Nederlands, die problematisch is voor dit type generatie (omdat de constructie van de semantische structuur niet plaatsvindt zoals hierboven werd aangegeven). Nog een ander probleem wordt besproken aan de hand van een analyse van Engelse `raising-to-object' constructies.

Hoewel het mogelijk is enige `ad-hoc' oplossingen te ontwerpen, zal ik beargumenteren dat een algemenere oplossing voor deze problemen slechts mogelijk is wanneer aangenomen kan worden dat zinsdelen geconstrueerd kunnen worden door middel van andere operaties dan concatenatie. Bijvoorbeeld, de Engelse raising-to-object constructies kunnen geanalyseerd worden met Bach's `wrapping' mechanisme. De resulterende analyse is niet problematisch voor `semantic-head-driven' generatie. De mogelijkheid van krachtigere operaties op strings vergroot de belasting voor parseertechnieken.


next up previous contents
Next: `Head-corner' parseren Up: Omkeerbaarheid in natuurlijke-taalverwerking Previous: Het formalisme ()
Noord G.J.M. van
1998-09-30